Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Rabka w rankingu Rzeczpospolitej Samorządowej 2013

W opinii RP obecny rok jest ostatnim w ,którym są takie dobre wyniki od 2014 wchodzi nowy wskaźnik zadłużenia gmin. W 2012 byliśmy na 35 miejscu. Teraz na 20 miejscu. Przegoniliśmy Nowy Targ o jedno miejsce. Co należy czynić ? Życzyć dalszego wzrostu i wspomagać dalszy rozwój.

 

Z rabka.pl :

Rabka-Zdrój zajęła 20 miejsce w rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Przewodniczącym kapituły tego prestiżowego, ogłaszanego co roku rankingu, jest były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Kapituła bierze pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące gospodarki finansowej, duże znaczenie ma też wielkość prowadzonych inwestycji. Oceniana jest m.in. dynamika rozwoju wzrostu wydatków majątkowych, wysokość pozyskanych środków unijnych, także w przeliczeniu na jednego mieszkańca, i wiele innych danych.

Z RP link do menu Ranking Samorządów 2013

http://www.ekonomia.rp.pl/temat/706944.html

Jakie były pytania skierowane do Rabki ? Z http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706944,1030498-Pytania–do-miast–i-gmin.html

W ankiecie pytaliśmy między innymi o:
-udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogó­łem w latach 2009–2012 (5 pkt);
-liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2009–2012 (5 pkt);
wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2009–2012 (4 pkt);
-wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012 r. (4 pkt);
-liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2009–2012 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (4 pkt);
-czy urząd funkcjonuje w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI (maksymalnie 5 pkt.);
-udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2011–2012 (2 pkt);
-czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (1 pkt);
-współpracę z jednostkami pomocniczymi (2 pkt.);
-stopę bezrobocia, to pytanie skierowaliśmy tylko do miast (4 pkt.);
-ocenę wiarygodności kredytowej, pytanie także tylko do miast (2 lub 3 pkt. w zależności od ratingu);
-budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych, również py­tanie dotyczące tylko miast (1 pkt);
-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (2,5 pkt.);
-inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (1 pkt);
-czy gmina powołała i/lub należy do związków komunalnych albo lokalnych stowarzyszeń stworzonych w celu rozwiązywania lokalnych/regionalnych problemów (maksymalnie 2 pkt.);
-czy gmina ma plany zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (maksymalnie 2 pkt.).

Udostępnij

O autorze