Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XLII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Co ciekawego będzie na sesji Rady Miejskiej w Piątek.
Dotacje dla szkół, uchwalenie konstytucji współpracy JST i NGO na 2014 rok, świetlica w Chabówce, strefa wypoczynku w Rdzawce, opłata za wodę bez zmian ?, podatki , droga lokalna, zmiany w budżecie na 2013 i perspektywie wieloletniej.Wnioski,interpelacje i pisma Radnych i do Rady.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 29 listopada 2013r. /piątek/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XLI sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1.      w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
2.      w sprawie: przyjęcia Rocznego programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014,
3.      w sprawie: udostępnienia obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”
4.      w sprawie: udostępnienia obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka – Zdrój”,
5.      w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
6.      w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7.      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Poniatowskiego, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 r. Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego,
8.      w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
9.      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
6.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7.      Interpelacje radnych.
8.      Zapytania i wnioski radnych.            
9.      Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 

– do udziału w której serdecznie zaprasza

                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

                                                     /-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze