Rdzawka

Czas do szkoły w Rdzawce.

Z http://www.zsrdzawka.rabka.pl:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  Rdzawce informuje, że w dniach od 10 marca 2014r. do  31 marca 2014 r., w godzinach od 9,00 – 14,30  będą prowadzone zapisy dzieci urodzonych w 2010r. i 2011r. do Punktu Przedszkolnego  oraz urodzonych w II połowie 2008r. i w 2009r. do  Oddziału Przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka w wersji papierowej wraz z załącznikami  należy pobrać w szkole i złożyć  w terminie do 31 marca 2014r.

Zasady przyjęcia dzieci do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są podane na stronie internetowej szkoły i Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Rdzawka, dnia 6 marca 2014 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

I. a/ Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się :
– 2 września 2013r. – /poniedziałek – sala gimnastyczna godzina 9.00/
b/ zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych :
– 27 czerwca 2014r. / piątek – sala gimnastyczna godz. 9.15/
II. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze – od 2 września 2013r. do 31 stycznia 2014r.
II półrocze – od 17 lutego 2014r. do 27 czerwca 2014r.
III. Terminy I półrocza:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 20 grudnia 2013r. (na miesiąc przed zakończeniem półrocza).
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2013r. do 1 stycznia 2014r.
3.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych i wpisania ich do dziennika – do 23 stycznia 2014r. (na dwa dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej).
4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze –
27 stycznia 2014r.
IV. Ferie Zimowe trwają od 3 lutego 2014r. do 16 lutego 2014r.
V. Terminy II półrocza:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 17 kwietnia – 22 kwietnia 2014r.
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych (na miesiąc przed zakończeniem zajęć) – do 28 maja 2014r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych (na siedem dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) – do 13 czerwca 2014r. Termin wpisaniu ich do dziennika – do 18 czerwca 2014r.
4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny –
20 czerwca 2014r.
5. Sprawdzian dla klasy VI – 1 kwietnia 2014r. godz. 900
6. Sprawdzian dodatkowy dla klasy VI – 3 czerwca 2014r. godz. 900
7. Egzamin gimnazjalny:- część humanistyczna -23 kwietnia2014r. środa
a/ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
b/ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
– część matem.-przyr. – 24 kwietnia 2014r. czwartek
a/ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
b/ z zakresu matematyki – godz. 11:00
– język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014r. piątek
a/ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
b/ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
8. Egzamin dodatkowy: – część humanistyczna – 2 czerwca 2014r. godz. 900
– część matem.-przyr. – 3 czerwca 2014r. godz. 900
– język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014r. godz. 900
9. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:
27 czerwca 2014r. / piątek/
10. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 25-29 sierpnia 2014r.
VI. FERIE LETNIE – trwają od 28 czerwca do 31 sierpnia 2014r.
VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :
1 kwietnia 2014r.; 23, 24, 25 kwietnia 2014r.; 9 czerwca 2014r.;
20 czerwca 2014r.; 2 maja 2014r.- do odpracowania.
VIII. Spotkania z Rodzicami – I – środa miesiąca
1) 4 września 2013r. – spotkania wychowawców klas z rodzicami – godzina 14.30 – 16.30 ; klasy I-III -14,30; klasy IV-VI- 15,00;
klasy I-IIIgim.15,30
Jednocześnie proszę przygotować dla rodziców informacje dotyczące wymagań
edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych..
– Zebranie Rady Rodziców ZSPiG w Rdzawce.
2) 6 listopada 2013r. środa – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30
3) 4 grudnia 2013r. środa – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30
4) 18-20 grudnia 2013r. – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30
Należy poinformować rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej.
Kopia podpisu zostaje w dokumentacji wychowawcy klasy do wglądu dla
Dyrektora Szkoły.
5) 29 stycznia 2014r. środa – wywiadówka półroczna – godzina 14.30 – 16.30
– obecność nauczycieli obowiązkowa
– Zebranie Rady Rodziców ZSPiG w Rdzawce.
6) 5 marca 2014r. środa – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30.
7) 2 kwietnia 2014r. środa – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30.
8) 7 maja 2014r. środa – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30.
– Zebranie Rady Rodziców ZSPiG w Rdzawce.
9) 28 maja 2014r. środa – spotkanie wychowawców klas z rodzicami
– godzina 14.30 – 16.30.
Należy poinformować rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej.
Kopia podpisu zostaje w dokumentacji wychowawcy klasy do wglądu dla
Dyrektora Szkoły.
Rdzawka , dnia 2 września 2013 r.

Udostępnij

O autorze