Rdzawka

Podsumowanie inwestycji w Rdzawce za 2013 rok.

Za : SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RABKA-ZDRÓJ ZA 2013 r .

Str.4 – Dochody rozdziału 60016 to wpłata odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Rdzawce ( 1 650,00zł) oraz w Chabówce( 1 678,49zł). Odszkodowania zostały wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe.

Str.13-

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Rdzawka
– bilans otwarcia na początek roku – 360,87zł
– należności – 106 755,00zł
– wpłaty – 105 044,32zł
– należności na koniec roku – 2 071,55zł
w tym:
– zaległości na koniec roku – 2 762,43zł
– nadpłaty na koniec roku – 690,88zł

Str.14 –

Podatek rolny

Rdzawka
– bilans otwarcia na początek roku – +253,76zł
– należności – 7 803,00zł
– wpłaty – 7 810,30zł
– należności na koniec roku – +261,06zł
w tym:
– zaległości na koniec roku – 399,01zł
– nadpłaty na koniec roku – 660,07zł

Str.15-

Podatek leśny

Rdzawka
– bilans otwarcia na początek roku – 63,70zł
– należności – 17 004,00zł
– wpłaty – 16 724,84zł
– należności na koniec roku – 342,86zł
w tym:
– zaległości na koniec roku – 2 142,81zł
– nadpłaty na koniec roku – 1 799,95zł

Str.15-

Opłata miejscowa

Na plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 547,00 zł. Stawki opłaty miejscowej ustalone zostały uchwałą Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 r.Opłatę pobiera się w dwóch miejscowościach w Rdzawce i Ponicach.

Str.19 –

Dochody majątkowe szkół wyniosły 315 000,00zł w tym 300 000,00zł to dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju” oraz 15 000,00zł to środki Rady Rodziców na dofinansowanie zadania „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce”.

Str.27-

398 994,30zł –pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie z terminem spłaty w latach 2014-2023. Pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadania ”Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku Osiedle Traczykówka – Ponice-Rdzawka”.

Str.30 –

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 300 000,00zł i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla powiatu Nowotarskiego na realizacje zamówienia ”Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1666 Ponice-Rdzawka”.

Str.31-

Przebudowa drogi gminnej Rdzawka – Obidowa:
Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 79 606,48 zł
W ramach pozycji zrealizowane zostały dwa odcinki stwarzające zagrożenie, zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej stanowiącej kontynuację drogi powiatowej K1666 oraz łącznik z droga krajową nr 47. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na przedmiotowych odcinkach drogi.

Str.33-36

Remonty cząstkowe drogi wewnętrzne:
Plan: 11 000,00 zł Wykonanie: 10 645,19 zł
W ramach zadania wykonano poprawę nawierzchni drogi do osiedla Możdżeniówka w Chabówce, do osiedla Buloskówka w Rdzawce, do osiedla Czuptówka w Ponicach.

Str.34-

Przebudowa drogi do osiedla Kubanówka w Rdzawce
Plan: 135 000,00 zł Wykonanie: 133 991,50 zł
Zadanie stanowi kontynuację robót realizowanych w latach poprzednich. W roku bieżącym zadanie zostało zakończone. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 300 mm oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na odcinku o długości 142,00 mb oraz zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie muru żelbetowego. Przedmiotowy zakres został zgłoszony w organach architektoniczno-budowlanych tutejszego starostwa. Zadanie
zrealizowane zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

 

Przebudowa drogi do osiedla Zyznówka w Rdzawce:
Plan: 49 200,00 zł Wykonanie: 48 411,75 zł Po uregulowaniu stanu prawnego działki drogowej przystąpiono do realizacji przebudowy drogi.Zrealizowany etap obejmował zabudowę rowu otwartego rurami żelbetowymi VIPRO o średnicy 700 mm oraz wykonaniu nawierzchni żwirowej na odcinku o długości 70,00 mb. Zadanie zrealizowano
zgodnie z udzielonym zamówieniem.

Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi do osiedla Cieligówka w Rdzawce:
Plan: 19 600,00 zł Wykonanie: 19 577,44 zł Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem odwodnienia w ciągu drogi do osiedla Cieligówka w rejonie połączenia z drogą do osiedla Laskówka. Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji
deszczowej na odcinku o długości 30,00 m,

Wykonanie zabezpieczenia chodnika na terenie sołectwa Rdzawka:
Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 15 000,00 zł
Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem zabezpieczenia chodnika murem betonowym w miejscu istniejącego ogrodzenia.

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi do osiedla Stachnikówka w Rdzawce:
Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 9 890,00 zł
Zadanie inwestycje zrealizowane w związku z koniecznością uregulowania wód opadowych w ciągu drogi do osiedla Stachnikówka. Pozycja obejmuje koszty związane z wbudowaniem rur PVC o średnicy 315 mm oraz wykonaniem 2 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm.

Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce:
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 4 000,00 zł
Pozycja obejmuje koszty pracy sprzętu przy układaniu nawierzchni z płyt drogowych betonowych w ciągu drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce. W ramach zadania rozwiązana została również kwestia odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowu otwartego.

Przebudowa drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce:
Plan: 17 000,00 zł Wykonanie: 16 108,50 zł
W ramach zadania zlecono zakup oraz ułożenie płyt drogowych jombo w ciągu drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce. W 2013 roku zrealizowano kolejny odcinek o długości 60,00 mb. Zadanie
zlecono do wykonania zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Przebudowa drogi do osiedla Obidowa w Rdzawce:
Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 14 151,25 zł
Pozycja obejmuje koszty wykonania nawierzchni bitumicznej poprzez podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną wraz z posypaniem grysem bazaltowym. Przebudową został objęty cały odcinek drogi osiedlowej w rejonie Zakopianki wraz z włączeniem do drogi krajowej. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni na powierzchni 250,00 m2.

Str.44-

wypłaty ryczałtów dla sołtysów – kwota 18 000,00zł

Str.46-  OSP Rdzawka

– wynagrodzenia dla osób fizycznych zajmujących się utrzymaniem sprzętu oraz ogrzewaniem remizy OSP Rdzawka – kwota 13 639,55zł,

– zakup węgla dla OSP Rdzawka – 4 200,02zł

– zakup węży ciśnieniowych dla OSP Rdzawka – kwota 9 023,40zł

Str.46- OSP Rdzawka

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Rdzawce poprze utwardzenie terenu:
Plan: 33 300,00 zł Wykonanie: 33 284,78 zł
Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem utwardzenia terenu wokół remizy OSP w Rdzawce. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 10 cm. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Str.52-

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce
Plan: 37 000,00 zł Wykonanie: 36 117,11 zł
W ramach zadania zdemontowano stare wyposażenie, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nowe wyposażenie i armaturę, wymieniono instalacje odpływową.

Adaptacja pomieszczeń na świetlice szkolną w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce
Plan: 13 000,00 zł Wykonanie: 12 997,45zł
W ramach zadania ocieplono pomieszczenia, zamontowano nowe drzwi i okna, wymieniono podłogi, instalacje elektryczna i centralnego ogrzewania.

Str.56-

Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce
Wydatki ogółem w dz. 801 1 537 556,51 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 223 478,17 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym: 264 963,78 zł
– zakup pomocy dydakt , książek 4 134,88 zł
– zakup materiałów do bieżących remontów i napraw 6 294,65zł
– energia 25 780,50 zł
– węgiel 39 880,74 zł
– ZFŚS 63 962,00 zł
– usługi kominiarskie i kontrola obiektu 1 997,00 zł
– ubezpieczenie majątku 2 766,00 zł
– zakup środków czystości 14 821,12 zł
– obsługa bhp, monitoring, opłata za program Vulkan 6 467,50 zł
-opłata środowiskowa 524,00 zł
– pozostałe 19 744,26 zł
– dokształcanie nauczycieli 3 977,77 zł
– dowożenie uczniów 7 832,91 zł
– świadczenia(wypłata dodatków wiejskich, motywacyjnych,
świadczeń BHP) 66 780,45 zł
Wydatki majątkowe 49 114,56zł

Str.72-

Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku Osiedle Traczykówka – Ponice-Rdzawka:
Plan: 512 850,00 zł Wykonanie: 511 272,24 zł
Zakończone zostały roboty budowlane związane z modernizacją kolektora głównego prowadzącego ścieki komunalne z miejscowości Ponice oraz Rdzawka. Roboty budowlane realizowane były w oparciu o opracowaną dokumentację budowlaną oraz zgodnie z dokonanym zgłoszeniem w starostwie. Wymiana uszkodzonych odcinków kolektora głównego umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz umożliwi mieszkańcom sołectw Ponice i Rdzawka podłączanie się do kanalizacji
sanitarnej. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Str.72-

Modernizacja oświetlenia ulicznego:
Plan: 49 358,00 zł Wykonanie: 48 843,78 zł
Pozycja obejmuje koszty rozbudowy oświetlenia ulicznego na: ulicy Leśnej w Rabce-Zdroju, osiedle Magierówka w Rdzawce, osiedle Szczerbówka w Rdzawce, osiedle Worwowo w Ponicach. W ramach pozycji dokończono rozpoczętą w 2012 roku inwestycję na osiedlu Lisówka w Rdzawka. Pozycja obejmuje koszty opracowania podkładów geodezyjnych dla projektowanych odcinków modernizowanego oświetlenia.

Str.73-

90095 „Pozostała działalność” – na plan 33 000,00 zł wydatkowano 32 293,99 zł w tym
wydatki bieżące wydatkowano w wysokości 12 613,99zł i przeznaczono między innymi na:
– zwrot środków dla osób fizycznych w związku ze złożonymi wnioskami w sprawie
rozwiązania podpisanych w latach 2003-2005 umów dot. udziałów w inwestycjach gminnych tj. budowie kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Rdzawki i Ponic oraz w ciągu ulic: Zakopiańska, Podhalańska, Do Pociesznej Wody wydatkowano kwotę 2 000,00 zł

Str.76- Granty dla organizacji pozarządowych 

dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Wychowanie
przez kulturę i tradycję – tu jest Twoje miejsce ” – kwota 2 000,00zł
– dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Tradycje
góralskie jako poznanie tradycji naszych przodków” – kwota 7 000,00zł
– dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego wsi Rdzawka na zadanie „Cykl
koncertów chóru Adoramus –Przez muzykę do gwiazd” – kwota 2 000,00zł

Udostępnij

O autorze