Rdzawka

Polska Wieś 2014 a Rdzawka.

Za niedługo ukaże się raport Polska Wieś 2014 , te raporty są bardzo cenne. Poprzednie można pobrać ze strony http://fdpa.org.pl/biblioteka/

Synteza „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” z 26 czerwca 2014 roku:

Polska wieś jest w coraz mniejszym stopniu zależna od rolnictwa. 

Na przestrzeni ostatnich 25 lat zmniejszeniu uległa rola rolnictwa,

Mimo pozytywnych zmian struktura agrarna polskiego rolnictwa pozostaje wadliwa

Dotychczas realizowana w naszym kraju polityka rolna nie wymuszała odpowiednio szybkiej poprawy struktury polskiego rolnictwa, sprzyjającej znacznemu wzrostowi produktywności czynników produkcji, zwłaszcza pracy.

Polityka rolna, zarówno unijna, jak i krajowa, w odniesieniu do drobnych gospodarstw jest mało skuteczna i częstokroć generuje nieracjonalne i niewłaściwe sygnały.

Przemiany strukturalne wystąpiły w odniesieniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej. W minionym 25-leciu o około 27% zmniejszyła się ogólna powierzchnia zasiewów w Polsce.

Średni poziom dochodu uzyskiwanego z rolnictwa w Polsce w ujęciu realnym po akcesji do UE wzrósł o 146%.

W odróżnieniu od dynamiki ogólnej liczby ludności kraju, liczba ludności wiejskiej utrzymywała się przez wszystkie lata 90. na podobnym poziomie, a począwszy od 2000 r. wykazuje stałą tendencję zwyżkową.

Wieś stała się atrakcyjnym miejscem zamieszkania pomimo utrzymujących się niedostatków w obszarze infrastruktury,wykazuje stałą tendencję zwyżkową.

Te i inne dane są zawarte w systezie.

Publikacja w formie pdf. będzie dostępna na stronie internetowej Fundacji już w lipcu.

 

Udostępnij

O autorze