Rdzawka

Wektory Współpracy a Rabka.

Za rabka.pl

 
Burmistrz Ewa Przybyło odebrała w czwartek prestiżowe wyróżnienie, jakie zostało przyznane Urzędowi Miejskiemu w Rabce-Zdroju, a którym jest Małopolski Wektor Współpracy.
Małopolski Wektor Współpracy jest przyznawany za wzorcowe przykłady współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. „Dla Rabki jest to ogromne wyróżnienie, bo jako mała miejscowość osiągnęła ogromny sukces dostając się do ścisłego finału” – podkreśla burmistrz Ewa Przybyło. Rabce-Zdrój wyróżnienie to przyznano w szczególności za utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” i rozszerzającą się współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Pierwszy krok został zrobiony, teraz czas na kolejne by nie spocząć na laurach.

Jakie zmiany są konieczne ?

1. Publikacja w zakładce Organizacje pozarządowe najczęściej popełnianych błędów w wnioskach konkursowych przez organizacje pozarządowe.

2. Wsparcie kampanii promocyjnej organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku.

3. Możliwość dodania organizacji za pomocą formularza w zakładce Organizacje Pozarządowe na rabka.pl

4. Organizacje mogą za pośrednictwem urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.

5. Urząd może przekazywać organizacjom materiały promocyjne dotyczące miasta Rabka-Zdrój

6. Warto uchwalić inicjatywę lokalną.

7. Utworzyć pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

8. Zmienić system oceny punktowej we wnioskach na inny system oceny.

 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015 a społeczeństwo i organizacje pozarządowe.

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015:

Str.9- Słaba komunikacja środowisk opiniotwórczych i mieszkańców Rabki-Zdroju.

Str.12 – Właśnie w wyniku warsztatów wypracowany został model utworzenia Forum Rewitalizacji i Rozwoju Rabki-Zdrój, które Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015 winno skupić szerokie spektrum osób i instytucji zainteresowanych rozwojem miasta.

Str. 14- CELE W OBSZARZE SPOŁECZNYM 6. Poprawa komunikacji pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem miasta.

Str.15 – w sferze społecznej – poprzez podejmowanie działań zmierzających do wzrostu ilości mieszkańców i odmłodzenie struktury wieku oraz wzrostu poziomu ich wykształcenia, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców, poprzez:

-zahamowanie odpływu wykształconej młodzieży z miasta;
-zwiększenie oferty i standardu zajęć dla młodzieży w czasie wolnym;
– zwiększenie oferty kulturalnej miasta i stworzenie nowych przestrzeni dla działalności
kulturalnej, artystycznej i spotkań mieszkańców;

Str.16- Niezwykle istotną kwestią w ramach działań w sferze społecznej, ale mającej niebagatelne znaczenie dla działań w pozostałych sferach, a takŜe szeroko rozumianego powodzenia całego Programu Rewitalizacji jest stworzenie rzeczywistych mechanizmów konsultacji społecznych i wspólnego – z udziałem wielu środowisk zainteresowanych procesami rozwojowymi – wypracowywanie rozwiązań, które słuŜyć będą tak realizacji samego Programu Rewitalizacji, jak i szeroko rozumianego budowania przewagi konkurencyjnej Rabki-Zdroju nad innymi ośrodkami o podobnych problemach rozwojowych i podobnych aspiracjach.

Str.92- analiza SWOT

 

Str.94- Sfera społeczna:

Wieloletnie zaniedbania w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi, a
mieszkańcami miasta

Str. 108 –  Słaba komunikacja środowisk opiniotwórczych i mieszkańców Rabki-Zdroju,

co utrudnia dyskusję nad kierunkami rozwoju miasta oraz ważnymi problemami
rozwojowymi i osłabia społeczną partycypację w rozwiązywaniu kwestii problemowych.

Str.111 – 6. Poprawa komunikacji pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem

miasta poprzez włączenie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk i grup
mieszkańców Rabki-Zdroju w dyskusję nad porządnymi kierunkami dokonywania zmian
oraz upodmiotowienie przedstawicieli różnych środowisk w procesie decyzyjnym
(zbudowanie systemu konsultacji społecznych).

Str. 114- Proponowane instrumenty rewitalizacji

Stworzenie pod auspicjami Burmistrza Rabki-Zdroju organizacji rozwojowej pod nazwą
„Forum Rozwoju Rabki-Zdrój” skupiającego przedstawicieli władz samorządowych,
kierownicze kadry Urzędu Gminy, gestorów bazy hotelowo-sanatoryjnej, właścicieli
nieruchomości, przedstawicieli środowisk gospodarczych (w tym kupców),
przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym kulturalnych i ekologicznych),
instytucji otoczenia biznesu działające w mieście, architektów i urbanistów pracujących
na terenie Rabki-Zdroju. Celem Forum byłoby prezentowanie koncepcji rozwojowych i
ich wielostronne omawianie,a także prezentowanie dobrych i złych praktyk na
konkretnych przykładach z Polski i Europy;

Inwestycje:

Str.141- Cel: 3.5. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży

3.5.3. Przekazywanie zadań związanych z Począwszy od Rezultat: Budowa społeczeństwa 
Granty na działania edukacyjno-wychowawcze  organizacjom pozarządowym w trybie konkursów grantowych. Od roku 2009 JEST
Str. 142- Cel: 3.6. Poprawa komunikacji pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem miasta

3.6.1. Powołanie i rozwijane działalności Forum Rewitalizacji i Rozwoju Rabki-Zdrój jako
miejsca, w którym dyskutuje się o przyszłości miasta i konsultuje ważne decyzje rozwojowe podejmowane przez samorząd. 

Powołanie:przełom 2008/2009 Działalność: ciągła
Rezultat: Pozyskanie mieszkańców miasta do dyskusji o przyszłości miasta, jego problemach i sposobach ich rozwiązania. Podmiot wiodący: Gmina. Partnerzy: samorząd gospodarczy, partnerzy społeczni., zainteresowani mieszkańcy

Nie ma

3.6.2. Wdrożenie systemu upublicznienia informacji o planowanych działaniach samorządu (strona internetowa UM wraz z podstroną poświęcona realizacji Programu Rewitalizacji oraz lokalne media) wraz z systemem otwartych konsultacji społecznych.
Począwszy od roku 2009 Rezultat: Pozyskanie mieszkańców miasta do dyskusji o przyszłości miasta, jego problemach i sposobach ich rozwiązania. Produkt: Działający system informowania mieszkańców i konsultowania kierunków rozwoju.  ?

 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020

Str.65- analiza SWOT

Str.68- zahamowania odpływu kapitału ludzkiego, poprzez podniesienie jakości życia na

terenie Rabki-Zdroju

Str.69 Bariery : Wieloletnie zaniedbania w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi,

a mieszkańcami miasta.

Str.70- Rozwijanie systemów informacyjnych (baz danych dostępnych przez Internet, stanowiska informacyjnego w Urzędzie Miasta, regularnych oficjalnych publikacji dotyczących prac i zamierzeń lokalnych władz) dostarczających szerokiej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz decyzji o zamieszkaniu lub podjęciu pracy w Rabce-Zdroju;

Str.70 – Warto także zwrócić uwagę na docenienie zaangażowania szeroko rozumianego

społeczeństwa obywatelskiego w budowanie nowej wizji rozwoju Rabki-Zdrój. Wydaje się, iż
szerokie otwarcie się na pobudzanie aktywności swoich mieszkańców i zachęcanie ich do
włączania się w procesy rozwojowe może być jednym z kluczy do sukcesu Rabki-Zdrój
w najbliższym dziesięcioleciu.

Str.77- Niezwykle istotnym obszarem, który wymaga działań naprawczych jest szeroko

rozumiana komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami Rabki-Zdrój. Powinno się to
odbywać zarówno na poziomie docierania różnymi kanałami z bieżącą informacją na temat
pracy Urzędu Miasta i podejmowanymi inicjatywami, lepszej konsultacji społecznej (w tym
także oczekiwanie większej elastyczności w zakresie miejsc i pór organizowanych spotkań),
a także poprawy pracy samego Urzędu zarówno w zakresie rozwoju elektronicznej
administracji oraz e-usług publicznych, jak i szeroko rozumianej poprawy jakości pracy
Urzędu.
Ważne także jest – chociażby z uwagi na dużą liczbę organizacji pozarządowych
działających na terenie Rabki-Zdrój – udoskonalanie systemu komunikowania się z NGO,
cedowanie na nie części zadań, które mogą być wykonywane przez tego typu organizacje
oraz pełna transparentność w rozdziale środków grantowych na działania tych instytucji.

 

Str. 79-Samorząd Rabki-Zdrój zapewnia właściwą komunikację społeczną oraz przyjazną

administrację.

Ułatwienie komunikacji samorządu z mieszkańcami
Projekty w zakresie:
o opracowania nowej koncepcji i narzędzi komunikacji samorządu z mieszkańcami;
o zwiększenia poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych
w celu udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych (w tym zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej, poprawa dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną).
Gmina aktywnie wspiera organizacje pozarządowe działające na jej terenie
Projekty w zakresie:
o powołania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
o rozszerzania systemu realizacji zadań publicznych w formule współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o konkursy grantowe.

Miary sukcesu: wielkość środków finansowych przekazywanych przez Gminę organizacjom

pozarządowym w konkursach grantowych (poziom bazowy: rok 2013).

 

Inwestycje: 

Str. 103- CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ

KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ

CEL OPERACYJNY S.4.1. UŁATWIENIE KOMUNIKACJI SAMORZĄDU Z MIESZKAŃCAMI

Rozwijanie projektu E-urząd Lata : 2014-2016 Wdrożony system obsługi mieszkańców E-urząd  Koszt: 1 mln Gmina Rabka-Zdrój

 

CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ
KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ

Utworzenie Rady Pożytku Publicznego i przekazywanie jej zadań związanych z działaniami edukacyjno-wychowawczymi i kulturalnymi organizacjom pozarządowym w trybie konkursów grantowych

Począwszy od roku 2013
Opracowany i wdrożony program przekazywania środków w budżecie gminy na granty dla
NGO
Do ustalenia wielkość przekazywanych w ten sposób środków z budżetu (sugerowane: 200
tys./rok) Gmina Rabka-Zdrój

 

Rozszerzania współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Lata: 2013-2016

Realizacja zadań w ramach konkursów grantowych, 220 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój
wraz z org.

Str. 111  CEL STRATEGICZNY: KULTURA I SZTUKA OPIERA SIĘ O LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ, A TAKŻE SŁUŻY FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ

Modernizacja kina „Śnieżka” z dostosowaniem do funkcji inkubatora dla organizacji
pozarządowych działających w sferze kultury
Czas:  2014-2015 Koszt:  2,5 mln Gmina Rabka-Zdrój

Budowa Europejskiego Centrum – Młodzieżowego Domu Kultury w Rabce-Zdrój
Czas: 2016 (kontynuacja po 2016)
Wybudowany obiekt w którym siedzibę znajdą: MOK; inkubator dla organizacji pozarządowych; inkubator kulturalny; pomieszczenia dla twórców ludowych i sale warsztatowe; sala widowiskowa, sale wystawiennicze; biblioteka wraz z centrum medialno informacyjnym  Koszt: 10 mln Gmina Rabka-Zdrój

Udostępnij

O autorze