Rdzawka

Chodnik w Rdzawce.

PZD: Przebudowa drogi powiatowej nr 1666K Ponice-Rdzawka w miejscowości Rdzawka

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

Chodnik powstaje między działkami  122/3  a 89/2

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka –w miejscowości
Rdzawka
Zakres robót dotyczy:
− Rozbiórki ścianek czołowych
− Rozbiórki nawierzchni z kostki i płyt betonowych na zjazdach, − Rozbiórki studni monolitycznej, − Rozbiórki krawęŜników, − Rozbiórki obrzeŜy, − Rozbiórki chodnika, − Rozbiórka płyt betonowych − Wbudowanie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej: wpustów deszczowych, studni rewizyjnych,
kanałów i przykanalików
− Wykonanie przepustów rurowych − Wykonanie studni wpadowych − Korytowanie pod pobocze utwardzone − UłoŜenie i zagęszczenie warstw podbudowy pobocza − UłoŜenie krawęŜników wraz ze ściekiem na ławie z betonu
− Umocnienie skarpy płytami aŜurowymi oraz korytkami ściekowymi muldowymi
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku oraz zjazdach
II.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
− km 0+443.65 zjazd publiczny, strona lewa, − km 0+434.36 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+513.90 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+524.66 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+545.38 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+565.90 zjazd indywidualny, strona lewa,
− km 0+675.79 skrzyŜowanie, strona lewa, − km 0+698.54 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+760.25 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+781.89 zjazd indywidualny, strona lewa, − km 0+804.39 zjazd indywidualny, strona lewa, − droga powiatowa nr 1666K

Zdjęcie 

Udostępnij

O autorze