Rdzawka

Sesja sierpniowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 27 sierpnia 2014r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
LI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
Porządek obrad:
1.      Otwarcie LI sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z L sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulica Krótka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego,
2)      w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój,
3)      w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka – Zdrój,
4)      w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody,
5)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
6)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
7)      w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
8)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
6.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7.      Interpelacje radnych.
8.      Zapytania i wnioski radnych.            
9.      Wolne wnioski.
10.    Zamknięcie sesji.
 
– do udziału w której serdecznie zaprasza
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 /-/ Maria Górnicka – Orzeł

Udostępnij

O autorze