osp rdzawkaRdzawka

Remiza we Rdzawce- kiedy ?

W projekcie budżetu na 2015 rok jest planowane  zadanie:

Przebudowa , rozbudowa, nadbudowa budynku gminnego w Rdzawkace- dokumentacja projektu  56 098 

 

W Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 jest zapis:

Co ? 7. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce wraz z WDK Kiedy ? 2015-2016

Koszt ? 950 tys. Kto zrobi ? OSP Rdzawka wraz z Gminą Rabka-Zdrój

 

Wedle ostatnich wniosków z RIO warto tutaj zwrócić uwagę na punkt czwarty uzasadnienia „Opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe”.

Zwraca on uwagę , że „ … indywidualne wskaźniki zadłużenia Gminy zostały obliczone dla poszczególnych lat przy uwzględnieniu prognozowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących od roku 2015, przy założeniu iż w okresie od 2015 do 2025 kolejne budżety będą budżetami nadwyżkowymi ( to jest, ze każdorazowo występować będzie nadwyżka dochodów nad wydatkami z przeznaczeniem jej na zaplanowaną w danym roku spłatę zadłużenia ) i Gmina nie będzie od 2016 roku korzystać z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a także przy założeniu, ze Gmina pozyska dochody ze sprzedaży majątku w 2015 r. w wys. 475 000,00 zł, a w 2016 r. w wys. 200 000,00 zł. Skład orzekający zauważa w tym miejscu, ze dołączone do WPF objaśnienia przyjętych wartości nie uzasadniają w sposób wystarczający źródeł dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.” i „Skład Orzekający wskazuje jednocześnie na konieczność zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu długiem Gminy i rozwagę w podejmowaniu decyzji o realizacji nowych zadań. Niezbędne jest również bieżące monitorowanie stanu realizacji budżetu …”.

 

Rodzi się pytanie: Czy remiza zostanie przebudowana w tym 2015 roku ?

Warto to uważnie obserwować.

projekt osp rdzawka

 

Za OSP Rdzawka

Udostępnij

O autorze