Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Wniosek Klubu w związku z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

Klub Radnych ,,NASZE MIASTO“                                      Rabka-Zdrój, 12.01.2015r.

 

 

 

WNIOSEK

 

            W związku z  projektem uchwały budżetowej na rok 2015 przekazanym radnym Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w dniu 02 stycznia br.  Klub Radnych ,,NASZE MIASTO“ wnosi o przygotowanie przez autora projektu Burmistrz Rabki – Zdroju,  kompleksowych i rzetelnych informacji dot.:

 • inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2013/2014, których wykonawca naruszył jakiekolwiek zapisy kontraktu skutkujące karami umownymi, listy podmiotów, których tego typu roszczenie dotyczy, sumy jednostkowe i listę ew. zwolnień z roszczenia, podstawa
  i uzasadnienie wraz z protokołami konieczności
 • inwestycji, których realizacja wiązała się z zawarciem aneksu do pierwotnej umowy zmieniającego warunki zawarte w SIWZ,
 • umów zamiany lub sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Rabka-Zdrój (położenie, konfiguracja, oszacowanie ich wartości, podmiot odpowiedzialny za sporządzenie wyceny i tryb jego wyłaniania) wraz z merytorycznym uzasadnienieniem tych decyzji przedstawionym Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju z projektem stosownych uchwał,
 • umów nabycia przez Gminę Rabka-Zdrój nieruchomości (położenie, konfiguracja, oszacowanie wartości, podmiot odpowiedzialny za sporządzenie wyceny, tryb jego wyłaniania) wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych decyzji  przedstawionym Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju z projektem stosownych uchwał,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku będącym siedzibą Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wraz z merytorycznym uzasadnieniem tej decyzji przedstawionym Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju z projektem stosownej uchwały,
 • zd na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rabka-Zdrój wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych decyzji przedstawionym Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju z projektem stosownych uchwał,
 • wszystkich spraw sądowych związanych z roszczeniami finansowymi,
  w których stroną pozwaną lub pozywającą jest Gmina Rabka-Zdrój lub jej reprezentant – źródło sporu, aktualny stan prawny, wysokość  i charakter zobowiązań.

 

Odpowiedzi na powyższe informację proszę udzielić w terminie 14 dni od złożenia niniejszego wniosku w formie pisemnej.

 

UZASADNIENIE

         Wniosek składany jest w związku z przekazanym w dniu 01 grudnia 2014 roku pierwotnym projektem planowanej uchwały w sprawie budżetu gminy Rabka-Zdrój na rok 2015, wnioskami zgłaszanymi przez wyborców, formą i zawartością merytoryczną odpowiedzi na wniosek Klubu ,,Nasze Miasto” dot. informacji o aktualnym zabezpieczeniu wykonywania zadań własnych Gminy w sferze użyteczności publicznej oraz stanie finansowym jednostek organizacyjnych gminy ze szczególnym uwzględnieniem następujących podmiotów: Szpital Miejski Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,Zakłady Komunalne Sp. z o.o..       

         Brak informacji w powyższym zakresie, tryb procedowania uchwały budżetowej (brak części opisowej dokumentu, wprowadzanie lub anulowanie licznych zapisów – w tym bezpośrednio przed głosowaniem uchwały, które w sposób istotny mogą zaważyć na jej merytorycznej ocenie) zacierają przejrzystość projektu i mogą wskazywać na brak profesjonalizmu lub zamiar niedopuszczenia do jego wnikliwej analizy.

         W chwili obecnej brak jest wystarczających danych do jego oceny merytorycznej.        

Z wyjątkową ostrożnością należy podejść do projektu, w którym – nawet po jego powierzchownej ocenie – zauważalny jest brak jakichkolwiek inwestycji czy działań mogących być uznanymi za element długofalowej  strategii rozwoju.

Rażące braki proceduralne, o ile można je pominąć w przypadku osób po raz pierwszy zasiadających w Radzie, nie można lekceważyć i należy uznać za niedopuszczalne u osób deklarujących wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procedur związanych z funkcjonowaniem Rady. Od osób piastujących tak odpowiedzialne funkcje oczekujemy gwarancji kompetencji również w zakresie rzetelnego przygotowania dokumentacji przedstawianej radnym do oceny.      Opracowanie budżetu wymaga zgromadzenia niezbędnych informacji i danych od wszystkich podmiotów, które uczestniczą w wykonywaniu zadań gminy – o takie dane wnosiliśmy jako Klub Radnych ,,NASZE MIASTO’’.   

Burmistrz Rabki-Zdroju przekazała nam jedynie ogólnikowe informacje  o zyskach wypracowanych przez spółki w 2013 roku pomijając kwestie ich bieżącej kondycji finansowej i ewentualnych zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem. Może to świadczyć o braku dostatecznego, bieżącego monitorowania działalności spółek, co bezpośrednio wpływa m.in. na wypracowanie właściwej strategii ich działania oraz ogranicza ocenę pracy przedstawicieli właściciela w organach spółek jakim jest Miasto.

Potwierdzeniem naszych obaw są również informacje przekazywane przez mieszkańców jak i media stojące w sprzeczności z zapewnieniami Burmistrz Rabki-Zdroju, a które dotyczą sytuacji m.in. w Szpitalu Miejskim (zaleganie  z płatnościami składek w ZUS, zaleganie z opłacaniem faktur czy świadczeń należnych pracownikom, procedura sprzedaży obiektu przychodni-budynku Ośrodka Zdrowia),  Zakładach Komunalnych (straty sortowni odpadów, spadek zysków z odbioru śmieci).

 

Przy tak znaczącej rozbieżności informacyjnej na ostatniej sesji – przy sprzeciwie Klubu Radnych ,,Nasze Miasto“ przyjęto projekt uchwały wniesiony przez Burmistrz Rabki-Zdroju i przekazano Zakładom Komunalnym na własność obiekty o wartości blisko miliona złotych. Przedstawione nam uzasadnienie wykorzystujące argument o faktycznym administrowaniu nieruchomością uznajemy za niewystarczające. Takie dysponowanie majątkiem gminnym budzi nasze poważne obawy.

         W związku z powyżej przedstawionymi argumentami wnioskujemy jak na wstępie.

W imieniu Klubu Radnych ,,NASZE MIASTO’’

                                                          

                                                                                            Rafał Hajdyła

 kredyt

Udostępnij

O autorze