Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Relacja po czwartej sesji Rady Miejskiej

Sprawozdanie Sesja

Głos dla mieszkańców. 

Po rozpoczęciu sesji Przewodnicząca Rady poinformowała o złożonym przed sesją przez Klub Radnych ‘’Nasze Miasto‘’ wniosku formalnym dotyczącym zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów tj.: interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych oraz wolne wnioski. Przewodnicząca skomentowała, że nie widzi przeszkód, aby tych punktów nie było, ale inaczej się umawialiśmy – że będzie to tylko sesja poświęcona uchwaleniu budżetu. Rzeczywiście jest zapis w statucie, że porządek obrad powinien zawierać w szczególności: otwarcie, ustalenie porządku obrad i te prace itd. Przewodnicząca skomentowała zapis ze statutu Gminy: zapis w statucie „w szczególności” oznacza że może być, a nie musi być. Można go poddać pod głosowanie.

 

W tym punkcie Radny Rafał  Hajdyła zabrał głos. Odniósł się do tego, że na ostatniej sesji też umawialiśmy się, że będzie omawianie tylko uchwał budżetowych, a zostało wprowadzonych 6 nowych uchwał i porządek obrad nie zawierał w swojej treści tych punktów. Postanowiliśmy, że skoro mieszkańcy przychodzą na sesję i chcą się wypowiedzieć, tak samo jak radni, więc te punkty powinny obowiązywać na każdej sesji. Jeśli chodzi o zapis paragrafu 25 statutu rady, stwierdzenie: „porządek obrad powinien zawierać w szczególności” to wszystkie punkty powinny być wprowadzone na każdej sesji, ewentualnie można coś dodać, ale te powinny być.

Radny w tym punkcie porządku obrad zapytał też o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrz, gdyż już od 3 sesji nie było takiego punktu w porządku obrad. „Chcielibyśmy, myślę że wszyscy radni, dowiedzieć się czy prowadzi Pani Burmistrz jakąś działalność między sesjami?  Czy takie sprawozdania zostały składane na piśmie między sesjami, co przewiduje statut? Tym bardziej, że wkrótce pochylimy się nad wynagrodzeniem Pani burmistrz”.

Ten punkt został także dodany do porządku sesji przez przewodniczącą rady na prośbę Burmistrz ( chociaż już niezgodnie ze statutem 🙂  bo przecież nie było wniosku formalnego złożonego przez burmistrz przed sesją).

W głosowaniu porządku obrad 14 radnych było za, jeden się wstrzymał.

Następnie wszyscy radni przyjęli protokół z drugiej sesji bez odczytywania.

Tutaj nasuwa się pytanie dlaczego nie ma protokołu z ostatniej sesji czyli III? Statut mówi, że na sesji powinien być przyjęty protokół z poprzedniej sesji?

Burmistrz w sprawozdaniu międzysesyjnym omówiła swoje działania: odbyła wiele spotkań związanych z okresem bożonarodzeniowym tj. , m.in. wigilia dla osób samotnych, spotkanie wigilijne dla osób niewidomych, spotkanie opłatkowe z Marszałkiem Sową w Krakowie, dwa spotkania w Tarnowie z Wojewodą, z Przewodniczącą Rady w gali Eurolider organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w sobotę udział w pogrzebie Pani prof. Białoń, w niedziele spotkanie organizowane przez senatora Hodorowicza, posła Guta Mostowego dot. noworocznych życzeń oraz współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a gminami i samorządem powiatowym w 2015 r.

Z rzeczy istotnych, które są ważne dla samorządu, było podpisanie aneksu umowy na kino, przyjęcie przez instytucje wdrażające końcowy raport gminy do projektów unijnych  z zeszłego roku, podpisanie umów bieżących, rozstrzygnięty przetarg na odśnieżanie zimowe, na odpady komunalne, na dowożenie dzieci. Z ważniejszych rzeczy czeka nas przetarg na wykonanie ul. Na Banię, ul. Dietla, projektu bulwarów nad Poniczanką i przetarg na parking przy tężni.

Podjęcie Uchwały na wniosek burmistrz.

Przed przedstawieniem treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 -2025 burmistrz Przybyło przedstawiła wszystkim obecnym prezentację dot. budżetu na 2015 w pigułce rok http://rabka.pl/index.php?id=serwis&art=4144

W prezentacji budżetu 2015 są ukazane wydatki, dochody, rozchody, przychody, nadwyżka budżetowa i brak deficytu w cyfrach oraz zadania, które są zaprojektowane w budżecie czyli to co będzie realizowane.

Nie ma słowa na temat długu Rabki, jego spłaty – sprawy, które są trudne  nie zostały poruszone.

Burmistrz wyraziła się, że przygotowała tą prezentację głównie dla nowych radnych, którzy w jej opinii mieli największe trudności ze zrozumieniem budżetu, tj. zadawali jakiekolwiek pytania.

Burmistrz przystąpiła do prezentacji pierwszej uchwały tj. w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej na 2015 -2025

Kino Śnieżka. 

Radny Rafał Hajdyła zapytał burmistrz o sprawę kina ‘’Śnieżka‘’ w ramach projektu Kostka.   Pytał o rozbieżności kwotowe w przedstawianych projektach uchwał z WPF tj. z 15 grudnia 2014, następnie zmiany w projekcie z 30 grudnia 2014 oraz 2 stycznia 2015 i dlaczego przez dwa tygodnie nastąpiła obniżka łącznych nakładów z kwoty 4 800 404,37 do kwoty 2 820 404,37? Burmistrz tłumaczyła całą historie tej inwestycji zarówno pod względem finansowym jak również realizacyjnym.

Jednak wg. naszego mniemania ciężko doszukać się jasnej odpowiedzi na powyższe pytanie ( ocenę na podstawie materiału filmowego pozostawiamy Państwu ). Ciężko jest również zrozumieć dlaczego nie wiadomo ile wykonawca wykona prac i za ile pomimo podpisanej przecież umowy? (tutaj też tłumaczenie wg nas niejasne pozostawiamy do Państwa oceny).

Wedle jej słów, po podpisaniu aneksu będzie realna kwota wykonania zadania, dokończenie prac na marzec 2015 rok, no chyba że będzie jakiś kataklizm.

Radny Janusz Wójciak zapytał czy grzyb w kinie został już unieszkodliwiony. Burmistrz potwierdziła, że tak.

Następnie burmistrz potwierdziła radnemu Rafałowi Hajdyle, że koszt kina to 2 miliony 820 tysięcy, w którym jest również dotacja, której się spodziewamy oraz rozliczenie VAT-u. Ale zaraz dodała, że to jest plan. Wyjaśniała, że w grudniowym projekcie WPF inwestycja była zawyżona na kwotę 4 800 404,37, po to aby można ją było przełożyć na dwa lata. (może Państwo zrozumieją, bo nam sens tego tłumaczenia umyka).

Radny Rafał  Hajdyła zapytał o kolejną rozbieżność pomiędzy WPF, załącznikami, a budżetem. Burmistrz wraz z księgową tłumaczyły niemożnością przyjmowania pewnych wartości przez program na którym pracują.

Poręba a Rabka ? 

Radny Janusz Wójciak zapytał o projekt: Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej. 

Na co jest przeznaczone 27 383,33 zł tysięcy jako wkład naszej gminy?

Powiat Limanowski jako beneficjent dużej pomocy finansowej został zakwalifikowany na dofinansowanie w/w projektu. Wedle słów burmistrz nasza gmina ma skorzystać jako zaplecze gastronomiczne i noclegowe oraz lecznicze. Przez Słone ma przebiegać droga do Poręby, projekt ma obejmować budowę ul. Poniatowskiego, Al. Tysiąclecia. Szczególną uwagę radny zwrócił na właścicieli działek, przez które ma przebiegać droga do Poręby, czy były rozmowy i czy wyrazili zgodę? Podkreślał rolę dialogu z mieszkańcami. Wedle burmistrz są trzy warianty, będzie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami na Słonym.

WPF ?

Radny Rafał Hajdyła zapytał o kolejne rozbieżności w kwotach w budżecie na 2015  i wieloletniej prognozie finansowej, a konkretnie inwestycji drogi Na Banię – w WPF zaplanowano łączne nakłady finansowe na kwotę 103 500 zł, z czego na rok 2015 kwotę 100 000 zł, natomiast w uchwale budżetowej na 2015 r. kwotę 182 400 zł. Skąd taka różnica wynikła? Przecież między WPF, a budżetem na dany rok powinna być korelacja. Po konsultacji ze skarbnik burmistrz stwierdziła, ze to jest plan i przytoczyła trochę historii tego zadania.

Wedle burmistrz oraz przewodniczącej Rady między budżetem a WPF na dany rok nie musi być zgodności. Podstawą jest uchwała budżetowa. W tym miejscu zaproponowała nowym radnym szkolenie z zakresu ustawy o finansach publicznych.

Następnie nastąpiła dyskusja na temat kwot w WPF inwestycji na rok 2015, braku kwot  w latach następnych, pomimo zapisu w objaśnieniach, że WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Pani burmistrz tłumaczyła zaistniałą sytuacje. Pojawiła się dyskusja na temat inwestycji. Pani przewodnicząca informowała
o porozumieniu pomiędzy radnymi poprzedniej kadencji.

Radny Janusz Wójciak zapytał o drogę na Miśkowcówkę na Słonym. Stwierdził ,że za 33 800 zł nie zrobi się tej drogi.

Burmistrz ma przedstawić kosztorys w lutym, natomiast za tą kwotę rozpocznie się tą ulicę  i być może wystarczy na jakiś kawałek asfaltu. Radny zapytał jaki kawałek ?

Radny Rafał Hajdyła zadał pytanie przewodniczącej Marii Górnickiej – Orzeł: komisja budżetowa opiniująca uchwały budżetowe odbyła się 30 grudnia 2014, przed sesją. Po otrzymaniu projektów z poprawkami 2 stycznia nie odbyła się już komisja budżetowa  Czy wedle niej opinia komisji z 30 grudnia jest wystarczająca do procedowania dzisiejszych projektów uchwał? Bez odbycia się miedzy tymi sesjami dodatkowej komisji budżetowej. Wedle przewodniczącej, wystarcza bo nie było większych istotnych zmian.

Przed głosowaniem radny Rafał Hajdyła zaprezentował stanowisko klubu nt. uchwał budżetowych.

http://goo.gl/0PpnkG

Odniosła się do tego przewodnicząca Maria Górnicka Orzeł , wedle niej: plany na rozwój są  w strategii. Tam jest wszystko zapisane.

Z naszej perspektywy, nie jest to jednak prawdziwe. Strategia, którą gmina aktualnie „realizuje”, jest zdezaktualizowana, w niektórych przypadkach o kilka lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa natomiast, w samorządach służy jako możliwie dokładny plan działania (merytorycznie i finansowo), w kilkuletnim horyzoncie czasowym.

Jeśli więc WPF nijak się ma do planów, to działania są chaotyczne i doraźne. To właśnie chcemy zmienić. Zależy nam na określeniu i wyraźnym poinformowaniu mieszkańców, co, kiedy i jak będzie robione. A jeśli wynikną nieprzewidziane trudności, również o tym poinformować.

Swoją ciekawą opinię zaprezentowała burmistrz Ewa Przybyło.

Sięgnęła 8 lat wstecz kiedy została burmistrzem – jej głównym hasłem przewodnim było „zgoda buduje”, sesje odbywały się daleko od standardów, właściwie prawie każda kończyła się awanturą, na każdej były animozje albo niesnaski żeby nie używać słowa nienawiści. Podejmując trud bycia burmistrzem przyjęła założenie, że w tak skonfliktowanej radzie  i samorządzie trudno się pracuje i ona w takim samorządzie pracować nie chce. Jej radnych było 4, a 11 było po przeciwnej stronie, ale w pierwszym już roku było widać ze przynajmniej jej grupa nigdy nie pokazywała się jako grupa opozycyjna, nigdy takiej postawy nie przyjęli. Po to zostali radnymi aby prowadzić dialog, rozmawiać, próbować zrozumieć drugiego człowieka i starać się współpracować dla dobra gminy. Przytoczyła rozmowę z śp. Radnym Tadeuszem Głodkiem. W pierwszych 4 latach widać było już wyraźne zmiany, pozwoliło to osiągać konsensus w wielu bardzo trudnych sprawach. 8 lat temu oświadczyła, że zgoda buduje i nie rezygnuje z tego – ona do dzisiaj jest ”Nie zamierzam się z nikim kłócić, nikogo do sądu oddawać, nie wywołuje żadnych animozji albo coś na siłę przepycham”. 4 lata temu głównym hasłem wyborczym było „wspólnie dla rozwoju”. Mówiła o wspólnym działaniu wszystkich środowisk. W tej kadencji główną obietnicą wyborczą jest  „odważnie  w przyszłość”, bo więcej trudnych decyzji przed nami. W tej kadencji musi nam przyświecać odwaga, bo już zgodnie nauczyliśmy się współpracować.

Tutaj podkreśliła, że „ … Państwo zawiązali klub i zawsze na wszystko głosujecie przeciw, nawet pizzy z nami jeść nie chcecie, nawet do ciastka imieninowego nie siadacie. Tak proszę Państwa będziecie z nami pracować, bo nie macie innego wyjścia. Bo jak będziecie chcieli swoje zadania realizować, które obiecaliście w swoich komitetach osiedlowych to musicie  z nami znaleźć nić porozumienia, bo jak jej nie znajdziecie to ani jedno zadanie z waszego osiedla nie przejdzie, ludzie, no przecież jeżeli będziecie się na każdym kroku opowiadać, że jesteście przeciw, bądź się wstrzymujecie, to jak wy zaproponujecie zadanie to pozostała grupa też będzie przeciw i się wstrzyma. No tak funkcjonuje samorząd proszę państwa. Nie da się być cały czas pod prąd. Ja w samorządzie pracuje od 1998 r. Być może dłużej niż Pan Panie Rafale. Nie wiem od kiedy Pan zaczął. Ja pracuje od 1998 r. Owszem trzeba kontrolować, trzeba się upominać, trzeba wymagać, ale nie można biec pod prąd, bo nic to nie da. Musimy znaleźć konsensus do wszystkich naszych problemów, to co Pani przewodnicząca już dzisiaj wspomniała. Ja proponuje dzisiaj moje zadanie bo jest dla mnie ważne, ale jeśli twoje jest ważniejsze to róbmy dzisiaj twoje ale pamiętaj że jutro głosujesz za moim. Bo inaczej to do niczego nie doprowadzimy. Bardzo wielki szacunek mam dla Was, że stworzyliście klub radnych, ze jesteście siłą, że ktoś wam doradza, że się spotykacie, że przynosicie opracowania na 60 stron pytań, proszę bardzo, macie do tego prawo, bo kto pyta nie błądzi, ja też miałam wątpliwości jak zaczynałam tą prace, ale proszę Państwa nie możecie być przeciwko każdej naszej propozycji, nawet tego żeby wypić razem kawę i zjeść ciastko, no absolutnie, ja przepraszam za ten zbyt szeroki opis tej sytuacji, ale niestety obserwuje to odkąd jesteście radnymi , to nie ja i pozostali radni ustawiają was w grupie opozycyjnej, tylko sami się w niej ustawiacie. Nawet na pierwszej sesji do zdjęcia żeście się ustawili samotnie w piątkę, a jak ja stałam z boku i mówię: zaprosicie mnie do zdjęcia? To uśmiechnęliście się i powiedzieliście : no może kiedyś. Nawet już na tej sesji stwierdziliście, ze fotografujecie się sami …”. „

Dwa nagrania ?

Padła też deklaracja burmistrz w sprawie nagrywania sesji przez gminę. Aby podjąć uchwałę o rejestrowaniu sesji na żywo i puszczaniu w internecie. Będzie lepsza jakość, nie będzie wymazywań, nie będzie wycinania czegoś co jest komuś niewygodne albo prób co najmniej takich zamachów. To będzie pozytywne zakończenie tego …. Jeśli nagrywamy na dyktafon możemy również nagrywać kamerą.

http://gorce24.pl/informacje/2054/Radni_nie_chca_zeby_filmowano_ich_podczas_obrad_Rady_Miejskiej

 

Cóż, jak pisaliśmy cieszymy się z takiej deklaracji i sami jesteśmy ciekawi, jakie to fragmenty wycinamy z naszych relacji.

Radny Hajdyła odpowiedział: „ wszyscy którzy znają mnie i moich kolegów wiedzą że nie jestem konfliktowym człowiekiem. Padło dużo sformułowań które mnie też zabolały. Od samego początku to Pani stwierdziła, że jesteśmy postrzegani jako opozycja, wcale tak się nie poczuwamy. Mamy wspólne zdjęcie zrobione, ja nie wiem dlaczego Pani tak powiedziała. Nie przeciw wszystkim uchwałom jesteśmy przeciw, to też jest nieprawda. Wiele uchwał, które nie budziły naszych wątpliwości są podjęte jednogłośnie. A pani powiedziała, że wszystkim jesteśmy przeciw. Nie można tak traktować nas, tutaj przed mieszkańcami, ze jesteśmy wszystkiemu przeciwni, że wszystko głosowaliśmy na „nie”. Jeśli coś budzi nasze wątpliwości – pytamy. Jesteśmy pierwszy raz w Radzie, być może ja mam większe doświadczenie niż moi koledzy, wszyscy się uczymy, i proszę nie mówić, że Państwo się nie mylicie, bo poprzednia sesja też pokazała, że Pani do końca też statutu nie zna, ale ja tego nie poruszam, ale skoro Pani uderza tutaj, że my powinniśmy mieć szkolenia – tak szkolmy się wszyscy, bo nie wszystko wszyscy znamy. Ja też nie znam, pracuje 20 lat w samorządzie i musze do każdej ustawy zaglądnąć, sprawdzić podstawy prawne, nie zna się wszystkiego na pamięć. Proszę nie oczekiwać, ze każdy będzie znał ustawy na pamięć. Po to są aby do nich zaglądać. Proszę nas nie traktować jako opozycję, tylko radnych, którzy jeśli mają wątpliwości to pytamy, jeśli w jakichś uchwałach nie uczestniczyliśmy, które były jeszcze za poprzedniej rady to się wstrzymywaliśmy. Resztę uchwał, które nie budzą wątpliwości jesteśmy „za”. To jest naturalna kolej rzeczy samorządności. Nie jesteśmy w konflikcie z nikim. Absolutnie proszę tak nie rozumieć.”

Pani przewodnicząca podsumowała : „ Jesteśmy w Państwie demokratycznym , każdy ma swoje zdanie, można je wyrażać poprzez głosowanie … „

Następnie, w związku z wpłynięciem wniosku o zabranie głosu, udzielono głosu Panu Edwardowi Żurkowi. Pytał on o ujęcie budowy kanalizacji zlewni Poniczanki w kontekście wpisania tego zadania do wieloletniej prognozy finansowej.

Co z ulicą Krótką ? 

Kolejnie udzielono głosu Pani Marii Majerczyk, zapytała ona przewodniczącą,  deklarującą, że w 2015 roku będzie dywanik asfaltowy na ulicy Krótkiej. Przewodnicząca skomentowała, że  o tym decyduje zebranie mieszkańców. O tym decydują mieszkańcy, które zadania mają być realizowane. Ulica Krótka nie była nigdy przegłosowana, decydują o tym zebrania osiedlowe.

Wieloletnią Prognozę poparło 10 radnych, Klub Radnych Nasze Miasto był przeciw.

Następnie nastąpiło zarekomendowanie przez Panią burmistrz uchwały budżetowej na rok 2015

Burmistrz zaproponowała, żeby po przedstawionej prezentacji budżetu, która zawierała wszystkie informacje znajdujące się w budżecie, nie odczytywać całej sentencji uchwały budżetu i przyjąć ją bez odczytywania bo wszyscy znają jej treść. Burmistrz zaprezentowała zmiany w budżecie m.in.: zakup mebli do biblioteki na dworcu PKP, na wniosek Pani przewodniczącej Marii Górnickiej Orzeł – budowę parkingu przy tężni i jak najszybsze go kończenie, zmiana dotycząca dróg: w Ponicach na wniosek Pana Mieczysława Pukalskiego – dopisanie jednej drogi przy pozostawieniu tej samej kwoty, i na wniosek Pani Śmietany zmienić nazwę drogi „Zaryte boczna” nie nazywać jaka bo to zdecyduje zebranie osiedlowe, oraz udzielenie dotacji dla żłobka Ple-Ple.

Pan Edward Żurek zapytał o remont drogi na Banię. Czy ulica jest własnością gminy? Pytał  o kwestie umów z właścicielami przyległych działek, o ich wykupienie lub wydzierżawienie w celu rozbudowy tej ulicy?

Burmistrz odpowiedziała że ulica przejęta została z mocy prawa, w księgach wieczystych jej nie ma, proces regulacji trwa cały czas, zgody są zebrane dla większości terenu, blokują właściciele kilku terenów, ale Pan Radny Hajdyła zobowiązał się ze podejmie próby uzyskania potrzebnych zgód.

Budżet poparło 10 radnych, klub był przeciw.

http://goo.gl/0PpnkG

Interpelacje

Następnym punktem obrad były interpelacje,

Radny Marek Ciepliński pytał o parking na ulicy Sądeckiej :

http://goo.gl/x9DncW

a także ulicę Kasprowicza :

http://goo.gl/npmab9

Radni ze Słonego Rafał Wójtowicz i Janusz Wójciak pytali o drogę na Słonym

http://goo.gl/LjO9DA

Radny Rafał Wójtowicz, podniósł kwestię odśnieżania ulicy bocznej Miśkowcówki a także zamontowania lamp ulicznych  na Al. Tysiąclecia.

Radny Janusz Wójciak interweniował też w podjęcia działań w sprawie wywozu śmieci zlokalizowanych koło posesji p. Gilów na Słonem.

Wolne wnioski

W wolnych wnioskach Przewodniczący Komitetu Osiedla ” Orkana ” Pan Janusz Kwiatkowski poruszył problem z oświetleniem nad przejściem między PTTK, a karczmą Hulaj Dusza. Od 19 września 2014 nie otrzymali odpowiedzi na swój wniosek . Burmistrz zadeklarowała, że zapyta się o tą sprawę i otrzyma odpowiedź do końca tego tygodnia.

Pan Edward Żurek zapytał przewodniczącą Marię Górnicką Orzeł, reprezentującą Traczykówkę trzecią kadencję. Pytał o pobrane opłaty za kanalizację. Wedle burmistrz mieszkańcy, żeby otrzymać zwrot pieniędzy muszą się udać do sądu.

 

—–

Dziękujemy Państwu za cierpliwość. Nagranie dodamy za kilka dni, pracujemy nad jego konwersją.

 

 

 

Udostępnij

O autorze