Rdzawka

STRABAG wykona drogę Rdzawka Obidowa

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania oznaczonego sprawą: SRG.271.66.2015

 Data publikacji 2015-04-20

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: SRG.271.66.2015

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudową drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

 

dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudową drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845 za cenę: 1 489 617,17 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

  1. Wykonawca, po udzielonym wyjaśnieniu na wezwania do złożenia wyjaśnień oraz do uzupełnienia oferty, spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,
  2. cena ofertowa jest najkorzystniejsza i Zamawiający uznał wyjaśnienia Wykonawcy, że jego oferta nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
  3. wysokość zaoferowanej ceny jest niższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania,
  4. oferta uzyskała maksymalną ilość punktów po ich zsumowaniu dla każdego z kryteriów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Wydłużenie okresu gwarancji

Razem

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław (Oferta Nr 1)

95,00

5,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD” inż. Kazimierz Sobaniak

34-222 Zawoja 1970, (Oferta Nr 2)

82,08

5,00

87,08

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, (Oferta Nr 3)

Oferta odrzucona

4

PRACE ZIEMNE MASZYNAMI BUDOWLANYMI Andrzej Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche, (Oferta Nr 4)

84,89

1,67

86,56

5

Podhalańskie Przedsiębiorstwo DROGOWO-MOSTOWE S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, (Oferta Nr 5)

87,93

5,00

92,93

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, (Oferta Nr 3) Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudowę drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845, informuje, iż oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4) w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie:

 

Wykonawca w ofercie z dnia 09.04.2015 r., na załączniku Nr 2 – formularzu ofertowym, podał cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, ustaloną wg zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie: PLN 1.141.872,95, w tym należny podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia ofert w wysokości 23%, w kwocie: PLN 262.630,78 zł.

W dni 10.04.2015 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny oraz poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe. Zamawiający uznał za oczywistą omyłkę rachunkową i uwzględnił konsekwencję rachunkową dokonanej poprawki, w następujący sposób: podany w ofercie podatek VAT (23%), wyliczany od kwoty 1.141.872,95 zł, wynosi 213 520,96 zł, a nie jak podano w ofercie 262 630,78 zł. Na pismo z dnia 10.04.2015 r. Zamawiający otrzymał w dniu 13.04.2015 r. odpowiedź, w której Wykonawca nie złożył wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny.

W związku z powyższym oferta WykonawcyPrzedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4) w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

 

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Udostępnij

O autorze