Rabczańskie Wieści Pozarządowe

VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+Materiały na sesję

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 27 maja 2015r. /środa/ o godz. 9:00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

VII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)   W sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (ORG-RM.0006.12.2015),
2)   w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Rabka –Zdrój  (ORG-RM.0006.13.2015)
3)   w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (ORG-RM.0006.14.2015),
4)   w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Leśnej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (ORG-RM.0006.25.2015),
5)   w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Traczykówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (ORG-RM.0006.26.2015),
6)   w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Nowy Świat z ulicą Gorczańską w Rabce – Zdroju i ustalenia jej przebiegu (ORG-RM.0006.27.2015),
7)   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka – Zdrój obejmującej rejon stacji narciarskiej „Maciejowa” w Rabce – Zdroju  (ORG-RM.0006.36.2015),
8)   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ORG-RM.0006.35.2015),
9)   w spawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego (ORG-RM.0006.34.2015),
10) w sprawie: akceptacji projektu zmiany umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (ORG-RM.0006.33.2015),
11) w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania  kandydatów na ławników (ORG-RM.0006.31.2015),
12) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju zmienionej Uchwałą Nr I /34/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 25 marca 20015 r. (ORG-RM.0006.30.2015),
13) w sprawie: przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ (ORG-RM.0006.29.2015),
14) w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie (ORG-RM.0006.28.2015)
15) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (ORG-RM.0006.41.2015)
16) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025 (ORG-RM.0006.39.2015)
17)  sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015 (ORG-RM.0006.40.2015)

 1. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

1)       w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia  odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.)  Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr LIV/367/14  Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 10 października 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej gminy uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój. (ORG-RM.0006.37.2015)
2)       w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 12.12.2015 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.6.2015(ORG-RM.0006.38.2015)

 1. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  7. Interpelacje radnych.
  8. Zapytania i wnioski radnych.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Aktualizacja 23.05.2015  18:56- Materiały na 7 sesję Rady Miejskiej w Rabce

Materiały Sesja 7- 1

Materiały Sesja 7-2

Materiały Sesja 7-3


Materiały Sesja 7-4

Materiały Sesja 7-5

Materiały Sesja 7-6

Materiały Sesja 7-7

Udostępnij

O autorze