Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Petycja-Twoje prawo

Logo - Petycja Twoje Prawo
Uchwalona z inicjatywy Senatu ustawa o petycjach, wchodzi w życie 6 września br. Nowe przepisy określają procedury składania i rozpatrywania petycji. W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycje mogą być składane indywidualnie lub zbiorowo do władz publicznych zgodnie z ich kompetencjami.
Pod rządami nowej ustawy obywatele – indywidualnie lub zbiorowo mogą składać petycje do wszystkich władz publicznych, organizacji lub instytucji społecznych wykonujących zadania publiczne. Z petycją będą mogły wystąpić także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy.
Prawo nie dopuszcza ustnej formy petycji. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja nie może być anonimowa. Powinna zawierać „oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję”. Jeżeli petycję wnosi np. kilka organizacji należy wskazać oznaczenie każdej z nich oraz osobę reprezentującą, czyli podmiot wnoszący petycję.
Wymagane jest wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli petycję składa grupa podmiotów, w petycji należy podać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów i należy pamiętać o podaniu adresu do korespondencji. Pisząc petycje należy wskazać adresata petycji oraz sformułować swoje postulaty.
Ustawa gwarantuje, że każda petycja będzie rozpatrzona w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia. Nakłada również na adresata petycji obowiązek informowania autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem podjętych kroków.
Jeśli złożone postulaty, były już rozpatrzone na podstawie petycji innego autora, a w petycji nie powołano się na nowe fakty, adresat może pozostawić taką petycję bez rozpatrzenia. Musi jednak o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego taką petycję.
Zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej obsługującego go urzędu.
Żadna petycja nie pozostanie bez odzewu. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycję dotyczącą kilku spraw i wymagającą rozpatrzenia przez różne podmioty, każdy podmiot będzie rozpatrywał w swoim zakresie, a następnie przekaże ją nie później niż w ciągu3 miesięcy od dnia jej złożenia, do pozostałych podmiotów, zawiadamiając o tym autora petycji.
 
Wszelkie informacje są dostępne na http://www.petycje.edu.pl/pl

Udostępnij

O autorze