Rdzawka

Brakło pieniędzy na dowóz uczniów do szkoły we Rdzawce ?

Pierwsze postępowanie okazało się nieskuteczne, odbędzie się drugie postępowanie.

———————————-

Ogłoszenie o wynikach postępowania dla zadania oznaczonego sprawą EAO.271.4.2015: „Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce oraz osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015-2016”.

 Data publikacji 2015-09-09

Ogłoszenie o wynikach postępowania dla zadania oznaczonego sprawą EAO.271.4.2015: „Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce oraz osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015-2016”.

Znak sprawy: EAO.271.4.2015

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: „Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce oraz osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015-2016”.                                     

 

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach postępowania

 

             Burmistrz Rabki – Zdroju, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy Pzp, informuje iż postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – Ustawa Pzp, w trybie przetarg nieograniczonyna: Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce oraz osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015-2016, dla:

 

 cz. I: Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdrój w roku szkolnym 2015-2016,

– zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie unieważnienia:

W postępowaniu została złożona jedna oferta. Wartość oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

cz. II: Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w roku szkolnym 2015-2016,

– zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie unieważnienia:

W postępowaniu została złożona jedna oferta. Wartość oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

cz. III: Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016,

– zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie unieważnienia:

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Wartość każdej ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Udostępnij

O autorze