[Aktualizacja] Konsultacje drogi uzdrowiskowej do 25 września 2015

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Szanowni Państwo,

Trwa postępowanie w sprawie drogi uzdrowiskowej.  Jest ono prowadzone  z udziałem społeczeństwa, każdemu przysługuje prawo zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania sprzeciwu, uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, pok. 39, referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj.  do dnia 21.09.2015r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – email: czystesrodowisko@mszana.pl

Mieszkańcy dyskutują także na temat powyższej inwestycji na facebooku na profilu Ratujmy Gorce. 

droga uzdrowiskowa

 

 

Aktualizacja 21.09.2015  21:56

Mszana Dolna 21.09.2015 r.

 

GKOŚR 6232.2.2015

 

            O B W I E S Z C Z E N I E

            o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa

 

Wójt Gminy Mszana Dolna, działając na podstawie art. 30, 33 ust. 1 pkt. 6, art. 74 ust.3 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm. powoływana dalej jako ”Uooś’) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

zawiadamia

że w związku z 4 dniowym opóźnieniem, z zamieszczeniu załączników do raportu oraz w związku z dużą ilością zgłaszanych uwag i wniosków do raportu, w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa  połączeń Rabka Zdrój- Raba Niżna – Olszówka – Poręba Wielka – Poręba Górna – droga wojewódzka nr 968 w miejscowościach Rabka Zdrój, Olszówka, Poręba Górna, Poręba Wielka, Niedźwiedź, Konina, Mszana Górna”

 

przedłuża się udział społeczeństwa do dnia 25.09.2015 r.

 

Równocześnie,  zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się w w/w terminie z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,  w  Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, pok. 39, referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 oraz ust 4‘’Uooś’’, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków  oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Mszana Dolna w porozumieniu z Wójtem Gminy Niedźwiedź oraz Burmistrzem Miasta Rabka Zdrój, po uzgodnieniu  warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej.

W myśl art. 34 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – email: czystesrodowisko@mszana.pl e-urząd, ochrona środowiska, aktualności.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 ‘’Uooś’’, uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie  liczba stron postępowania przekracza 20, w myśl art. 49 k.p.a. oraz w związku z art. 74 ust. 3 ‘’Uooś’’, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń  Urzędów Gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź oraz Miasta Rabka Zdrój. Ponadto informuję  o zamieszczeniu w  publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wniosku,  o wydanie decyzji  środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia.

You May Also Like