Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju +materiały

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 16 września 2015r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój (53),
2) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (55),
3) w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Kasprowicza, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (56),
4)  w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Tetmajera, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (57),
5) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej (58),
6) w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (61),
7) w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/68/15 Rady miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz.Woj. Małop. 2015.4286) (62),
8) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka  – Zdrój (63),
9) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (64),
10) w sprawie: wyboru ławników (59),
11) w sprawie: wyboru ławników (60),
12) w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018” (54),
13) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych oraz wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakład wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju oraz na podwyższenie kapitału zakładowego spółki i objecie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (65).
6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XII Sesje RM Cz.1

Materiały Na XII Sesje RM Cz.2

Udostępnij

O autorze