Rdzawka

Moje uwagi do rewitalizacji w Rabce-Zdroju.

Formularz konsultacyjny

dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój

 

 

Na podstawie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być również podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Zaproponowany w projekcie uchwały obszar rewitalizacji zajmuje ok. 0,93% powierzchni Gminy Rabka-Zdrój i zamieszkały jest przez ok. 14,27% mieszkańców Gminy.

 

 

1. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

 

a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna X
e) trudno powiedzieć

 

Krótkie uzasadnienie:

Obszary zdegradowane obejmują teren gminy i sołectw. Zostały wyznaczone na podstawie  danych statystycznych. Nie zostały one przedyskutowane z mieszkańcami.

Propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Rabka-Zdrój wraz z uzasadnieniem zawierającym konkretne dane statystyczne uzasadniające wyznaczenie dodatkowego obszaru.

 

2. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej propozycji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna X
e) trudno powiedzieć

 

Krótkie uzasadnienie:

Wyznaczenie terenów na obszarze gminy i sołectw, bez konsultacji społecznych z właścicielami działek oraz bez wyjaśnienia skutków przyjęcia obszaru rewitalizacji tz. Prawa pierwokupu terenów na rzecz gminy Rabka-Zdrój i podwyższonego opodatkowanie –  stawia pytanie o cel i powód rewitalizacji.

Brak spotkań  na terenie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych oraz prawie zerowa informacja na temat konsultacji, łamie zasady partycypacji i włączenia mieszkańców w proces procedowania rewitalizacji.

Nie ma informacji to ma tych terenach będzie realizowane i przez kogo.

 

 

 

Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rabka-Zdrój wraz z uzasadnieniem ze wskazaniem przesłanek oraz konkretnych danych statystyczne uzasadniających wyznaczenie dodatkowego obszaru.

 

3. Dodatkowe propozycje i sugestie dotyczące przedmiotu konsultacji

 

-Organizacja spotkań konsultacyjnych o godzinie 10:00- świadczy o lekceważeniu głosu mieszkańców.

W tym czasie mieszkańcy pracują i nie mogą wziąć udziału.

– Na stronie Rabka.pl jest opublikowany baner w sprawie konsultacji innego dokumentu. Dlaczego nie umieszczono tam informacji na temat obecnych konsultacji ?

– Prowadzenie konsultacji tylko w Urzędzie i przez internet wyklucza osoby niepełnosprawne i  nie korzystające z internetu

–  Brak szerszego poinformowania o konsultacjach na portalach na ,których ukazują się gminne informacje (np.: gorce24.pl , podhale24.pl, tp24.pl ) świadczy o łamaniu zasady powszechnego dostępu do informacji.

– Brak informacji wśród sołtysów i radnych z Ponic, Rdzawki i Chabówki. Powyższe osoby nie informowały przy zbiórce podatków na terenach wsi o fakcie rewitalizacji.

 

——————————————

Formularz konsultacji Komitetu Rewitalizacji Mateusz Wójtowicz 

 

.

 

 

.

 

 

 

Udostępnij

O autorze