Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Aktywna Przestrzeń Dzielnicy – Podsumowanie i materiały

rada osiedla
Za http://bis-krakow.pl/podsumowanie-i-materialy/
Projekt trwał od października 2014 roku do lutego 2016 roku. Jego celem było stworzenie szans na wprowadzenie zmiany w polityce miasta Krakowa w odniesieniu do wzmocnienia roli jednostek pomocniczych. Przy czym zależy nam na zmianach, które będą prowadziły do zwiększania zainteresowania mieszkańców w zarządzaniu dzielnicą.
Kluczowe problemy, na które oddziaływaliśmy w projekcie:

 1. roli radnych i ich niewystarczających kompetencji do włączania mieszkańców w sprawy dzielnic.
 2. z mieszkańców i ich nikłej znajomości radnych oraz wiedzy o możliwościach angażowania się w przestrzeni dzielnicowej.
 3. niewykorzystywany potencjał dzielnic w Krakowie jako jednostek pomocniczych miasta we włączaniu mieszkańców.

Zrealizowaliśmy:

 1. Kampanię społeczną „Superradny” aby zwrócić uwagę mieszkańcom na wybory do Rad Dzielnic oraz sylwetki kandydatów.
 2. VI międzydzielnicowych forów.
 3. Pilotażowy „Program. Radni –liderzy-politycy lokalni”, którego celem było włączenie mieszkańców w działania w 9 dzielnicach przez radnych.
 4. Działania rzecznicze.

Rezultaty:

 1. zainicjowaliśmy debatę na temat wzmocnienia dzielnic łączącą różne środowiska.
 2. powstało Forum Przyszłości Dzielnic, powołane przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
 3. Powstało sześć planów partycypacji, dzięki którym włączono sprawy dot. dzielnic 400 mieszkańców.
 4. W sześciu międzydzielnicowych forach, diagnozujących ograniczenia po stronie dzielnic i wypracowywaniu rekomendacji wzięło udział 184 osób.
 5. Powstała koalicja 3 organizacji (Biuro Inicjatyw Społecznych, Pracownia Obywatelska, Fundacja Stańczyka), która jako cel postawiła sobie pomoc we wdrażaniu rekomendacji w dzielnicach.

 
Fundacja BIS odpowiadała ze realizację działań edukacyjnych i wzmocnienie umiejętności radnych do włączania mieszkańców. Pracownia Obywatelska, Partner odpowiedzialny był za kampanię informacyjną oraz rzecznictwo (koalicja, Forum Przyszłości Dzielnic, rekomendacje). Partner uczestniczył w planowaniu tematyki forów oraz koordynował spotkania Rady Programowej, promował działania projektu.
Dzięki dotacji BIS wzmocnił kompetencje zarządcze oraz w zakresie PR. Wzrosły umiejętności i wiedza zespołu dot. rozwijania działalności gospodarczej. Przekłada się to na wzmocnienie wizerunku BIS jako profesjonalnej organizacji, która sama będąc mocna instytucjonalnie skutecznie wspiera sektor pozarządowy w Małopolsce.
 
Publikacje i materiały:

 1. Prezentacja podsumowanie działań projektu
 2. Rekomendacje dla radnych dotyczące odbiorów inwestycji miejskich, materiał po V forum 30 listopada 2015
 3. Rekomendacje powstałe w wyniku pracy rzeczników
 4. „Subiektywny przewodnik dla radnych i każdego mieszkańca, w tym radnego, dla aktywności w dzielnicach Krakowa”„Jak skutecznie planować oraz chronić przestrzeń w dzielnicy? Planowanie przestrzenne w mieście. Materiały powarsztatowe dla radnych dzielnicowych”
 5. Opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego dot. jednostek pomocniczych 5 lutego 2016Informator dla mieszkańców osiedla Jugowice

Udostępnij

O autorze