Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zgłoś się na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Rabka” S.A.”

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Rabka” S.A.” można składać osobiście w siedzibie Spółki w Rabce Zdroju (34-700 Rabka Zdrój), ul. Orkana 49, w godzinach od 07.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 30.05.2016 r. do godz. 15.00 lub wysłać pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na wskazany powyżej adres, decyduje data doręczenia zgłoszenia do Spółki.

Udostępnij

O autorze