Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Materiały na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju


30 listopada 2016r. /środa/ o godz. 11:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkół i przedszkoli), dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka – Zdrój przez Urząd Miejski w Rabce – Zdroju,
2) w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
3) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017,
4) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
5) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
7) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
8) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2016 r. poz. 5646),
9) w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,
10) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11) w sprawie: opłaty prolongacyjnej,
12) w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2025,
13) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.
6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Materiały Na XXVI Sesję Cz 1

Materiały Na XXVI Sesję Cz 2

Udostępnij

O autorze