Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 29.03.2017 r (materiały)

29 marca 2017r. /środa/ o godz. 1000

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
4. Wystąpienie Wojewody Małopolskiego na temat programów rządowych.
5. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności Rady Miejskiej za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki–Zdroju:

1)   w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

2)   w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

3)   w sprawie: dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz zmiany Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka – Zdrój, w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

4)   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

5)   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4191 oraz prawa własności budynku wpisanego do rejestru zabytków pn. willa „Gwiazda”,

6)   w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

7)   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego,

8)   w sprawie:zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

9)   w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka–Zdrój na lata 2017 – 2025,

10) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017.

8. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10, Zamknięcie sesji.

30 Sesja Materiały 1

30 Sesja Materiały 2

Udostępnij

O autorze