Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

30 sierpnia 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki–Zdroju:

1) w sprawie: uchwalenia Regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
2) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXIII/247/17 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój,
3) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
4) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025 ,
6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

5. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
6. Wnioski i zapytania radnych.            
7. Zamknięcie sesji.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Udostępnij

O autorze