Gospodarka odpadamiRabczańskie Wieści Pozarządowe

Radny Marek Ciepliński pyta burmistrza o gospodarkę odpadami.

Radny Marek Ciepliński pyta burmistrza o gospodarkę odpadami.

Poznaliśmy treść pytań:
Radny Marek Ciepliński w zapytaniu międzysesyjnym skierował do burmistrza Leszka Świdra następujące pytania :
W imieniu mieszkańców Rabki-Zdroju, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania spółki miejskiej Zakłady Komunalne, zwracam się z następującymi zapytaniami:
1) Czy,
w związku z wprowadzeniem szeregu zmian w systemie gospodarowania odpadami w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o niektórych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579), która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. oraz ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403), gdzie zniesiono regionalizację w odpadach komunalnych – zlikwidowano podział na regiony gospodarki komunalnej
i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zostały zastąpione przez instalacje komunalne, a zastępcze i ponadregionalne RIPOK-i zostały usunięte, z uwagi na brak regionów, uchwały w sprawie wykonania WPGO, zastąpiono tzw. listami instalacji komunalnych prowadzonymi przez marszałków województw, na terenie województwa małopolskiego znajduje się 16 instalacji komunalnych zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
dokonano porównania cen na powyższych punktach i czy dokonano wyboru najtańszego?
Jeśli tak to proszę o przedstawienie porównania oraz przedstawienia kosztów.
2) Gdzie są przekazywane odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o kodzie 20 03 01, odebrane z terenu naszej Gminy? Jaki jest koszt?
3) Gdzie są przekazywane odpady zielone ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odebrane z terenu naszej Gminy? Jaki jest koszt?
4) Jaki był koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, zbiórka odpadów selektywnych z placówek oświatowych, akcja Sprzątanie Świata, inne akcje porządkowe) ?
5) Jaki był koszt usuwania dzikich wysypisk śmieci?
6) Jaki był koszt wysyłki korespondencji, opłaty pocztowej, dostarczania deklaracji?
7) Jaki był koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)?
8) Ilu mieszkańców skorzystało z PSZOK w 2019 r. i obecnie w 2020 r.?
9) Jaki jest koszt obsługi administracyjnej systemu (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników i delegacje, druk deklaracji opłat ) ?
10) Jakie są prowadzone działania w zakresie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (konkursy w szkołach
i przedszkolach, tablice informacyjne, ulotki, piknik ekologiczny, reaktywacja ścieżki ekologicznej, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, naprawa) ?
11) Ile, w roku 2019 i 2020, pracownicy Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Pozyskiwania Funduszy, w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęli i sprawdzili pod względem formalnym druków deklaracji opłat.
12) Ile podjęto, w roku 2019 i 2020, czynności wyjaśniających oraz egzekucyjnych na poczet zaległości?
13) Ile, w roku 2019 i 2020, w ramach wyegzekwowania należności z tytułu opłat wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych?
14) Jaka jest kwota tytułów wykonawczych pozostającej w realizacji Urzędu Skarbowego?
15) Ile wystosowano wezwań do wyjaśnień?
16) Ile wystawiono zawiadomień o wysokości opłaty za odpady?
17) Ile wszczęto postępowań w sprawie określenia wysokość należnej opłaty?
18) Ile przeprowadzono rozmów telefonicznych z osobami posiadającymi zadłużenie
w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
19) Ile wydano decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?
20) Ile wynosi, na dzień 30 listopada 2020 r. ,liczba osób zameldowanych na terenie gminy Rabka Zdrój?
21) Wnioskuję o podanie informacji odnośnie liczba mieszkańców wg. zameldowania
z terenów, za 2019 rok i obecnie:
a) miasta Rabka – Zdrój
b) sołectwa Rdzawka
c) sołectwa Ponice
d) sołectwa Chabówka
e) osiedla Zaryte
f) osiedla Słone
g) osiedla Traczykówka
h) osiedla Nowy Świat
i) osiedla Centrum
j) osiedla Orkana
k) osiedla Łęgi
l) osiedla Rynek
m) osiedla Sądecka
22) Wnioskuję o podanie informacji odnośnie liczba mieszkańców wg. złożonych deklaracji opłat z terenów, za 2019 rok i obecnie :
a) miasta Rabka Zdrój
b) sołectwa Rdzawka
c) sołectwa Ponice
d) sołectwa Chabówka
e) osiedla Zaryte
f) osiedla Słone
g) osiedla Traczykówka
h) osiedla Nowy Świat
i) osiedla Centrum
j) osiedla Orkana
k) osiedla Łęgi
l) osiedla Rynek
m) osiedla Sądecka
23) Ile, obecnie na terenie Gminy Rabka Zdrój, znajduje się budynków wielomieszkaniowych, którymi administrują zarządcy ?
24) Ile gospodarstw domowych funkcjonuje w blokach?
25) Ile gospodarstw domowych funkcjonuje na terenie gminy?
26) Ile gospodarstw prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ?
27) Ile gospodarstw nie segreguje odpadów komunalnych ?
28) Ile zebrano odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon odebranych od mieszkańców w latach 2018 – 2020 oraz odpadów usuwanych w ramach porządkowania dzikich wysypisk?
29) Ile mieszkaniec naszej gminy, produkuje rocznie odpadów?
30) Ile mieszkaniec wsi, produkuje rocznie odpadów?
31) Ile mieszkaniec miasta, produkuje rocznie odpadów?
32) W dniu 27 listopada 2019 r. została podjęta uchwała Burmistrza Rabki-Zdroju dotycząca ograniczenia w wywozie śmieci dla mieszkańców naszej gminy.
Jaki był tego efekt ? Co uległo zmianie?
33) Burmistrz Leszek Świder powołał w 2019 r. „specgrupę” składającą się z urzędników, przedstawicieli Zakładów Komunalnych oraz dwóch radnych, która miała przeanalizować działania oszczędnościowe. Jakie były działania grupy ?
Proszę o przedstawienie harmonogramu spotkań, składu osobowego, protokołów z posiedzeń , list obecności oraz wyników prac.
34) Kto zadecydował o zbiórce frakcji śmieci do worków?
35) Kto jest producentem worków na odpady?
Jaki jest koszt produkcji ? Jaki koszt ponosi Gmina?

Udostępnij

O autorze