Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 22.02.2023

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 22.02.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim
w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie LXIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja na temat działania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rabce-Zdroju – wystąpienie Komendanta JRG.

4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju –wystąpienie Komendanta Policji.

5. Informacja Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju z wykonywanych czynności w 2022r.- wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej.

6. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)  w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2023 (7),

2)  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (8).

7. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji

1)     w sprawie: rozpatrzenia  skargi  z 13 grudnia 2022 r. (data wpływu) naBurmistrza Miasta Rabki-Zdroju, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.3.2022 (9).

2)    w sprawie: rozpatrzenia  skargi  z 14 grudnia 2022 r. (data wpływu) na działalność Burmistrza Rabki-Zdroju dotycząca niewłaściwego odśnieżania ulic w Rabce-Zdroju opatrzonej Nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.4.2022(10).

8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

9. Interpelacje i zapytania radnych.      

10. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

/-/   Piotr Żółtek  

Udostępnij

O autorze