ChabówkaPoniceRabczańskie Wieści PozarządoweRabka ZdrójRdzawka

Audyt krajobrazowy województwa małopolskiego a sprawa Rabki Zdroju

Audyt krajobrazowy województwa małopolskiego a sprawa Rabki Zdroju

Audyt krajobrazowy województwa małopolskiego. Rada Miejska opiniuje zmiany negatywnie, w uzasadnieniu czytamy:

” Marszałek Województwa Małopolskiego pismem nr RR-II.7632.4.2023 z dnia 13.10.2023 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju 16.10.2023 r.) zwrócił się do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o zaopiniowanie projektu Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego. Zgodnie z art. 38b ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,,zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa: zasięga opinii o projekcie od: rad gmin położonych na terenie województwa – z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu’’. Przedstawiony projekt Audytu zawiera zapisy dotyczące wprowadzenia wielu krajobrazów na terenie Gminy Rabka-Zdrój, w tym trzech krajobrazów priorytetowych, które łącznie obejmują przeważającą część obszaru gminy. Rabka-Zdrój jest miejscowością turystyczną i uzdrowiskową, dla której już obowiązuje dodatkowa ochrona wynikająca z przepisów dotyczących uzdrowisk. Ponadto obszar gminy jest w przeważającej części objęty Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (około 70% terenu), dla którego obowiązujące przepisy zapewniają wystarczającą ochronę wartości przyrodniczych. Utworzenie na terenie Gminy Rabka-Zdrój tak wielu krajobrazów wskazanych w Audycie ograniczyłoby możliwości rozwoju Gminy z uwagi na ograniczenia wprowadzane audytem. W Audycie określono wytyczne odnośnie kształtowania przestrzeni, m.in. rekomendacje niedopuszczania do rozpraszania zabudowy, ze wskazaniem lokalizacji zabudowy wyłącznie w ramach uzupełnienia zabudowy lub sukcesywnego poszerzenia istniejących struktur osadniczych. Takie rekomendacje dotyczące zasad kształtowania zabudowy będą dla Gminy ograniczeniem w realizacji nowej zabudowy i uniemożliwią realizację planowanych projektów i inwestycji, a także ograniczają mieszkańcom sposób zabudowy. Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Rabce-Zdroju opiniuje negatywnie projekt Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego w zakresie dotyczącym Gminy Rabka-Zdrój.
Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych. ”

Uchwala Nr LXXV 550 23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z Dnia 14 Listopada 2023r. w Sprawie Zaopiniowania Aud… by RWP on Scribd

Zdjęcie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Udostępnij

O autorze