Forum w OFOP

Forum Rdzawka w OFOP

Szanowni Państwo,

Uchwałą nr 1/2013 z dnia 01.01.2013 r.Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka zgłosiło akces do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie  http://ofop.eu/

Zostałem powołany przez członków FR do reprezentacji Forum Rdzawka w OFOP-ie na podstawie § 14 Regulaminu Forum.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, po zakończonym procedowaniu w dniu 11.01.2013 dokumenty zostaną przesłane do OFOP-u.

14.01.2013 dokumenty zostały przesłane.16.01.2013 dostaliśmy potwierdzenie odbioru.

Decyzją zarządu OFOP z dn. 17 stycznia 2013 Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka zostało członkiem zwyczajnym OFOP.

23.01.2013 jest informacja Forum Rdzawka jest w OFOP.

Jesteśmy pierwszą organizacją na Podhalu,która jest członkiem OFOP-u.

Od września 2013 przedstawiciel Forum Rdzawka jest członkiem Komisji Dialogu i Partnerstwa przy OFOP.

 

Misja OFOP

Budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działalnia na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.

Cele OFOP
Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

Zadania  OFOP
1. Stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
2. Zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
3. Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności,w środowisku organizacji pozarządowych.
4. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań.
5. Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych.
6. Zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego sektora z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości.
7. Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora.
8.Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.
9. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej.
10.Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne.

http://ofop.eu/

Mateusz Wójtowicz

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

 

Walne Zebranie 2012

6-7 czerwca 2013 w Warszawie odbyło się 10 lecie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, do , której Forum Rdzawka należy od stycznia tego roku.

Pierwszego dnia, mieliśmy wsiąść udział w konferencji Europa : projekt rządów czy obywateli ? w Pałacu Prezydenckim. Niestety to się nie udało, ze względu na likwidację wielu linii autobusowych przez ZTM Warszawa, z powodów cięć budżetowych.

Mimo nie za ciekawego początku,dotarliśmy na drugi punkt 10 lecia:

Galę X-lecia OFOP w klubie Harenda na Krakowskim Przedmieściu. W programie było m.in premiera filmu ”X-lecie OFOP”, koncert Adama Struga oraz Burm Reynolds z Solul Service DJs.

W drugim dniu w Pałacu Staszica w Sali Marii Skłodowskiej Curie, odbyło się Walne Zebranie OFOP-u za 2012 rok. Jako delegat Forum Rdzawka, wziąłem w nim udział.

Członkowie Forum Rdzawka udzielili zgody delegatowi na akceptację:

– sprawozdanie merytoryczne ( zgłoszona uwaga: pytanie odnośnie rozdziału 4.1 Program członkowski. Czy członkowie, którzy dołączyli w 2013 roku do OFOP-u, będą mogli uzyskać dostep do materiałów i kursu e-lerning Szkoły Partycypacji Społecznej realizowanej w 2012 roku ?)

-bilans

– informacja dodatkowa

– rachunek wyników

– projekt zmian w statucie OFOP ( zgłoszona uwaga: pytanie do $ 2 pkt. 7,11-13 Czy na Walnym Zebraniu, będą podane pomysły na te działania, czy też będą wypracowywane ? )

Z zaprezentowanych kandydatów do zarządu OFOP, FR wybrało 3 w tym jedną kobietę

Przebiegło ono sprawnie, wszystkie potrzebne materiały zostały rozesłane 14 dni wcześniej drogą elektroniczną były to: sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dodatkowe. Można było zgłaszać uwagi drogą elektroniczną i na sali.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium za 2012 rok. Nadszedł czas na wybory, zmieniała się polowa zarządu OFOP ( 3 osoby) , było 7 kandydatów. Po ich prezentacji, nadszedł czas na glosowanie. Zdarzyła się niespodzianka, druga tura. Po jej odbyciu mamy nowych członków z zarządzie.

Trzecią częścią były zmiany w statucie, drobne, porządkowe i takie , które wzbudziły emocje.

Jakie wnioski dla Rabki-Zdrój ?

1. Udział w OFOP, daje nowe możliwości agregacji stanowisk organizacji pozarządowych z naszej gminy.

2. Daje wiedzę ekspercką dla nas i dla gminnych organizacji.

3. Daje możliwość udziału w procesie uzgadniania stanowisk w politykach publicznych.

4. Co daje Rabka. Nowe spojrzenie, świeżą krew.

5. Wnioski dotyczące Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój. Wiele elementów było zbieżnych z komisjami RM a także sesją Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × 1 =