Nasz głos

Stanowisko do Projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych/ Zbiorki/MAC/ustawa

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/33621

Szanowni Państwo,
Popieramy propozycję ułatwień w prowadzeniu i organizowaniu zbiórek.
Mamy kilka uwag:

1) 3 grupy uprawnione do prowadzenia zbiórek ( stowarzyszenia i obywatele ) są w Polskich realiach wystarczające.
2) Forma komitetu społecznego z 3 osobami jest formą wystarczającą , jest to dobre nawiązanie do stowarzyszenia zwykłego. Warto ,żeby wzór ( art.4.1.3 ) nie był zbyt skomplikowany.
3) Forma komunikacji m.in drogą E-Paup, jest odpowiednia, ułatwi i uprości pracę po wszystkich stronach.
4) Jednym z elementów nowej ustawy jest zwiększenie roli obywatela- darczyńcy. Warto na portalu zbiórek, utworzyć np: kanały RSS,powiadomienia e-mail, z interesującego nas terenu ( gminy,powiatu, województwa) w celu informowania o, zbiórkach na danym terenie.
5) Czy na portalu zbiórek będzie można wydrukować potwierdzenie ” legalności” zbiórki, w celu okazania go zainteresowanym podczas zbiórki, bowiem nie wszyscy ( np: osoby starsze) korzystają z internetu ?

 
 
Stanowisko Forum Rdzawka w sprawie artykułu Czy brak sali koncertowej wykończy rabczańską scenę muzyczną?
http://gorce24.pl/informacje/2413/Czy_brak_sali_koncertowej_wykonczy_rabczanska_scene_muzyczna

Opublikowanego na portalu gorce24.pl

1) Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka popiera postulat budowy sali koncertowej w Rabce-Zdroju.

2) Obecne warunki lokalowe nie są wystarczające dla prowadzenia działalności przez organizacje działające w sferze kultury. Rabka jako uzdrowisko powinno wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych i osób fizycznych działających na polu kultury.

3) W przypadku organizacji działających na obszarach wiejskich dobrym rozwiązaniem jest przebudowa remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na miejsca spotkań dla mieszkańców i działań w obszarze kultury.

4) W 2011 roku na kulturę tzn. Miejski Ośrodek Kultury wydano 595.000 zł a na wsparcie organizacji  pozarządowych działających w obszarze kultury wydano 54.497 zł. Sytuacja w 2012 wydano 682 000 zł na Miejski Ośrodek Kultury a na organizacje pozarządowe 70 900 zł. Mimo realnego wzrostu finansowania, jest on nadal za niski.

5)  W przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury ,który obecnie mieści w Galerii Pod Aniołem a prawdopodobnie przeniesie się do Amfiteatru można zastosować rozwiązanie sprawdzone w Warszawie pt. Wawerska Strefa Kultury , budynek oddane organizacją i mieszkańcom w celu prowadzenia oddolnych działań kulturalnych. Więcej o WSK

6) Właściwy wydaje się cytat z Raportu o stanie samorządu:

” Warto też zaznaczyć, że wzrastająca aktywność obywatelska w obszarze kultury i sztuki (dająca się zauważyć szczególnie w wielkich miastach), obejmująca zarówno podmioty trzeciego sektora, jak i działania całkowicie indywidualne, wręcz prywatne, powinna zostać zauważona i uwzględniona przez instytucje samorządowe.

Być może to właśnie instytucje kultury powinny móc statutowo wspierać działalność słabszych organizacyjnie osób fizycznych i prawnych, tworząc swojego rodzaju klastry obiegów kultury, finansowane ze środków publicznych.

Wymagałoby to jednak nowego zdefiniowania ich sposobu pracy i kultury organizacyjnej oraz przekazania właściwych kompetencji i środków ze strony samorządu 

7) Poruszane kwestie organizacji pozarządowych warto poruszyć na zebraniu Zespołu doradczego ds.organizacji pozarządowych.

Materiały dodatkowe:

1. Polecamy wszystkim zapoznanie się z raportem Współpraca w obszarze kultury: organizacje, samorządy, instytucje publiczne – raport z badań Klon/Jawor

2. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce Rozdział 3.6 Kultura

3. Raporty o stanie kultury

Źródło finansach gminy: e-urząd Rabka, Nasza Kasa.


 
 
 
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/25786
 
Szanowni Państwo,
Popieramy projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.
1.Popieramy otwarcie zasobów wiedzy na otwartych licencjach.
2.Udostępnienie materiałów ,które zostały wykonane dzięki naszym podatkom jest konieczne, warto tu zwrócić uwagę na publikacje i materiały ,które są stworzone dzięki pomocy grantów i dotacji a nie są obecnie dostępne w sieci.
3. Otwarcie NAUKI na obywateli pozwoli skorzystać z niej osobom, które mają utrudniony dostęp do niej m.in. z terenów wiejskich.
4. Zasady otwartości powinno szanować prawa autorskie, embargo przez pewien okres czasu wydaje się optymalne.
5. Warto przez tą ustawę uwolnić więcej informacji z samorządów gmin, a z administracji rządowej to przede wszystkim Główny Urząd Statystyczny.
Z poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. /MAC
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/32469

1. Popieramy powyższe propozycje : 
Podmioty publiczne powinny mieć obowiązek wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w kontaktach z innymi podmiotami publicznymi, a tylko wówczas gdy jest to niemożliwe mogą korzystać z korespondencji tradycyjnej.
2. Popieramy stanowisko komunikacji elektronicznej urzędu z urzędem.
3. Katalog usług na e-paup , nie jest zbyt przydatny dla obywatela bowiem wiele usług nie jest dostępnych w gminach. Liczba usług też jest za mała.
Możliwość założenia profilu zaufanego m.in w urzędzie skarbowym, nie jest wystarczająca. Pomysł z bankami i pocztą polską jest dobry, ale dlaczego nie wykorzystać w celu potwierdzenia profilu zaufanego gmin ? Do gminy każdy obywatel ma najbliżej.
4. Co do głosów o trudną obsługę e-paup, MAC wspiera Latarników, którzy uczą seniorów internetu.Można by skorzystać z ich pomocy w celu szkoleń z obsługi e-paup, lepiej zrobią to latarnicy niż niejeden urząd.
5. Komunikacja sądów z obywatelem przez internet wobec wzrastającej świadomości prawnej jest dobrym pomysłem.
6. Wiele gmin tworzy swoje e-urzędy, warto zadbać o koordynację z e-paup.
7. E-Paup i informatyzacja zaczyna się od szkoły, może warto włączyć w działania szkoły i uczniów. Szkoła powinna być pierwszą linią informatyzacji i e-obywatela. Szkoły mogły by przekazywać do gmin i kuratoriów dokumenty i sprawozdania e-paup-em , a uczniowie założyć e-paup przy wyrobieniu dowodu osobistego, potem przy wyrobieniu prawo jazdy a następnie przy rekrutacji na studia. Wszystko przez e-paup.
8. Można by zinformatyzować komunikację jst-ngo, założenie stowarzyszenia przez e-paup, konsultacje programu współpracy, wniosek on-line w konkursie ofert.
Niektóre gminy realizują te usługi przez swoje narzędzia, czemu nie wykorzystać e-paup.

Inicjatywa informatyzacji i e-paup jest cenna, dobrze ,że MAC konsekwentnie działa w tym obszarze. Dobrze też ,że na mamzdanie.org.pl MAC publikuje akty do konsultacji,daje to możliwość wypowiedzi i zgłoszenie uwag.

Odpowiedz :

W sprawie propozycji poszerzenia punktów potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP o gminy, zgłoszonej przez Pana Mateusza Wójtowicza ze Stowarzyszenia Forum Rdzawka, wyjaśniamy, iż w obecnym stanie prawnym gminy mogą potwierdzać profil zaufany na podstawie § 4 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 
 
Projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 /DPP
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/25634

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam uwagi.Należymy do nieformalnej inicjatywy Proste Granty , popieramy jej stanowisko.

Po zapoznaniu się z projektem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 pragniemy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Z satysfakcją odnotowujemy szeroki zakres proponowanych priorytetów i kierunków działań nowego programu FIO. Pozwoli on na zachowanie różnorodności tematów, poruszanych dzięki inicjatywom obywatelskim. Pod rozwagę chcielibyśmy poddać dodanie/uzupełnienie następujących kierunków działań, ważnych z punktu widzenia wzmacniania aktywności obywatelskiej:

• Edukowanie obywateli w zakresie praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i agitacji partyjnej).

• Podpunkt szósty w kierunku drugim, priorytetu I rozszerzyć w następujący sposób: Pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, w tym kształtowanie postaw patriotycznych, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, promocję wartości europejskich wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.

2. Dokument ten nie zawiera żadnych szczegółowych założeń dotyczących samej procedury udzielania dotacji z przyszłego programu FIO. Wnioskujemy, że regulacje te będą uwzględnione w innych dokumentach regulujących zasady przyznawania dotacji i wyboru projektów. Wiele wskazuje na to, że właśnie tam znajdzie się najwięcej istotnych informacji i reguł, bardzo ważnych dla organizacji będących potencjalnymi zainteresowanymi w korzystaniu z programu. 
Dlatego wnosimy o zapewnienie możliwości konsultowania w przyszłości także tych dokumentów, nadania tym konsultacjom odpowiedniej rangi, dopuszczenia do nich możliwie szerokiego grona zainteresowanych oraz zapewnienie odpowiedniej ilości czasu (minimum 30 dni) na wyrażanie opinii.

3. Przy okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na najważniejsze problemy zdiagnozowane podczas dotychczasowej analizy Programu FIO, w ramach koalicji Proste Granty, do uwzględnienia w kolejnych dokumentach, regulujących zasady przyznawania dotacji: 

a. W dotychczasowych naborach wniosków Programu FIO, ilość dofinansowanych projektów jest bardzo mała, w stosunku do liczby złożonych wniosków. Np. w 2013 roku, w priorytecie I, dofinansowano 165 projektów z 1.415 wniosków, w tym 1.262, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Jednocześnie dla otrzymania dotacji trzeba było uzyskać minimum 199 punktów, przy 200 maksymalnych do uzyskania dla aplikantów nie spełniających kryteriów strategicznych. Oznacza to, że organizacje nie spełniające kryteriów strategicznych praktycznie nie miały szans na uzyskanie dotacji z tego priorytetu, a ich cała praca nad przygotowaniem projektu była jałowa. 
Bardzo duże rozwarstwienie pomiędzy ilością przyznanych grantów i liczbą złożonych aplikacji przyczynia się także do zwiększenia przypadkowości w ocenie projektów, gdyż każda utrata punktu rodzi duże prawdopodobieństwo znalezienia się poniżej progu uprawniającego do dofinansowania. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że problem ten powtórzy się w kolejnych naborach. 
Dlatego proponujemy rozważenie rezygnacji z kryteriów strategicznych. Swoją rolę mogą one prawidłowo odgrywać tylko jeśli w wyważony sposób wspierają oferty spełniające te kryteria, a nie praktycznie wykluczają wszystkie lub zdecydowaną większość ofert pozostałych. 

b. Projekty wieloletnie. Wiele cennych inicjatyw może być realizowanych efektywnie wyłącznie przy zapewnieniu im odpowiedniej ilości czasu na wdrożenie. Zwracamy uwagę na konieczność kontynuowania projektów wieloletnich, a także takie rozdzielenie budżetu, aby uzyskanie projektu wieloletniego nie było statystycznie trudniejsze, niż projektu jednorocznego. 
Projekty „jednoroczne”, biorąc pod uwagę czas potrzebny na procedurę przeprowadzenia konkursu i podpisania umów, trwają zazwyczaj maksymalnie niewiele ponad pół roku. Z tego 2-3 miesiące to wakacje, które czasem wykluczają prowadzenie części działań. W rezultacie projekt jest więc realizowany od września do grudnia. Z punktu widzenia efektywności realizacji zadań i wydawanych na nie środków pożyteczne byłoby przeznaczenie większej części budżetu FIO na projekty wieloletnie. 

c. Bardzo istotnym problemem wielu organizacji przy zarządzaniu wieloma projektami grantowymi jest mała elastyczność w dysponowaniu planowanym budżetem i przesuwaniu środków pomiędzy poszczególnymi kosztami, wymienionymi w kosztorysie. Zbyt sztywne zasady tworzą bardzo dużo dodatkowej pracy, zarówno po stronie grantodawcy, jak i grantobiorcy. Jednocześnie w większości przypadków jest to praca nieuzasadniona, w stosunku do wagi poruszanych spraw. Wiele organizacji, ze względu na uciążliwość procedury, rezygnuje także z wprowadzania zmian, próbując na siłę realizować planowany budżet, nawet jeżeli jest to zupełnie nieefektywne z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu. 

Dlatego zwracamy uwagę na rozważenie takiego sposobu zarządzania budżetem przez beneficjentów, który nie będzie generował konieczności aneksowania wszystkich, drobnych zmian. Jedną z możliwości jest zastosowanie limitów procentowych dla przesunięć do kilku zdefiniowanych w formularzu kategorii kosztów, a nie do każdej, wskazanej przez Wnioskodawcę pozycji budżetowej. Proponujemy rozważenie utworzenia następujących kategorii: 
1. Koszty administracyjno-biurowe (w tym personel administracyjny). 
2. Personel merytoryczny. 
3. Koszty podróży personelu projektu (w tym przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie). 
4. Inne koszty merytoryczne, związane z realizacją programu. 
5. Koszty zakupu sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. 
6. Koszty promocji. 

d. Niektóre, szczególnie mniej doświadczone organizacje zgłaszały problem związany z obszernością i skomplikowanym językiem materiałów konkursowych i zasad realizacji projektów. Znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy precyzyjnością i prostotą jest trudne, zwracamy jednak uwagę na konieczność analizy przygotowywanych dokumentów pod tym kątem. 

e. Ponieważ zdecydowana większość aplikacji składana jest w ostatniej chwili należy, ze szczególną troską, zadbać o prawidłowe funkcjonowanie serwerów i instalacji informatycznych. W przypadku ew., nieprzewidzianych awarii bardzo ważna jest szybka i klarowna informacja dla wnioskodawców, na temat zaistniałej sytuacji i planowanych działań.

 
 
Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie na rzecz rozwoju    /  Kancelaria Prezydenta RP
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-samorzadzie/konsultacje-spoleczne/

1. Nie popieramy propozycji nowej formy stowarzyszenia aktywności lokalnej oraz komitetu aktywności lokalnej. Obecnie funkcjonują stowarzyszenia i fundacje,warto je wzmocnić a nie tworzyć nowe podmioty,które skomplikują sytuację, mogą być satelitami gmin-zamiast tworzenia jednostek pomocniczych. Nie popieramy  stowarzyszenia aktywności lokalnej oraz komitetu aktywności lokalnej.

2. Zespół współpracy terytorialnej i konwenty popieramy.

3. Popieramy rozszerzenie konsultacji na poziomie lokalnym , może warto wykorzystać lokalne odpowiedniki portalu mamzdanie.org.pl

4. Wysłuchanie publiczne w zakresie statutu, budżetu, zagospodarowania przestrzennego wydaje się odpowiednie.

5. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, może zaktywizować społeczności lokalne, w sprawach dla niej ważnym. Tą propozycję mocno popieramy.

6. Publikacja  projektów uchwał w BIP pozwoli lepiej zobrazować czym zajmują się radni.

7. Popieramy wzmocnienie pozycji pracownika rady miasta w proponowanym zakresie.

8. Nie ma w propozycji możliwości  transmisji sesji radiowo , ale warto się nad tym zastanowić.

 

Projekt założeń ust.o zmianie ust. o swobodzie działalności gospodarczej    / autor Ministerstwo Gospodarki

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/26701

Popieramy. Czekamy na więcej propozycji z Ministerstwa Gospodarki.

Odpowiedź MG:

Propozycja wprowadzenia zasady „dwóch terminów jest jednym z działań Rządu doskonalących jakość legislacji w Polsce. Działania te koncentrują się m.in. na przyjmowaniu ustaw o charakterze deregulacyjnym, na przejrzystym tworzeniu prawa skutecznie rozwiązującego rzeczywiste problemy i innych działaniach pozalegislacyjnych. Zasada dwóch terminów stanowi jeden z elementów całego procesu. Obecnie prowadzone są prace nad kolejną – czwartą już ustawą deregulacyjną. 

 

Inicjatywa ustawowego uregulowania prawa petycji   / autor  Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/29900

Społeczeństwo długo czekało na uregulowanie prawa do petycji-popieramy projekt w całości.

Popieramy projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.

1.Popieramy otwarcie zasobów wiedzy na otwartych licencjach.

2.Udostępnienie materiałów ,które zostały wykonane dzięki naszym podatkom jest konieczne, warto tu zwrócić uwagę na publikacje i materiały ,które są stworzone dzięki pomocy grantów i dotacji a nie są obecnie dostępne w sieci.

3. Otwarcie NAUKI na obywateli pozwoli skorzystać z niej osobom, które mają utrudniony dostęp do niej m.in. z terenów wiejskich.

4. Zasady otwartości powinno szanować prawa autorskie, embargo przez pewien okres czasu wydaje się optymalne.

5. Warto przez tą ustawę uwolnić więcej informacji z samorządów gmin, a z administracji rządowej to przede wszystkim Główny Urząd Statystyczny.

 

Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez JST  /autor MAC

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/26445

1. Obecnie działalność jst jest w znacznym stopniu determinowana przez działania Państwa, swoboda działań jest w znacznym stopniu ograniczana przez 2 a nawet potrójną sprawozdawczość do kilku organów. Warto to ograniczyć.

2. Warto wzmocnić i ulepszyć platformę e-paup  , dodać nowe usługi dostepne z ,każdej gminy . Usługi,które są obecnie jest ich za mało i nie do końca przydatne dla obywatela.

3. Popieramy wzmocnienie możliwości współpracy jst na każdym szczeblu.

4. Dobrowolność łączenia jst nie wiadomo czy nie jest iluzją. Dla mieszkańca ważne by urząd był jak najbliżej.

5. Elastyczność w strukturze organizacyjnej pomoże w lepszym dostosowaniu jst do obecnych warunków.

6. II.1.2 Centralizacja może być tylko po analizie korzyści i strat.

7. II.1.2 2=1 Może to ułatwić dostęp i uzyskanie pomocy w jednym miejscu.

8. II.1.2 Ile gmin tyle pomysłów na kulturę. Połączenie sił może być dobrym pomysłem.

9. Pomysł ,żeby biblioteka gminna przejęła biblioteki szkolne jest zły. Co z dostępem dla dzieci z terenów wiejskich, nie pojadą do miasta tylko do biblioteki, zostawmy biblioteki szkolne w szkołach.

10. Centrum usług wspólnych dobry pomysł,może ułatwić zarządzanie.

11. Popieramy ułatwienie w zakresie uproszczenia procedur w zakresie usuwania zadrzewień i krzewów.

 

 

Propozycje do programu współpracy samorządu Gminy Rabka-Zdrój na 2013
Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam uwagi i propozycje do programu współpracy. Na adres mejlowy Wydziału Promocji Kultury i Sportu przesłałem program współpracy z zgłoszonymi uwagami i poprawkami na kolor czerwony ,w celu zwiększenia czytelności  zgłaszanych propozycji .

1.Propozycja dodania do  § 5. pkt 1

h) wspierania organizacji pozarządowych

2.Propozycja dodania do  § 7 pkt 1 b) niefinansowe

– wsparcie kampanii organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%

Uzasadnienie: Na terenie gminy Rabka-Zdrój działa 6 organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku, wsparcie kampanii przez gminę pozwoli uzyskać więcej środków finansowych, które zostaną przeznaczone na osoby niepełnosprawne, młodzież, kulturę.

 3.Propozycja dodania do§ 7 pkt 1 b) niefinansowe

Obecny zapis:     informowanie  o  zadaniach   publicznych,   realizowanych   w  danym  roku  oraz o  ogłaszanych  konkursach ofert i sposobach  ich  rozstrzygnięć,

Proponowany zapis: informowanie  o  zadaniach   publicznych,   realizowanych   w  danym  roku  oraz o  ogłaszanych konkursach  ofert i sposobach  ich  rozstrzygnięć, publikacja w zakładce Organizacje pozarządowe najczęściej popełnianych błędów w wnioskach

Uzasadnienie: Publikacje błędów pomoże w ich wyeliminowaniu podczas kolejnych konkursów ofert oraz pomoże poprawnie uzupełnić wniosek nowo powstałym organizacjom.

4.Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

Obecny zapis : promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach

Proponowany zapis: promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach, profilu Rabki na portalu Facebook.

Uzasadnienie: Coraz większe znaczenie w działaniach organizacji ma promocja działań, także poprzez portale społecznośćiowe. Wsparcie ze strony samorządu na portalu Facebook pozwoli dotrzeć do 323 (stan na 30.09.2012) nowych osób, potencjalnych uczestników działań.

5. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

Obecny zapis: prowadzenie przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu banku informacji   o  organizacjach pozarządowych działających  na terenie Gminy ,

Proponowany zapis: prowadzenie przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu banku informacji  o  organizacjach pozarządowych działających  na terenie Gminy ,możliwość dodania  organizacji za pomocą formularza w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Uzasadnienie: Możliwość dodania/aktualizacji organizacji do banku informacji za pomocą formularza, ułatwi pracę wydziału ,pozwoli dodanie nowo powstałych organizacji oraz zapewni aktualność informacji.

6. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

-publikacja protokołów z zebrań Zespołu Doradczego ds. organizacji pozarządowych w zakładce Organizacje Pozarządowe

Uzasadnienie: Publikacja protokołów pozwoli organizacjom ,które nie brały udziału w zebraniach zespołu być na bieżąco z sprawami dotyczącymi organizacji, ułatwi komunikację zespołu doradczego z organizacjami nie należącymi do zespołu.

7. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

-Organizacje mogą za pośrednictwem urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.

Uzasadnienie: Współpraca organizacji z miast partnerskich może przynieść obustronne korzyści promocyjne, możliwość wymiany doświadczeń, realizację wspólnych  projektów.

8. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

-Urząd  może przekazywać organizacjom materiały promocyjne dotyczące miasta Rabka-Zdrój

Uzasadnienie: Możliwość przekazywania materiałów promocyjnych organizacjom (elektronicznych lub drukowanych) pomoże wzmocnić promocję Rabki-Zdrój poza naszą gminą.

9.Propozycja dodania do § 8. Pkt 1

Obecny zapis: Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.

Proponowany zapis: Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert. Samorząd publikuje przewidywany harmonogram ogłaszanych konkursów ofert na dany rok.

Uzasadnienie:  Publikacja przewidywanego  harmonogramu pozwoli organizacjom przygotować się do planowanego konkursu.

10.Propozycja dodania do § 8. Pkt3

-w wysyłce informacji do organizacji z banku informacji o  organizacjach pozarządowych działających  na terenie Gminy

Uzasadnienie: Dodanie wysyłki drogą e-majlową poza elementami ustawowymi, pozwoli na szybsze poinformowanie zainteresowanych organizacji oraz może zwiększyć liczbę wniosków  oraz osób  do komisji konkursowych ze strony organizacji.

11.Uwaga do  § 8. Pkt 12

Obecny zapis: Każdy oferent może  żądać  uzasadnienia  wyboru  lub  odrzucenia oferty w terminie 30  dni  od ogłoszenia wyników.

Zapis ustawowy: Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Proponowany zapis: Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Uzasadnienie: Obecny zapis przedstawiony przez samorząd w przedstawionym programie nie jest zgodny z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12.Propozycja dodania do § 11. Pkt 1

Obecny zapis: Projekt Programu współpracy Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na następny rok będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy funkcjonującymi  na terenie Gminy.

Propozycja zapisu: Projekt Programu współpracy Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na następny rok będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy funkcjonującymi  na terenie Gminy oraz Zespołem Doradczym ds. Organizacji Pozarządowych

Uzasadnienie: Zespół powołano zarządzeniem Burmistrza Rabki-Zdroju nr 0050.46.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku .W regulaminie zespołu jest zapis § 1.Głównym zadaniem Zespołu Doradczego ds. Organizacji Pozarządowych jest konsultowanie corocznych programów współpracy […]

13.Propozycja dodania do § 11. Pkt 3

Obecny zapis: Uwagi i wnioski dotyczące Programu będzie można składać osobiście w Urzędzie  Miejskim lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej /zakłada się 14-dniowy okres wnoszenia uwag i konsultacji/. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Proponowany zapis: Uwagi i wnioski dotyczące Programu będzie można składać osobiście w Urzędzie  Miejskim lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, oraz Elektronicznej Skrzynce Podawczej na platformie E-Paup/zakłada się 14-dniowy okres wnoszenia uwag i konsultacji/  Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Uzasadnienie: Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić za pomocą internetu. Na tym obszarze gmina Rabka-Zdrój nie pozostaje w tyle, niedawno ruszył e-urząd Rabka-Zdrój.

Możliwość zgłaszania uwag do programu środkami elektronicznymi ułatwi pracę obu stronom, pozwoli na szybsze przygotowanie programu  oraz zmniejszy koszty administracyjne.

14.Propozycja dodania do do § 11. Pkt 4

Obecny zapis: Na podstawie sprawozdania z realizacji poprzedniego programu oraz przeprowadzonych konsultacji przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy, który będzie uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Propozycja zapisu:  Na podstawie sprawozdania z realizacji poprzedniego programu oraz przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Zespołem Doradczym ds. Organizacji Pozarządowych  przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy, który będzie uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Uzasadnienie: Zespół powołano zarządzeniem Burmistrza Rabki-Zdroju nr 0050.46.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku .W regulaminie zespołu jest zapis § 1.Głównym zadaniem Zespołu Doradczego ds. Organizacji Pozarządowych jest konsultowanie corocznych programów współpracy oraz pozostałych spraw dotyczących wzajemnego współdziałania pomiędzy Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, a organizacjami pozarządowymi   i innymi właściwymi podmiotami.

Za ‘’pozostałych spraw dotyczących wzajemnego współdziałania pomiędzy Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, a organizacjami pozarządowymi   i innymi właściwymi podmiotami. ‘’(regulamin zespołu.) można uznać również zgłaszanie uwag i propozycji do sprawozdania z realizacji poprzedniego programu.

 

 
 

Odpowiedź:

 Zakres przedmiotowy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne

§ 5.

1.        Współpraca z podmiotami Programu  dotyczy  zadań  określonych  w art. 7 ust. 1  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz.  1591   z późn.  zm.  ) ,  a  w  szczególności zadań  własnych  gminy  obejmujących  następujące obszary:

a)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b)      wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej,

c)      turystyki i krajoznawstwa,

d)     działalności rzecz osób niepełnosprawnych,

e)      ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

f)       ochrony i promocji zdrowia,

g)      promocji gminy.

h)      wspierania organizacji pozarządowych   ( NIE PRZESZŁO) 

Formy współpracy i sposób realizacji programu

 § 7.

1.   Współpraca, o której mowa w § 5, może przybierać następujące formy:

a) finansowe

–   zlecanie  organizacjom w  drodze   otwartych   konkursów  ofert     realizacji  zadań  

    publicznych  w formie powierzania wykonania zadania wraz z   udzieleniem dotacji

         na  ich  sfinansowanie  lub  wspierania  zadań  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  ich  

         dofinansowanie,

     –   na  wniosek   organizacji  pozarządowej  zlecanie   realizacji   zadania   publicznego

          z  pominięciem otwartego konkursu ofert  ( tryb małych grantów ),

b) niefinansowe

–   wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,

–   konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych,

     –   przekazywanie   informacji  o  współpracy  za  pośrednictwem  strony  internetowej

          i mediów lokalnych,

     –   informowanie  o  zadaniach   publicznych,   realizowanych   w  danym  roku  oraz o  ogłaszanych  konkursach ofert i sposobach  ich  rozstrzygnięć, publikacja w zakładce Organizacje pozarządowe najczęściej popełnianych błędów w wnioskach   ( NIE PRZESZŁO) 

     –  wydawanie   opinii   przez  Burmistrza  Rabki – Zdroju  o   działalności   organizacji

         pozarządowych   oraz   udzielanie  rekomendacji organizacjom i podmiotom

         współpracującym   z   Gminą ,   ubiegającym  się o dofinansowanie z innych źródeł,

     –   tworzenie   zespołów  doradczo  –   inicjatywnych  złożonych  z   przedstawicieli

organizacji   pozarządowych   oraz    przedstawicieli    Urzędu   Miejskiego,

– wsparcie kampanii promocyjnej organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% ( NIE PRZESZŁO) 

 c) inne formy współpracy

–    udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych,

–    promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach, profilu Rabki na portalu Facebook.

–    udostępnianie im miejsca na stronach internetowych Miasta,

–    tworzenie kalendarza imprez i ich koordynacja,

–    aktualizowanie zakładki na stronie www.rabka.pl  pn.„Organizacje pozarządowe”,

            –   prowadzenie przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu banku informacji

               o  organizacjach pozarządowych działających  na terenie Gminy ,możliwość dodania                                          organizacji za pomocą formularza w zakładce Organizacje Pozarządowe     ( NIE PRZESZŁO) 

 –   umożliwienie  objęcia  patronatem  Samorządu  przedsięwzięć  realizowanych przez

    organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy,

           –    pomoc w działalności merytorycznej.

            -publikacja protokołów z zebrań Zespołu Doradczego ds. organizacji pozarządowych w zakładce Organizacje Pozarządowe (PRZESZŁO)    

-Organizacje mogą za pośrednictwem urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.   ( NIE PRZESZŁO) 

-Urząd  może przekazywać organizacjom materiały promocyjne dotyczące miasta Rabka-Zdrój  ( NIE PRZESZŁO) 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

§ 8.

Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert. Samorząd publikuje przewidywany harmonogram ogłaszanych konkursów ofert na dany rok.    ( NIE PRZESZŁO) 

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rabki-Zdroju i reprezentanci organizacji  pozarządowych  ( niepochodzący z organizacji, których oferty zostały złożone

w konkursie ). W  pracach  Komisji  mogą  uczestniczyć  także z  głosem doradczym osoby

posiadające   specjalistyczną   wiedzę  w   dziedzinie  obejmującej  zakres    działań    zadań

      publicznych, których konkurs dotyczy.

 

Otwarty   konkurs  ofert  oraz   nabór  na  członków  komisji   konkursowej  z   organizacji

      pozarządowych   i   innych   podmiotów   ogłasza  Wydział  Promocji,  Kultury  i  Sportu, 

      zamieszczając te informacje w:

     

–          Biuletynie Informacji Publicznej,

–          na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

–          na stronie internetowej miasta www.rabka.pl

– w wysyłce informacji do organizacji z banku informacji o  organizacjach pozarządowych działających  na terenie Gminy     ( NIE PRZESZŁO) 

Burmistrz   lub osoba  przez  niego upoważniona powołuje komisję konkursową i  wybiera

przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98  poz. 1071  z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury i Sportu odpowiedzialny za dany konkurs.

Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.

Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie karty oceny formalnej i merytorycznej. Wyniki oceny przedstawiane są w formie protokołu, o którym mowa w §8 ust. 11, z przypisaną im oceną punktową i proponowaną kwotą przyznania dotacji.

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

a)         Ocenia możliwość realizacji  zadania  przez   organizacje  pozarządową  lub  podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,

b)   ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,

c)         ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
           wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

d)       uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
            w art. 3 ust. 3 Ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych
            źródeł na realizację zadania publicznego,

e)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
            w art. 3 ust. 3 Ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,

f)          uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
            organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które
            w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
             rzetelność,  terminowość  oraz  sposób  rozliczenia  otrzymanych  na  ten  cel  środków.

 Wyniki  pracy  Komisji  Konkursowej  są  przedstawiane w  formie  Protokołu    

     i zatwierdzane przez Burmistrza  Rabki-Zdroju.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.   ( PRZESZŁO) 

 W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, wnioskodawca

 dokonuje   uzgodnień  z   Wydziałem   Promocji,  Kultury  i   Sportu w  celu    

       doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

 Informacje o złożonych ofertach, o ofertach niespełniających wymogów formalnych,

       ofertach odrzuconych a także informacje o udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą

       podane do  publicznej  wiadomości  w  formie  wykazu  umieszczonego w  Biuletynie

       Informacji Publicznej,   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu  Miejskiego   oraz  na   miejskiej

       platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych.

     

 

Informacje o sposobie tworzenia programu

§ 11.

1.Projekt Programu współpracy Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na następny rok będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy funkcjonującymi  na terenie Gminy oraz Zespołem Doradczym ds. Organizacji Pozarządowych   ( PRZESZŁO) 

2.Projekt Programu zamieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,  wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz udostępniony w postaci tekstowej w Wydziale Promocji,  Kultury i Sportu.

3Uwagi i wnioski dotyczące Programu będzie można składać osobiście w Urzędzie  Miejskim lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, ( PRZESZŁO)  oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie E-Paup( NIE PRZESZŁO)  /zakłada się 14-dniowy okres wnoszenia uwag i konsultacji/ Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

4. Na  podstawie sprawozdania z realizacji poprzedniego programu oraz  przeprowadzonych

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Zespołem Doradczym ds. Organizacji Pozarządowych przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy, który będzie uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. ( NIE PRZESZŁO) 

 

Zbiórki Publiczne
W toku konsultacji społecznych Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych na mamzdanie.org.pl Forum Rdzawka reprezentowane przez Mateusza Wójtowicza zgłosiło uwagi i propozycje.

Mamy odpowiedz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
Forum Rdzawka :
1) 3 grupy uprawnione do prowadzenia zbiórek (stowarzyszenia i obywatele) są w Polskich realiach wystarczające.
2) Forma komitetu społecznego z 3 osobami jest formą wystarczającą, jest to dobre nawiązanie do stowarzyszenia zwykłego. Warto, żeby wzór ( art.4.1.3 ) nie był zbyt skomplikowany
3) Forma komunikacji m.in. drogą ePUAP, jest odpowiednia, ułatwi i uprości pracę po wszystkich stronach.
4) Jednym z elementów nowej ustawy jest zwiększenie roli obywatela- darczyńcy. Warto na portalu zbiórek, utworzyć np: kanały RSS, powiadomienia e-mail, z interesującego nas terenu (gminy, powiatu, województwa) w celu informowania o, zbiórkach na danym terenie.

Odpowiedż MAC:

 
Ciekawa propozycja funkcjonalna portalu zbiórek, która nie wymaga zmian w projekcie ustawy. Proponowane rozwiązania będziemy starali się zrealizować przy budowie portalu. 
5) Czy na portalu zbiórek będzie można wydrukować potwierdzenie ” legalności” zbiórki, w celu okazania go zainteresowanym podczas zbiórki, bowiem nie wszyscy (np: osoby starsze) korzystają z internetu?
Odpowiedż MAC:

Również ciekawa propozycja funkcjonalna, która nie wymaga zmian w projekcie ustawy. Proponowane rozwiązania będziemy starali się zrealizować przy budowie portalu.

 Wnioski i propozycje do Programu Współpracy na 2014 rok.

Program Współpracy 2014 gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi jest lokalną konstytucją współpracy. Cieszy otwartość samorządu i jednostek organizacyjnych na współpracę z organizacjami, które stanowią ważny element naszej gminy, którego nie da się pominąć.

Liczne organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i sportu, są cennymi ambasadorami naszej gminy i mieszkańców. Większość osób ,które działa w organizacjach czyni to społecznie i poza godzinami pracy. W dalszym rozwoju naszej gminy i współpracy ważne będzie przełamanie wzajemnych stereotypów obciążających JST i NGO.

Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, konsultacje społeczne programu współpracy są dobrą okazją do zgłoszenia propozycji.

1.Propozycja Cele Programu § 3. Pkt. 2 i)

Pkt. 2 i) Włączenieorganizacji w proces budowania marki Rabka-Zdrój

Uzasadnienie: Na podstawie § 12. Pkt. 2 obecnego programu a także, że gmina Rabka-Zdrój dla wszystkich organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy jest najważniejszym obszarem działań, warto wspierać budowę marki naszej gminy także przez organizacje pozarządowe.

2 . Propozycja Formy współpracy i sposób realizacji programu § 7. pkt 1. a) finansowe

– inicjatywa lokalna (po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta)

Uzasadnienie : Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

– oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do Miasta lokali użytkowych organizacjom na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego;

Uzasadnienie : Na terenie naszej gminy występuje ta forma współpracy, warto ją dookreślić w programie współpracy. A także na podstawie art. 24 pkt.2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

-W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.) Gmina może zlecić organizacjom realizację zadań publicznych z pominięciem trybu konkursu ofert.

Uzasadnienie: Według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu § 9 pkt.1. Burmistrz jest z urzędu szefem Obrony Cywilnej. Warto wzmocnić kompetencję burmistrza w zakresie obrony cywilnej, także w kontekście organizacji pozarządowych. I włączyć organizacje do obrony cywilnej według Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego.

3. Propozycja Formy współpracy i sposób realizacji programu § 7. pkt 1. b) niefinansowe

– wsparcie kampanii promocyjnej organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku

Uzasadnienie: Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% z podatku pełnią szczególną rolę na terenie naszej gminy, warto ich w tym wspomóc poprzez instrumenty promocyjne gminy.

4. Propozycja Formy współpracy i sposób realizacji programu § 7 pkt.1 c) inne formy współpracy

– Organizacje mogą za pośrednictwem urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.

Uzasadnienie: Gmina Rabka-Zdrój współpracuje z czterema miastami partnerskimi, warto w tą współpracę włączyć także organizacje pozarządowe. Przyniesie to ożywienie współpracy i wymianę doświadczeń. Gminne organizacje pozarządowe mają wiele do zaoferowania zagranicznym partnerom.

-Urząd może przekazywać organizacjom materiały promocyjne dotyczące miasta Rabka-Zdrój

Uzasadnienie: Ta forma współpracy też już funkcjonuje, warto ją dookreślić. Przykładem wykorzystania było badanie opinii na temat Rabczańskiego parku , przez Rabczański Uniwersytet III Wieku , podczas wydarzenia były kolportowane materiały o Rabce-Zdrój.

– zawieranie porozumień o współpracy

Uzasadnienie: Ta forma współpracy też już funkcjonuje, warto ją dookreślić. Przykładem jest umowa Rabka-Zdrój przyjazna seniorom (nr. PKiS.033.1.2013 z dnia 04.01.2013) zawarta , przez Rabczański Uniwersytet III Wieku z gminą Rabka-Zdrój w kwestiach polityki senioralnej.

Projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/35357http://
 
Szanowni Państwo,
Zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku,ułatwią i przyspieszą uchwalanie funduszu soleckiego.A także uelastycznią cały proces także po stronie sołectw.
Z Poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
 
 
Rozp. MPiPS – wzoru oferty i sprawozdania wykonania zadania publicznego/ DPP-I-079-355-AMM/13 portal MamZdanie
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/35518
 
Szanowni Państwo,
Sama idea zmiany filozofii na rezultaty wydaje się dobra. Wszelkie próby ułatwienia działania dla organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego są konieczne wobec rosnących obciążeń prawnych i administracyjnych dla NGO i JST.
Pożądane jest ,żeby wzór i sprawozdanie były jak najkrótsze, ułatwi to pracę wszystkim.
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka, zgłasza propozycje :
I. 1. We wzorze Oferty Zadania Publicznego, w pkt. III. Dane oferenta, postulujemy usunięcie pozycji o treści „Przybliżona wysokość wydatków oferenta na cele statutowe w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym.”
Dyskryminuje to małe organizacje i nowo powstałe. Tam gdzie środki gminne są jedynym źródłem finansowania powyższy zapis mija się z celem.
Skierowanie uwagi na pieniądze, może skutkować zaniżeniem środków z JST w danym konkursie.
II. W ramowym wzorze umowy:

1. W § 9 ust. 1 postulujemy na końcu dodać zdanie „W takim przypadku Zleceniodawca, w terminie 30 dni od wystawienia wezwania, zwiększy dotację dla Oferenta w wysokości uzasadnionych kosztów sporządzenia dodatkowego sprawozdania, które nie było ujęte w kosztorysie wykonania zadania.”

Niezgodnym z podstawowymi zasadami współżycia społecznego jest nakładanie na organizację społeczną dodatkowych obowiązków bez przekazania na ich realizację odpowiednich środków finansowych.

2. W § 9 ust. 5 postulujemy dodać po słowach „gdy nie zmieni się suma kosztów danego rodzaju” słowa „pokrytych z dotacji”.

W przypadku, gdy dany koszt będzie większy, a różnica zostanie w całości pokryta ze środków własnych oferenta, to nie następuje naruszenie interesu chronionego przez zleceniodawcę, a wręcz przeciwnie, organizacja zwiększa swój udział w realizację danego zadania.

3. W § 10 ust. 1 postulujemy dodać po słowach „w razie nieosiągnięcia” słowa „z winy Oferenta”.

Dotacja dla organizacji pozarządowej ma za zadanie wspierać pożyteczne społecznie działania obywateli, a nie stanowić twardego kontraktu handlowego. Organizacja może w dobrej wierze i zgodnie z celem wydać dotację, a nie osiągnąć planowanego rezultatu z przyczyn absolutnie niezależnych od niej.
Zatem uregulowanie to stanowiłoby rażące naruszenie konstytucyjnej zasady równego traktowania obywateli przez prawo.

oraz zapytanie
W dzisiejszych czasach rośnie rola E-administacji. Czy Departament Pożytku Publicznego i zarazem Ministerstwo mają plany wykorzystania platformy E-Paup w zakresie organizacji pozarządowych np: zgłaszanie oferty i sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pomocą tej platformy na poziomie centralnym i lokalnym ?

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 / DAS/KT2013/ portal MamZdanie
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/35342
Stowarzyszenie zwykle Forum Rdzawka popiera Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Mamy kilka uwag:
1) jednym z elementów na ,który należy zwrócić uwagę to włączenie mężczyzn w działania programu a także osób niepełnosprawnych.
2) ważnym aspektem polityki senioralnej jest włączenia oprócz UTW, także innych podmiotów do realizacji programu
3) program powinien poruszać także kwestie i tematy o, których się nie pisze i nie mówi : późna starość, śmierć, samotność, wdowieństwo.
4) warto zwrócić uwagę na możliwość tworzenia Gminnych Rad Seniora , a także działań Latarników Polski Cyfrowej w celu wykorzystania potencjału seniorów.

 
Odpowiedź MPIPS:
 
Organizacje biorące udział w Programie na etapie składania ofert określają czy wśród beneficjentów są osoby niepełnosprawne, a także liczbę kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie.
Program zakłada wsparcie projektów realizowanych przez różnorodne podmioty (por. str. 24 Programu)
Zagadnienia te zostały ujęte w dokumencie ramowym Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (ZDPS). 
Program ASOS stanowi jeden z dokumentów implementacyjnych w obszarze aktywność społeczna
Zagadnienia związane z zaangażowaniem obywatelskim seniorów oraz szczegółowe rekomendacje zostały ujęte w ZDPS.
Konsultacje ustawy śmieciowej na http://naszesmieci.mos.gov.pl/kontakt
 
Uwagi
1.Nie karać gmin, które realizują te zadania ze środków unijnych i nie mogą zastosować ustawy.
Propozycje zmian
1. Zmiana wysokości opłaty za śmieci nie powinna zmuszać każdorazowo  mieszkańców do składania nowych deklaracji śmieciowych.
Po co tworzyć nowe ” śmieci”.
2. Możliwość sprzedaży śmieci przez gminy do odzysku.
3. Doprecyzować gdzie można oddać leki, baterie.
4. Przy zakupie różnych rzeczy sprzedawcy nie chcą odebrać starych, należy to zmienić.
5. Wprowadzić możliwość kompostowania i sprzedaży tegoż surowca.
6. W przypadku osób wysypujących śmieci będących z innego powiatu karać w najwyższym wymiarze kary.
Konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) na MamZdanie.org.pl
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/37374
 
Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam stanowisko:
1)Działania zmierzające do utworzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) są bardzo potrzebne i słuszne. Zakres proponowanego otwarcia danych nie jest duży,pożądane byłoby zwiększenie udostępnionych danych. 
2)Ważnym elementem będzie rozszerzenie katalogu informacji i baz z innych podmiotów niż wymienione w rozporządzeniu.
3) Czy powyższe dane będą opublikowane jako ” otwarte dane” , czy też będą dostępne na licencji creative commons ?
Z poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
 
Podsumowanie konsultacji:
W ramach konsultacji społecznych uwagi zgłosiły Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka, Stowarzyszenie Eko-Spol, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich oraz jedna osoba indywidualna.
Uczestnicy konsultacji zgłosili uwagi dotyczące podmiotów i zasobów informacyjnych oraz częstotliwości ich aktualizowania (wskazane są one w załącznikach do rozporządzenia). Stowarzyszenie Klimatologów Polskich uważa, że w załącznikach powinny zostać wskazane zasoby IMGW PIB, a stowarzyszenie Eko-Spol zasugerowało dodanie ogółem 16 państwowych instytutów badawczych. Jeden z obywateli zgłosił przez portal konsultacyjny uwagę dotyczącą rozszerzenia katalogu udostępnianych w CRIP zasobów m.in. o wykazy postępowań w sprawie wydania decyzji i wydanych decyzji, wykazy zawartych umów, wykazy pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wykazy skarg i wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, jakie wpłynęły do podmiotu.
W odpowiedzi na te uwagi należy wskazać, iż w projekcie rozporządzenia wskazane zostały zasoby informacyjne zidentyfikowane w efekcie rozmów z resortami oraz analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Częstotliwość aktualizowania oraz termin przekazania zasobów informacyjnych wynikają ze stopnia dostosowania zasobów do udostępniania w CRIP oraz częstotliwości ich aktualizowania przez dostawców. W przyszłości zakres zasobów wskazanych do udostępniania w CRIP będzie rozszerzany, aby objąć kolejne podmioty.
Zasoby udostępniane w CRIP mogą być bezpłatnie wykorzystywane do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Oznacza to, że zasoby, które z mocy ustawy udostępniane są do ponownego wykorzystywania odpłatnie (np. dane IMGW PIB do użytku komercyjnego na mocy ustawy prawo wodne), nie mogą być udostępniane za pośrednictwem centralnego repozytorium.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zgłosiła uwagę dot. konieczności wyraźniejszego zapisania wymagań jakości zasobu informacyjnego oraz minimalnego poziomu usług. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 9b ust. 5 ustawy o dostępie do informacji (po nowelizacji z dn. 8 listopada 2013 r.) w przypadku gdy zasób informacyjny lub metadane, o których mowa w art. 9a ust. 2, nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa podmiot, który je przekazał do ich niezwłocznego dostosowania do tych wymogów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż kwestia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych jest regulowana w Rozporządzeniu ws. Krajowych Ram Interoperacyjności.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zgłosiła postulat aby format CSV, był podstawowym formatem udostępniania zasobów informacyjnych przez podmioty zobowiązane.
Uczestnicy konsultacji zgłaszali uwagi do sposobu wskazywania zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w CRIP, w tym usunięcie kolumny dodatkowe elementy metadanych. Możliwość określenia dodatkowego zestawu elementów metadanych wynika z art. 9a ust. 3 pkt 3. ustawy o dostępie do informacji publicznej (po nowelizacji z dn. 8 listopada 2013r.).
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka w portalu konsultacyjnym zamieściło pytanie o licencję, na jakiej dostępne będą dane opublikowane w centralnym repozytorium. Należy zaznaczyć, iż w CRIP udostępniane będą zasoby informacyjne, które należy rozumieć jako informację publiczną, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Co do zasady zasoby udostępniane w CRIP można ponownie wykorzystywać bez ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 23b ust. 2 udip, jeśli warunki ponownego wykorzystywania zostaną określone przez dostawcę w metadanych opisujących jednostkę informacji publicznej.
Tabela uwag zgłoszonych w toku konsultacji i uzgodnień międzyresortowych znajduje się w załączonym dokumencie „Tabela uwag”.
 
Rozp. w sprawie wzorów dokumentów dot. zbiórek publicznych  na MamZdanie.org.pl
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/37395
 
Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam stanowisko i pytania :

Proponowane wzory formularzy w celu,rejestracji oraz rozliczenia zbiórki tak jak w przypadku organizacji i obywateli są dobrym krokiem w porównaniu z obecną sytuacją.

1) Akt Założycielski Komitetu Społecznego mający dwie strony, jest pozytywnym rozwiązaniem, w porównaniu do do innych formularzy np: w konkursach ofert dla NGO.
Rodzi się pytanie o jego przesłanie na portal zbiórek w postaci elektronicznej. Czy formularz będzie :
a) najpierw drukowany , wypełniany, a następnie skan dołączony do wniosku.
b) wniosek zostanie wypełniony, a następnie zostanie podpisany przez 3 osoby na portalu E-Paup, ich profilem zaufanym a potem przesłany do portalu zbiórek. 
 
Odpowiedź MAC: 
Cieszymy się, że jest to Państwa zdaniem dobry krok. Forma i sposób doręczania aktu założycielskiego jest określona w art. 9 ustawy, natomiast rozporządzenie określa jedynie wzór dokumentu. Jeśli zgłoszenie jest doręczane w postaci elektronicznej wówczas akt założycielski, który zawiera również oświadczenie o niekaralności członków komitetu, również należy wypełnić w postaci elektronicznej i podpisać. Zarówno zgłoszenie, jak i akt założycielski, tak jak każdy dokument w postaci elektronicznej, muszą być sporządzone na formularzu elektronicznym i opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Organizator musi wybrać do przesłania zgłoszenia wraz z aktem założycielskim konsekwentnie albo drogę tradycyjną (papierową) albo elektroniczną. Akt założycielski będzie podpisywany przez wszystkich członków komitetu społecznego. 

2) Zgłoszenie zbiórki publicznej. Z formularza wynika,że komitet społeczny będzie liczył :
a) cztery osoby: przewodniczący+ trzech członków
b) trzech członków:przewodniczący+ jeszcze raz on i dwie osoby. Czy przewodniczący pojawi się dwa razy w pkt. 10.1 i 10.2. Czy formularz będzie :
c) najpierw drukowany , wypełniany, a następnie skan dołączony do wniosku.
d) wniosek zostanie wypełniony, a następnie zostanie podpisany przez 3 osoby na portalu E-Paup, ich profilem zaufanym a potem przesłany do portalu zbiórek. 
Odpowiedź MAC:
Ad a) Skład komitetu społecznego określa art. 4 ustawy – są to przynajmniej trzy osoby. W przypadku większej liczby członków wzór zgłoszenia będzie można zmienić poprzez dodanie kolejnych pól.

Ad b) Uwzględniając uwagi z konsultacji społecznych nie będziemy odnosić się w załącznikach do funkcji przewodniczącego. Nie jest to obowiązkowe, decyzja co do powołania przewodniczącego należy do członków komitetu społecznego. W konsekwencji przewodniczący zostanie usunięty z formularzy, pozostaną tylko członkowie komitetu bez przypisywania im funkcji.

Ad c) i d) Wypełnianie, podpisywanie i doręczanie zgłoszenia oraz aktu założycielskiego w postaci elektronicznej będzie przebiegało tak jak w odpowiedzi na uwagę nr 2. Wszystkie dokumenty doręczane w postaci elektronicznej będą wypełniane elektronicznie.

3) Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
a)Czy w przypadku sprawozdania system pobierze dane o danej zbiórce z systemu, czy też dane należy wprowadzić ręcznie ?
b)Co mają Państwo na myśli w pkt.II 2. Kategorie i ilość zebranych darów rzeczowych ? Czy formularz będzie :
c) najpierw drukowany , wypełniany, a następnie skan dołączony do wniosku.
d) wniosek zostanie wypełniony, a następnie zostanie podpisany przez 3 osoby na portalu E-Paup, ich profilem zaufanym a potem przesłany do portalu zbiórek. 

Odpowiedź MAC:
Ad a) Sprawozdanie wypełniane w postaci elektronicznej będzie miało opcje zaciągania danych ze zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych oraz danych, których nie obejmuje zgłoszenie.

Ad b) Dary rzeczowe mogą być różnego rodzaju, np. ubrania, żywność. Uwzględniając daną kategorię darów należy podać odpowiednią dla nich miarę.

Ad c) Wypełnianie, podpisywanie i doręczanie sprawozdania w postaci elektronicznej będzie przebiegało tak jak w odpowiedzi na uwagę nr 2.

Ad d) Podpis pod sprawozdaniem jest wymagany tylko od osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora.

4)Mamy także pytanie, które poruszyliśmy podczas konsultacji powyższej ustawy także na MamZdanie.org.pl :
Czy na portalu zbiórek, będą np: kanały RSS, powiadomienia e-mail, z interesującego nas terenu (gminy, powiatu, województwa) w celu informowania o, zbiórkach na danym terenie darczyńców i zainteresowane osoby, w celu wzrostu przejrzystości i kontroli społecznej ?

Odpowiedź MAC:
Funkcjonalności budowanego portalu obejmują zarówno kanały RSS, prenumeratę wg celu zbiórki przesyłane mailowo oraz e-maile z powiadomieniem do organizatorów zbiórki. Uwzględnienie w powiadomieniu informacji o określonym terenie nie jest możliwe w obecnych założeniach, ale w ramach rozwoju portalu będzie brana pod uwagę ta funkcjonalność. ary Y p.;.�R .��.nt-anchor-horizontal: column;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly’>Ad a) Sprawozdanie wypełniane w postaci elektronicznej będzie miało opcje zaciągania danych ze zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych oraz danych, których nie obejmuje zgłoszenie.Z poważaniem

Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − five =