Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015

Referendum ogólnokrajowe6 września 2015(1)

Za Glosuj.org.pl

Ogólnokrajowe Referendum  zarządzone na dzień 06 września 2015 r.

 

1. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO

 

do dnia 7 sierpnia 2015 r.

– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione

do dnia 16 sierpnia 2015 r.

– powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komi­sji do spraw referendum;

– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

od dnia 16 sierpnia 2015 r. do dnia 23 sierpnia 2015 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę woj­skową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawo­dowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ra­towników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miej­scem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funk­cjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 4 września 2015 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radio­wych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

do dnia 22 sierpnia 2015 r.

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 28 sierpnia 2015 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 1 września 2015 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 3 września 2015 r.

– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;

– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 4 września 2015 r. o godzinie 24.00

– zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 6 września 2015 r. godz. 6.00-22.00

– głosowanie

Krótki przewodnik po referendum

Referendum K.Izdebski

W jaki sposób zgodnie z prawem referenda mogą być przeprowadzane w Polsce? Jak w praktyce zwykle to wygląda? A jakie rozwiązania stosuje się za granicą? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do „Krótkiego przewodnika po referendum”, opracowanego dla nas przez Krzysztofa Izdebskiego w związku ze zbliżającym się referendum.

Ogłoszone przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego referendum, które dotyczyć będzie między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych, odbędzie się 6.09.2015. Ma ono szczególny charakter – będzie to piąte w ogóle, a pierwsze od 2003 roku referendum mające zasięg ogólnokrajowy. Nasz ekspert zwraca uwagę, że choć możliwość bezpośredniego sprawowania przez obywateli władzy za pomocą referendum jest nam zagwarantowana już w konstytucji, to na poziomie ogólnopolskim pozostaje ono martwą instytucją. –Wprawdzie w 1996 przeprowadzono referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli oraz tzw. referendum prywatyzacyjne, jednak z uwagi na nieprzekroczenie wymaganego poziomu frekwencji ich wyniki nie były wiążące. Za ważne uznano natomiast przeprowadzone w maju 1997 roku referendum dotyczące przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum z 2003 roku dotyczące wyrażenia zgody na przystąpienie do Unii Europejskiej. Wszystkie inne inicjatywy zarówno te podejmowane przez organy państwa, jak środowiska polityczne i związkowe, a także obywateli zostały albo zaniechane, albo odrzucone. Dlatego doświadczenia z zarządzonego na wrzesień głosowania oraz towarzyszącej mu kampanii  pomogą w dokonaniu głębszej analizy obowiązujących obecnie przepisów – pisze Izdebski.

Zdecydowanie częściej referenda organizowane są na poziomie lokalnym – mechanizm referendum wykorzystywany jest na wszystkich szczeblach samorządu oraz ma umocowanie w ustawie o samorządzie lokalnym*.

Wśród omawianych w opracowaniu przykładów zagranicznych rozwiązań prawnych dotyczących referendów znajdują się Szwajcaria, Wielka Brytania i Kalifornia.

Zapraszamy do lektury „Krótkiego przewodnika po referendum”.

—————————————–

VI Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Referendum 2015

VI Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Referendum 2015

1.Obszar działań VI Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Referendum 2015 

Rabka Zdrój,Rdzawka,Ponice,Chabówka

2. Cele VI RKP

– oddanie świadomego głosu w referendum

– zachęcenie do udziału w refendum

– informowanie o referendum  w gminie Rabka-Zdrój

3. Harmonogram

Referendum odbędzie się  6 września 2015

———————————————-

Komitet Referendalny Forum Rdzawka

2 sierpnia 2015 Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka powołało- Komitet Referendalny Forum Rdzawka.

Komitet będzie działał na terenie gminy Rabka-Zdrój.

Komitet zachęca do głosowania na pytania referendalne: 

Nr Treść pytania Odpowiedź 1 Odpowiedź 2
1 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? TAK
2 Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? NIE
3 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisówprawa podatkowego na korzyść podatnika? TAK
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na:
1) wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa;
3) bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika.

Polecamy strony:

box_300x250-compressed.jpg

banner_jow_250_250.jpg