Regulamin Forum Rdzawka

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Forum Rdzawka
(zmieniony 01.03.2012)
 

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Zwykłe Forum Rdzawka; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Forum Rdzawka.

3. Stowarzyszenie może korzystać z własnych znaków graficznych oraz pieczęci.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Stowarzyszenie może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Rdzawka.

§3

1. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Mateusz Wójtowicz. 

2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

1)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

2)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

3)      upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;

4)      promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

5)      wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

6)      współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.

7)      promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.

8)      wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.

9)      rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii.

10)  promowanie postaw ekologicznych.

11)  rozwój edukacji pozaformalnej

12)  wspieranie, badania  i rozwój organizacji pozarządowych

13)  wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons

14)  wspieranie i rozwój wolontariatu

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów , oraz innych imprez,

2)      współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

3)      uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych,

4)      kolportaż materiałów,

5)      wydawanie materiałów na licencji Creative Commons,

6)      wydawanie bezpłatnych publikacji w formie elektronicznej,

7)      prowadzenie badań organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

8)      organizację konkursów i szkoleń

II. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 8

Stowarzyszenie nie uzyskuje środków na działalność.

 

III. Władze Stowarzyszenia

§ 9

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

1.      Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

2.      Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a)      przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

b)      kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

c)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

d)     przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

§ 11

1.      Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 12

1.      Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2.      Zmiana Regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 13

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)      podejmowanie uchwał w bieżącej działalności Stowarzyszenia.

IV. Członkostwo

§ 15

1.      Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,

2.      O przyjęciu, wykluczeniu lub wykreśleniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie.

V. Postanowienia końcowe

§ 16

1.      Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve − four =