Dialog

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015:

Str.9- Słaba komunikacja środowisk opiniotwórczych i mieszkańców Rabki-Zdroju.

Str.12 – Właśnie w wyniku warsztatów wypracowany został model utworzenia Forum Rewitalizacji i Rozwoju Rabki-Zdrój, które Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015 winno skupić szerokie spektrum osób i instytucji zainteresowanych rozwojem miasta.

Str. 14- CELE W OBSZARZE SPOŁECZNYM 6. Poprawa komunikacji pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem miasta.

Str.15 – w sferze społecznej – poprzez podejmowanie działań zmierzających do wzrostu ilości mieszkańców i odmłodzenie struktury wieku oraz wzrostu poziomu ich wykształcenia, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców, poprzez:

-zahamowanie odpływu wykształconej młodzieży z miasta;
-zwiększenie oferty i standardu zajęć dla młodzieży w czasie wolnym;
– zwiększenie oferty kulturalnej miasta i stworzenie nowych przestrzeni dla działalności
kulturalnej, artystycznej i spotkań mieszkańców;

Str.16- Niezwykle istotną kwestią w ramach działań w sferze społecznej, ale mającej niebagatelne znaczenie dla działań w pozostałych sferach, a takŜe szeroko rozumianego powodzenia całego Programu Rewitalizacji jest stworzenie rzeczywistych mechanizmów konsultacji społecznych i wspólnego – z udziałem wielu środowisk zainteresowanych procesami rozwojowymi – wypracowywanie rozwiązań, które słuŜyć będą tak realizacji samego Programu Rewitalizacji, jak i szeroko rozumianego budowania przewagi konkurencyjnej Rabki-Zdroju nad innymi ośrodkami o podobnych problemach rozwojowych i podobnych aspiracjach.

Str.92- analiza SWOT

 

Str.94- Sfera społeczna:

Wieloletnie zaniedbania w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi, a
mieszkańcami miasta

Str. 108 –  Słaba komunikacja środowisk opiniotwórczych i mieszkańców Rabki-Zdroju,

co utrudnia dyskusję nad kierunkami rozwoju miasta oraz ważnymi problemami
rozwojowymi i osłabia społeczną partycypację w rozwiązywaniu kwestii problemowych.

Str.111 – 6. Poprawa komunikacji pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem

miasta poprzez włączenie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk i grup
mieszkańców Rabki-Zdroju w dyskusję nad porządnymi kierunkami dokonywania zmian
oraz upodmiotowienie przedstawicieli różnych środowisk w procesie decyzyjnym
(zbudowanie systemu konsultacji społecznych).

Str. 114- Proponowane instrumenty rewitalizacji

Stworzenie pod auspicjami Burmistrza Rabki-Zdroju organizacji rozwojowej pod nazwą
„Forum Rozwoju Rabki-Zdrój” skupiającego przedstawicieli władz samorządowych,
kierownicze kadry Urzędu Gminy, gestorów bazy hotelowo-sanatoryjnej, właścicieli
nieruchomości, przedstawicieli środowisk gospodarczych (w tym kupców),
przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym kulturalnych i ekologicznych),
instytucji otoczenia biznesu działające w mieście, architektów i urbanistów pracujących
na terenie Rabki-Zdroju. Celem Forum byłoby prezentowanie koncepcji rozwojowych i
ich wielostronne omawianie,a także prezentowanie dobrych i złych praktyk na
konkretnych przykładach z Polski i Europy;

Inwestycje:

Str.141- Cel: 3.5. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży

3.5.3. Przekazywanie zadań związanych z Począwszy od Rezultat: Budowa społeczeństwa 
Granty na działania edukacyjno-wychowawcze  organizacjom pozarządowym w trybie konkursów grantowych. Od roku 2009 JEST
Str. 142- Cel: 3.6. Poprawa komunikacji pomiędzy środowiskami zainteresowanymi rozwojem miasta

3.6.1. Powołanie i rozwijane działalności Forum Rewitalizacji i Rozwoju Rabki-Zdrój jako
miejsca, w którym dyskutuje się o przyszłości miasta i konsultuje ważne decyzje rozwojowe podejmowane przez samorząd. 

Powołanie:przełom 2008/2009 Działalność: ciągła
Rezultat: Pozyskanie mieszkańców miasta do dyskusji o przyszłości miasta, jego problemach i sposobach ich rozwiązania. Podmiot wiodący: Gmina. Partnerzy: samorząd gospodarczy, partnerzy społeczni., zainteresowani mieszkańcy

Nie ma

3.6.2. Wdrożenie systemu upublicznienia informacji o planowanych działaniach samorządu (strona internetowa UM wraz z podstroną poświęcona realizacji Programu Rewitalizacji oraz lokalne media) wraz z systemem otwartych konsultacji społecznych.
Począwszy od roku 2009 Rezultat: Pozyskanie mieszkańców miasta do dyskusji o przyszłości miasta, jego problemach i sposobach ich rozwiązania. Produkt: Działający system informowania mieszkańców i konsultowania kierunków rozwoju.  ?

 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020

Str.65- analiza SWOT

Str.68- zahamowania odpływu kapitału ludzkiego, poprzez podniesienie jakości życia na

terenie Rabki-Zdroju

Str.69 Bariery : Wieloletnie zaniedbania w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi,

a mieszkańcami miasta.

Str.70- Rozwijanie systemów informacyjnych (baz danych dostępnych przez Internet, stanowiska informacyjnego w Urzędzie Miasta, regularnych oficjalnych publikacji dotyczących prac i zamierzeń lokalnych władz) dostarczających szerokiej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz decyzji o zamieszkaniu lub podjęciu pracy w Rabce-Zdroju;

Str.70 – Warto także zwrócić uwagę na docenienie zaangażowania szeroko rozumianego

społeczeństwa obywatelskiego w budowanie nowej wizji rozwoju Rabki-Zdrój. Wydaje się, iż
szerokie otwarcie się na pobudzanie aktywności swoich mieszkańców i zachęcanie ich do
włączania się w procesy rozwojowe może być jednym z kluczy do sukcesu Rabki-Zdrój
w najbliższym dziesięcioleciu.

Str.77- Niezwykle istotnym obszarem, który wymaga działań naprawczych jest szeroko

rozumiana komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami Rabki-Zdrój. Powinno się to
odbywać zarówno na poziomie docierania różnymi kanałami z bieżącą informacją na temat
pracy Urzędu Miasta i podejmowanymi inicjatywami, lepszej konsultacji społecznej (w tym
także oczekiwanie większej elastyczności w zakresie miejsc i pór organizowanych spotkań),
a także poprawy pracy samego Urzędu zarówno w zakresie rozwoju elektronicznej
administracji oraz e-usług publicznych, jak i szeroko rozumianej poprawy jakości pracy
Urzędu.
Ważne także jest – chociażby z uwagi na dużą liczbę organizacji pozarządowych
działających na terenie Rabki-Zdrój – udoskonalanie systemu komunikowania się z NGO,
cedowanie na nie części zadań, które mogą być wykonywane przez tego typu organizacje
oraz pełna transparentność w rozdziale środków grantowych na działania tych instytucji.

 

Str. 79-Samorząd Rabki-Zdrój zapewnia właściwą komunikację społeczną oraz przyjazną

administrację.

Ułatwienie komunikacji samorządu z mieszkańcami
Projekty w zakresie:
o opracowania nowej koncepcji i narzędzi komunikacji samorządu z mieszkańcami;
o zwiększenia poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych
w celu udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych (w tym zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej, poprawa dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną).
Gmina aktywnie wspiera organizacje pozarządowe działające na jej terenie
Projekty w zakresie:
o powołania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
o rozszerzania systemu realizacji zadań publicznych w formule współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o konkursy grantowe.

Miary sukcesu: wielkość środków finansowych przekazywanych przez Gminę organizacjom

pozarządowym w konkursach grantowych (poziom bazowy: rok 2013).

 

Inwestycje: 

Str. 103- CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ

KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ

CEL OPERACYJNY S.4.1. UŁATWIENIE KOMUNIKACJI SAMORZĄDU Z MIESZKAŃCAMI

Rozwijanie projektu E-urząd Lata : 2014-2016 Wdrożony system obsługi mieszkańców E-urząd  Koszt: 1 mln Gmina Rabka-Zdrój

 

CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ
KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ

Utworzenie Rady Pożytku Publicznego i przekazywanie jej zadań związanych z działaniami edukacyjno-wychowawczymi i kulturalnymi organizacjom pozarządowym w trybie konkursów grantowych 

Począwszy od roku 2013
Opracowany i wdrożony program przekazywania środków w budżecie gminy na granty dla
NGO
Do ustalenia wielkość przekazywanych w ten sposób środków z budżetu (sugerowane: 200
tys./rok) Gmina Rabka-Zdrój

 

Rozszerzania współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Lata: 2013-2016

Realizacja zadań w ramach konkursów grantowych, 220 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój
wraz z org.

Str. 111  CEL STRATEGICZNY: KULTURA I SZTUKA OPIERA SIĘ O LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ,

A TAKŻE SŁUŻY FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ

Modernizacja kina „Śnieżka” z dostosowaniem do funkcji inkubatora dla organizacji
pozarządowych działających w sferze kultury
Czas:  2014-2015 Koszt:  2,5 mln Gmina Rabka-Zdrój

Budowa Europejskiego Centrum – Młodzieżowego Domu Kultury w Rabce-Zdrój
Czas: 2016 (kontynuacja po 2016)
Wybudowany obiekt w którym siedzibę znajdą: MOK; inkubator dla organizacji pozarządowych; inkubator kulturalny; pomieszczenia dla twórców ludowych i sale warsztatowe; sala widowiskowa, sale wystawiennicze; biblioteka wraz z centrum medialno informacyjnym  Koszt: 10 mln Gmina Rabka-Zdrój

 

 

 

 

GRA „PARTY-tura”

Nie ma jednej ścieżki dobrego procesu partycypacyjnego – jego przebieg zależy m.in. od celu, kontekstu, okoliczności i złożoności podejmowanej tematyki. Tym trudniej pokazać partycypację krok po kroku, dać przepis na z góry udany proces, wskazać wszystkie możliwe meandry.
Dlatego w PARTY-turze, w kolejnych turach gry opartych na ogólnym schemacie procesu partycypacyjnego decydujesz o najważniejszych kwestiach, sprawdzasz swoje pomysły – pamiętając o tym, żeby nie opierać się domysłach. Czekają na Ciebie również niespodzianki, z którymi musisz sobie poradzić. Pomocne będą bezpośrednie linkowania do Bazy dobrych praktyk partycypacji (www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl). Tak więc – dobrej zabawy w układaniu ścieżek partycypacji!

O CO CHODZI?

Partycypacja publiczna, czy też procesy partycypacyjne, to seria pytań i wyborów dotyczących tego:

  • w co angażować (o czym władza lub urząd będzie rozmawiać, decydować wespół ze społecznością)?
  • po co angażować (w jaki rodzaj współpracy: budowanie zaufania, konsultowanie, a może decydowanie)?
  • kogo angażować (całą społeczność, reprezentatywnie dobranych – np. wylosowanych –  mieszkańców, wybraną grupę społeczną)?
  • jak angażować?

Za tymi dużymi pytaniami i wyborami stoją mniejsze, konkretne decyzje. Pośród nich kryją się rafy i niepowodzenia (bez których nie ma wzrostu i doświadczenia) oraz wielkie słowa i idee, takie jak demokracja, obywatel, transparentność, kooperacja. Wszystko po to, żeby władza była bliżej ludzi, a ludzie mieli wyraźny wpływ na rzeczywistość, w której żyją.

JAK GRAĆ?

Żeby grać w PARTY-turę, dobrze się bawić i osiągać wyniki, niepotrzebna jest żadna specjalistyczna wiedza ani wcześniejsze przygotowanie.
Gra została tak zaprojektowana, żeby grało się intuicyjnie. Do dyspozycji gracza jest elektroniczny samouczek, który tłumaczy kolejne kroki w grze i wyjaśnia wątpliwości.

Kim jesteś i jakie jest Twoje zadanie?
Odpowiadasz za rozwój regionu. Budujesz sieci dróg, które łączą ze sobą poszczególne miasteczka i zapewniają dostęp do ważnych obiektów w danej miejscowości. Buduj tak, żeby Twoi mieszkańcy byli zadowoleni. Zaproś ich do procesu partycypacyjnego. Dowiedz się, jakie są ich potrzeby i preferencje, przeanalizuj dokumenty i wytyczne urzędu. Zaplanuj przebieg dróg. Oceniaj swoje działania, żeby osiągać coraz lepsze wyniki. Zmieść się w przyznanym budżecie i czasie. Wchodź na kolejne poziomy trudności.

 

ŚCIĄGNIJ GRĘ

Zainstaluj grę na komputerze z systemem Windows

Zapisz skompresowany plik na komputerze. Po rozkompresowaniu pliku uruchom plik „instalator” i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Szczegółowy opis procesu instalacji dostępny jest w pliku „instrukcja_instalacji”.Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wskazanie miejsca docelowego dla plików gry. We wskazanej lokalizacji znajduje się plik „Partytura”, który uruchamia grę.

Instalator umożliwia także stworzenie skrótu umieszczonego na pulpicie. Jest to wygodny i szybki sposób uruchamiania gry.

Zainstaluj grę na komputerach z systemem MAC OS X

Zapisz skompresowany plik na komputerze. Po rozkompresowaniu pliku pojawi się folder z plikami gry. Skopiuj aplikację „Partytura – wersja MAC” do katalogu „Programy” znajdującego się na Twoim komputerze. Wejdź do katalogu PARTYtura i uruchom plik „PARTYtura”.

 

 

Otwórz grę w przeglądarce

 

Wydawca gry:

Wykonawca gry:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 − two =