Program

Rdzawka 2018

Mieszkam w Rdzawce, tak jak moi rodzice i dziadkowie. Ukończyłem politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i kształcę się dalej na studiach doktoranckich. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym. W życiu szczególnie ważna dla mnie jest rodzina, znajomi i przyjaciele. Jestem miłośnikiem książek przygodowych oraz historycznych.

W 2016 roku brałem udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży na terenie Rdzawki. Byłem również zaangażowany w organizację stypendiów dla młodych studentów oraz w projekt związany z robotyką w ramach akcji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto.

Kandyduję na radnego, ponieważ widzę, że w naszej gminie zmarnowano wiele szans na rozwój. Wielką siłę mają mieszkańcy Rdzawki, a ich energia i potencjał nie są wykorzystane. Dlatego, jako radny,  chcę włączać w swoje działania organizację, mieszkańców – by nie tylko lepiej wykonywać swój mandat, ale także wzmacniać i popierać ich działania. Chcę również zabiegać o wzmocnienie roli mieszkańców Rdzawki w całej gminie.

Razem z Burmistrzem Rafałem Hajdyłą zrealizujemy następujący plan dla gminy i mojego okręgu:

 1. Zmniejszymy opłaty za śmieci.
 2. Będziemy kontynuować podjęte inwestycje w zakresie dróg, chodników i oświetlenia.
 3. Dokończymy budowę Remizy OSP.
 4. Rozpoczniemy budowę boiska sportowego.
 5. Będziemy wspierać rodzinne firmy, rozwój turystyki oraz dbać o promocję kultury i tradycji.
 6. Zwiększymy dostępność do  informacji o działalności Rady Miejskiej poprzez dyżury, spotkania, sprawozdania i relacje na stronie internetowej gminy.

Zachęcam Państwa do udziału w Wyborach Samorządowych 21 października 2018 roku oraz do oddania swojego głosu na moją kandydaturę.

 

 

—————————-

Rdzawka 2014

Dziękuję wszystkim za wypełnione ankiety internetowe oraz za poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w rozmowach osobistych.

Program został uproszczony i przedstawiony przystępniej.  Oto on:

 

Program

 1. Kontynuacja podjętych inwestycji
 2. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego , który pozwoli na wykorzystanie terenów zgodnie z przeznaczeniem .
 3. Przebudowa remizy strażackiej z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych
 4. Pełne wykorzystanie, również dla celów organizacji czasu wolnego oraz rekreacji i wypoczynku mieszkańców, już posiadanej bazy sportowej , dydaktycznej oraz kulturalno oświatowej.
 5. Utworzenie SSE – gwarancja miejsc pracy dla naszych mieszkańców
 6. Wspieranie przedsiębiorczości, małych rodzinnych firm. Aktywne wspieranie rozwoju turystyki oraz dbanie o promocję produktów lokalnych
 7. Dostępność do  informacji poprzez dyżury, spotkania, sprawozdania i relacje na blogu
 8. Będę dbał o to, aby wysokość podatków i opłat była umiarkowana

 

 Kontynuacja podjętych inwestycji
Budowa dróg do osiedli jest ważna szczególnie przed zbliżającą się zimą. Popieram to co jest w planach.
W celu przyśpieszenia realizacji chodnika na Obidowej proponuję : pismo, następnie petycję a na końcu pokojowy protest. Próg zwalniający przed Szkołą podniesie bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci i dorosłych.

Pełne wykorzystanie, również dla celów organizacji czasu wolnego oraz rekreacji i wypoczynku mieszkańców, już posiadanej bazy sportowej , dydaktycznej oraz kulturalno oświatowej.

Zgłaszano problem z dostępem do sal i boisk po południu. Mieszkańcy, którzy pracują do 16:00, także chcą skorzystać z obiektów dla zdrowia i rekreacji.Młodzi mieszkańcy Rdzawki nie mają miejsca gdzie po południu i wieczorem mogą się spotkać-  tym miejscem może być zmodernizowana remiza OSP.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego , który pozwoli na wykorzystanie terenów zgodnie z przeznaczeniem .

Brak planu dla Rdzawki jest problemem, bo wydłuża procedurę budowy domu. Wielu mieszkańców chce przekształcić działki rolne na budowlane i liczy na uchwalenie planu- w celu budowy lub sprzedaży działek

Przebudowa remizy strażackiej z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Mieszkańcy podnosili ,że chcą, żeby remiza po przebudowie była czynna także po południu. Warto tak zrobić i zadbać o dostęp dla osób niepełnosprawnych

Dostępność do  informacji poprzez dyżury, spotkania, sprawozdania i relacje na blogu

Państwa oczekiwania co do form kontaktu są różne uwzględniając te propozycje i uwagi z ankiet i rozmów, proponuję : 1)  www.matwojt.blog.pl 2)  facebook.com/matwojt 3)rdzawka@interia.pl 4)  788 748 802 5) Dyżury we ,,Młynie ‘’ oraz w miejscu i czasie uzgodnionym z Państwem.  Wszelkie interpelacje , wnioski ze sprawami mieszkańców, będę składał na piśmie, odpowiedzi będę publikował na blogu, by każdy wiedział jak są realizowane.

Będą dbał o to, aby wysokość podatków i opłat była umiarkowana

Radny współdecyduje m.in. o wysokości podatków i opłacie za śmieci. Będę pilnował by te opłaty były jak najbardziej przystępne.

Wspieranie przedsiębiorczości, małych rodzinnych firm. Aktywne wspieranie rozwoju turystyki oraz dbanie o promocję produktów lokalnych

Nasza Rdzawka jest coraz chętniej wybierana przez turystów. Warto wspierać turystykę . Zyskamy na tym my oraz turyści, którzy przyjadą do nas.W Rdzawce działa wiele firm i zakładów produkujące pantofle, dla dużej liczby mieszkańców jest to jedyne źródło utrzymania. Wsparcie ze strony gminy dla tego produktu z ,którego Rdzawka jest znana, będzie korzystne dla wszystkich. Ważnym elementem będą konsultacje w sprawie strefy.

 Utworzenie SSE – gwarancja miejsc pracy dla naszych mieszkańców

W strategii Rabki jest planowane wybudowanie 2 hektarowej strefy ekonomicznej przy Zakopiance . Ci co wyjechali za granicę już nie wrócą, kolejni myślą o wyjeździe. Należy zadbać o realizację tego projektu by nasi mieszkańcy mieli pracę .

 

Zapraszam też do pobrania materiałów on-line Pobierz E-List

 

 

Mimo nieuzyskania mandatu radnego z Rdzawki 16 listopada 2014 poniższe informacje zostawiam. 

 

Zapraszam też do wątku na portalu Niezależna Rabka

(Poniżej pytania mieszkańców i  z MamPrawoWiedziec Kandydaci 2010 – wybory samorządowe :  Kwestionariusz dla kandydatów – gminy 2010)

 

1. Dlaczego kandyduję w wyborach samorządowych? 

-We Rdzawce dużo się dzieje pozytywnych zmian i inicjatyw. Warto to przenieść na grunt Rabczański. Nadszedł czas na nowe spojrzenie i pozytywną energię.

-Obecne środki z Unii Europejskiej są ostatnimi ,które otrzymujemy w tak dużej kwocie, warto przypilnować ich wydania , by były nie tylko kierowane do miasta , ale także na obszary wiejskie. Jeśli te 6 lat prześpimy to po 2020 roku, decydującym  elementem finansowania będzie budżet miasta Rabka-Zdrój.

– Wielką siłę mają mieszkańcy, ich energia i potencjał nie są wykorzystane dla lepszego rozwoju naszej gminy, radny powinien włączać w swoje działania organizacje , mieszkańców– by nie tylko lepiej wykonywać swój mandat, ale także wzmacniać i popierać ich działania. I walczyć o wzmocnienie ich roli w gminie.

– Decyzja zapadła po rozmowach z mieszkańcami i mieszkankami Rdzawki.

 

2. Jakie działania zamierzam podjąć na rzecz mieszkańców Rdzawki ?  

– Będę popierał dalszą kontynuację obecnych i planowanych inwestycji ustalonych na Zebraniu Wiejskim

– Będę współpracować ze wszystkimi organizacjami ze Rdzawki, Radą Sołecką i Sołtysem, władzami gminy.

– W gminie decyduje się wiele spraw ważnych dla każdego z nas m.in podatki, opłata za śmieci ,przychodnie , szkoły, inwestycje. Rada Miejska ma na to wpływ.

3. Od kogo kandyduję ? Dlaczego tak wcześnie ? 

Kandyduję na radnego z Rdzawki dla Rdzawki z własnego komitetu. Dla mnie jest ważne żeby decyzję ogłosić nie przed wyborami, ale wcześniej by dać mieszkańcom Rdzawki czas do namysłu i do poznania mojej osoby. Nie mam związku z innymi komitetami i nie należę do żadnej partii politycznej.

4. Jakie działania zamierzam podjąć na rzecz mieszkańców gminy? 

-Będę popierał dalszą kontynuację obecnych i planowanych inwestycji

– Zgłosić wnioski o możliwość zgłaszania uchwał przez mieszkańców, transmisję obrad z sesji rady, fundusz obywatelski, inicjatywa lokalna.

– Rozmawiać w internecie i w terenie o ich potrzebach i oczekiwaniach.

5.  Pełniąc funkcję radnego będę podejmowała decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty lokalnej. Obszary szczególnie ważne podczas i moje stanowisko:

–   Edukacja

Popieram przedszkola i punkty przedszkolne.

Za Strategią Rabki  str.45 ” Niestety – zgodnie z tendencjami demograficznymi na obu etapach kształcenia – tj. podstawowego i gimnazjalnego – zauważalny jest stały i systematyczny spadek liczby uczniów. Analizując globalną tendencję demograficzną należy się spodziewać, iż stan taki będzie się stopniowo w dalszym ciągu pogłębiał.  ” .

Będę przeciw likwidacji i zmiany form funkcjonowania szkół . Wszystkie zmiany powinny być zaakceptowane przez rodziców i uczniów.

 – Ochrona zdrowia

Szpital w Rabce-Zdroju jest podstawą zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców z naszej gminy. Popieram walkę o utrzymanie szpitala.

– Pomoc społeczna

Utrzymanie dalszej pomocy.

– Kultura, biblioteki, ochrona zabytków

Popieram budowę Wiejskich Ośrodków Kultury w OSP. Biblioteka publiczna jest ważnym miejscem dla wszystkich.

 -Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka

Popieram kluby sportowe a , także sporty letnie i zimowe.

– Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie

Popieram budowę dróg osiedlowych do sołectw i resztę inwestycji.

-Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury

Popieram utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, popieram inwestycje w turystykę

-Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe

Popieram wspieranie i rozbudowę straży pożarnych, policji i pogotowia.

– Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami

Popieram program solarów w naszej gminie. Popieram regulację koryt rzek. Obecny system gospodarowania odpadami jest odpowiedni, śmieci jest coraz mniej.

-Transport

Pomysł na busa Rdzawka-Nowy Targ jest wart rozważenia, ale należy zliczyć ile osób chce jeździć i ile to będzie kosztować.

– Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków

Plan zagospodarowania przestrzennego pomógł by w realizacji inwestycji. Środki Unijne są ważne, ale należy zacząć myśleć co po 2020 roku.

– Organizacje pozarządowe

Pomysły , które uważam za warte rozważenia:
Wsparcie kampanii promocyjnej organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku.
Warto uchwalić inicjatywę lokalną.
Zmienić system oceny punktowej we wnioskach na inny system oceny.

6. Jak oceniam mijającą kadencję ?

Pozytywnie oceniam wykonanie inwestycji- pomysłów : parku, tężni, dróg. Powołania zespołu ds. organizacji pozarządowych, realizację inwestycji we Rdzawce i gminie.

Negatywnie oceniam: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zaprzepaszczenie włączenia mieszkańców w dialog i współdecydowanie m.in za brak możliwości dialogu i współdecydowania za pomocą internetu, brak Młodzieżowej Rady Miasta,która była w trakcie tworzenia.

7. Moje poglądy w kluczowych dla spraw gminy.

Jakie są największe atuty naszej gminy? 

Tradycja i kultura góralska, położenie N.Targ-Kraków, rozwój turystyki

 W czym Rabka może być konkurencyjna w stosunku do sąsiednich gmin?

W wykorzystaniu potencjału mieszkańców.

8. Problemy i priorytety w działaniach władz gminy.

Co osłabia Rabkę : Emigracja zarobkowa za granicę, nierówność szans, bezład przestrzenny.

W ciągu najbliższych czterech lat głównym  zagrożeniem dla Rabki będzie:

Migracje ludności ,  Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych , . Brak planów zagospodarowania przestrzennego i chaotyczna zabudowa gruntów , Zmniejszanie się terenów zielonych.

8. Wizerunek i promocja gminy. 

Co ma  pozytywny wpływ na wizerunek Rabki ?

Uzdrowisko, klimat, położenie

Co ma negatywny wpływ na wizerunek Rabki ?

Budy na Manhatanie oraz w centrum Rabki. Gwiazda. Śmieci.

9. Rozwój wspólnoty lokalnej

 Z jakimi środowiskami/ instytucjami  powinny współpracować władze gminy i w jakim zakresie? 

Współpraca Urzędu z organizacjami pozarządowymi jest dobra, warto ją wzmocnić poprzez wykorzystanie nowych środków komunikacji.

By całkowicie wykorzystać potencjał zespołu doradczego, warto zwoływać go po 16:00, jak ludzie kończą pracę.

Współpraca z radami osiedli, sołtysami jest dobra.

Władze gminy mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie w jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze gminy powinny prowadzić konsultacje społeczne?

Nie ma regulaminu konsultacji społecznych- warto go uchwalić.

.Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w Pani/ Pana gminie jest wystarczający?

Nie, procesy sądowe naruszają dobry wizerunek gminy. Ostatnia poprawa Biuletynu Informacji Publicznej służy wszystkim. Warto poprawić niedziałający newsletter.

Popieram rozwój e-urzędu.

10. Jak do polityki ?

Uważam te trzy teksty za ważne.

 

 

Petycje

 

ACTA- 2012
 
Streszczenie petycji 0142/2012
Składający petycję wyraża swoją dezaprobatę dla międzynarodowej umowy handlowej
ACTA, a w szczególności odniesień do egzekwowania praw własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym, jak również konsekwencji, jakie może mieć ACTA dla dostępu do
produktów leczniczych w krajach rozwijających się. Składający petycję podkreśla
jednocześnie, że z powodu niejasnych definicji i dwuznacznych sformułowań zawartych
w treści umowy ACTA przyczyni się do ograniczenia podstawowych wolności, takich jak
wolność wypowiedzi, prawo do rzetelnego procesu sądowego i prawo do prywatności, oraz –
jako że składający petycję uważa, że przedmiotowa umowa jest sprzeczna z Kartą praw
podstawowych Unii Europejskiej – zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o zdystansowanie się od ACTA i wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej
PRISM- 2013

21 czerwca 2013 zostały skierowane następujące pisma w sprawie PRISM:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szanowna Pani Rzecznik Praw Obywatelskich,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli naszego kraju. Artykuł 31 Konstytucji mówi: Wolność człowieka podlega ochronie prawnej oraz artykuł Art. 51.Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Jednym z zadań Rzeczpospolitej Polskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Rzeczpospolitej podlegają Polskiej konstytucji a także naszemu prawodawstwu, inwigilacja obywatela polskiego jest niezgodna z prawem.

Prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia konstytucyjnych praw i wolności.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia

 

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

Szanowna Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Chcemy wskazać ,że powyższe działania łamią Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej a dokładniej artykuł 7

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się

oraz

Artykuł 8

Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej podlegają prawodawstwu, inwigilacja obywatela jest niezgodna z prawem.

Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia praw i wolności obywateli Unii Europejskiej.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Sejm RP

Szanowni Państwo,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Sejm może podejmować działania wraz rządem. Artykuł 31 Konstytucji mówi : Wolność człowieka podlega ochronie prawnej oraz artykuł Art. 51.Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Jednym z zadań Rzeczpospolitej Polskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Rzeczpospolitej podlegają Polskiej konstytucji a także naszemu prawodawstwu, inwigilacja obywatela polskiego jest niezgodna z prawem.

Prosimy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia konstytucyjnych praw i wolności.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Odpowiedź:

Warszawa, 27 czerwca 2013 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Korespondencji i Informacji
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

BKI-141-6745/13

Pan
Mateusz Wojtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Szanowny Panie,
Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza wpływ Pańskiego pisma z dnia 21 czerwca 2013 r.
Dziękujemy za nadesłane uwagi.
Jednocześnie informujemy, że uwagi i wnioski przekazywane w listach nadchodzących do Kancelarii Sejmu są przedmiotem analiz oraz opracowań tematycznych przygotowywanych dla organów Sejmu, do których mają dostęp wszyscy posłowie. Należy przy tym podkreślić, że Sejm pełni funkcję ustawodawczą i tylko w zakresie swych kompetencji może podejmować działania.

Z poważaniem

Jakub Majewski /-/specjalista

 

TIPP-2015

Szanowna Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie TTIP – którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Z uwagi na tajny charakter negocjowania porozumienia, a także elementy związane z ochroną własności intelektualnej, pojawiają się obawy o próbę wprowadzenia do umowy zapisów o charakterze porównywalnym do tych z porozumienia ACTA będących źródłem kontrowersji i międzynarodowych protestów. Chcemy wskazać ,że powyższe działania łamią Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej a dokładniej artykuł 7 Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się oraz Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania. Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii TTIP w kontekście zagrożenia miejsc pracy i tajnego procedowania.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

 

TISA-2015

Petycja Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka ( Polska) w sprawie TISA

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka z Polski, zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie porozumienia TISA może ono sprawić, że parlamenty nie będą mogły ustanawiać limitów w przepływie informacji związanych z prywatnością obywateli. Po raz kolejny pojawia się więc obawa, że międzynarodowe porozumienie handlowe ma służyć do ustalania pewnych norm bez udziału polityków wybieranych przez obywateli.

Obawiamy się też zagrożeń dla neutralności internetu. Najwyraźniej TISA może ustalić globalne zasady „racjonalnego zarządzania sieciami”, które będą służyły do blokowania inicjatyw zmierzających do zagwarantowania neutralnego internetu w przepisach prawa. Porozumienie ograniczy państwom możliwość wdrażania oprogramowania z otwartym kodem (open source). Ten zakaz nie będzie dotyczył oprogramowania dla krytycznej infrastruktury, ale tak czy owak państwa mogą mieć różne powody, aby żądać kodu źródłowego od dostawców.

TISA może również zakazać wprowadzania prawa, które wymaga od dostawców e-usług przechowywania wrażliwych danych na serwerach w kraju. Niektóre kraje wymagają lokalnego przechowywania np. danych zdrowotnych. Można dyskutować o tym, czy takie prawa są dobre czy złe. Pytanie tylko, czy to porozumienia w rodzaju TISA powinny ustalać zasady gry. Oczywiście raz jeszcze należy przypomnieć, że negocjacje TISA odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Nie mamy dobrych informacji o tym porozumieniu. Są tylko wycieki i analizy na podstawie tych wycieków. Takie materiały zawsze można podważyć i nazwać teoriami spiskowymi. Dlaczego negocjatorzy nie uczynią porozumienia bardziej przejrzystym? Nie wiemy. W przypadku TISA szczególnie niebezpieczne jest to, że o porozumieniu niewiele się mówi.

Prosimy o podjęcie sprawy i zagwarantowanie przestrzegania Karty Praw Podstawowych artykuł 7 Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się oraz Artykuł 8 Ochrona danych osobowych 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii TISA w kontekście naruszenia praw i wolności obywateli Unii Europejskiej.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

 

CETA -2016

 

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka z Polski, wyraża swój sprzeciw wobec umowy CETA . Komisja Europejska proponuje żeby nie było ISDS lecz żeby powstały specjalne sądy ds. inwestycji. Powoduje to próbę narzucenia przez korporacje międzynarodowe nacisków na Polskę, spowoduje to osłabienie interesu konsumentów Utajnianie przez Komisję Europejską procedowania powyższej umowy świadczy o braku jawności i przejrzystości w życiu publicznym. Wzywamy do ujawnienia wszystkich kwestii i włączenie obywateli Unii Europejskiej do procesu konsultacji.

Z Poważaniem

Mateusz Wójtowicz

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + 2 =