Gospodarka odpadamiRdzawka

Rewolucja śmieciowa w Rabce- 1 lipca 2013 Start.

W Rabce bez zmian,jak na razie, ale w czasie będzie czyściej.

Wygrały zakłady komunalne. Ustawa śmieciowa rusza u nas 1 lipca 2013.

 

OGŁOSZENIE o wynikach postępowania
Burmistrz Rabki – Zdroju informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój – 3 postępowanie” , przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) została wybrana oferta nr 1:

Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 582,60 zł za 1 Mg odpadów, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena)

Uzasadnienie wyboru:
– wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,
– cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Oferta nr 1:

Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 582,60 zł za 1 Mg odpadów, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena)

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkiel Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

za cenę: 660,00 zł za 1 Mg odpadów, liczba zdobytych pkt. 88,27 (kryterium – 100 % cena)

Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp.

Informacja: BIP Rabka

Udostępnij

O autorze