osp rdzawkaRdzawka

Projekt rozbudowy remizy OSP Rdzawka.

Na FB OSP Rdzawka, Pan Adam Twaróg udostępnił pierwszy projekt rozbudowy naszej remizy.

Co jest o remizie w :

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RDZAWKA NA LATA 2010-2020

5.2 Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce.

Aktywność, jaką wykazują się mieszkańcy w organizacji i uczestnictwie w życiu sportowym
gminy każe zakładać, że także w sferze kultury aktywność ta osiągnie wysoki poziom.
W chwili obecnej życie społeczno-kulturalnego miejscowości gromadzi się przy kościele
parafialnym, szkole i remizie.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: przebudowę i rozbudowę remizy strażackiej w zakresie:

rozbudowa o dodatkowy garaż dla samochodów straży pożarnej,

dobudowa pomieszczeń spełniających funkcję domu kultury,

remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalnego i kuchennego,

termomodernizacja budynku,

adaptacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb organizacji działających na terenie sołectwa.

W budynku organizowane będą
spotkania mieszkańców,

zebrania sołeckie,

występy dzieci i młodzieży,

imprezy okolicznościowe .

Przedmiotowa inwestycja stworzy możliwość organizacji różnego rodzaju imprez
kulturalnych, występów, koncertów, spotkań czy zebrań organizacji społecznych i
kulturalnych, dla których budynek stać się może również siedzibą.

Stworzona zostanie  możliwość aktywnego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży i dzieci poprzez zaangażowanie i udział w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej kultury.

Powstaną również warunki dla działalności twórców ludowych, grup i zespołów artystycznych, organizacji wystaw, plenerów artystycznych. Bogate dziedzictwo kulturowe gminy pozwala na rozwinięcie działalności odkrywającej historię terenu, promującej słynne postacie związane z przeszłością Rdzawki i okolic oraz zainteresowanie młodego pokolenia

odkrywaniem przeszłości stron rodzinnych. Bogata oferta kulturalna skierowana do
młodzieży, umożliwiająca aktywne zagospodarowanie wolnego czasu, wpłynie na
zmniejszenie zagrożenia tego środowiska zjawiskami patologicznymi.
Przyczyni się to również do podniesienia jakości życia ludności w sferze niematerialnej, gdyż
powstanie możliwość nawiązywania więzi i relacji międzyludzkich i międzysąsiedzkich.
Dzięki odkrywaniu dziedzictwa kulturowego, związków łączących przeszłość z
teraźniejszością miejscowości tworzyć się będzie zespół cech identyfikujących i
wyodrębniających wieś oraz jej społeczność.

Instytucja realizująca zadanie: Ochotnicza Straż Pożarna Rdzawka
Szacunkowy koszt inwestycji: 950 000,00 zł
Źródła finansowania: dotacja i pożyczka ze środków Budżetu Gminy Rabka-
Zdrój, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji: 2013-2014

Udostępnij

O autorze