Rdzawka

Podatki w górę.

UCHWAŁA NR LV/374/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 1.
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w stosunku rocznym
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni  0,90 zł
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni  4,58 zł
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni  0,35 zł
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,75 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej  20,60 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,80 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni użytkowej 6,33 zł
Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XLI/275/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z 6 listopada 2013 r. poz.6317)
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych poczynając od 1 stycznia 2015 r.

 

UCHWAŁA NR LV/375/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Udostępnij

O autorze