Rdzawka

Spotkanie o budżecie obywatelskim dla Podhala już jutro.

baner_250x250

Szanowni Państwo,

W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami regionu. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.

 

Spotkanie dla mieszkańców powiatu nowotarskiego odbędzie się

12 kwietnia 2016 r. o godz. 17 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – sala T1.37 bud CDB  (Nowy Targ, ul. Kokoszków 71)

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

 

Najważniejsze zapisy Regulaminu Budżetu Obywatelskiego WM

 

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności, realizacja zadania o charakterze:
  1. prospołecznym,
  2. kulturalnym,
  3. edukacyjnym,
  4. sportowym,
  5. turystycznym
 2. Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
 3. Zadanie może mieć zasięg:
  1. powiatowy – dotyczy powiatu albo miasta Kraków,
  2. subregionalny – dotyczy co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.
 4. Budżet Obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla subregionów:
  1. subregionu Tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
  2. subregionu Sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
  3. subregionu Podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski oraz tatrzański,
  4. subregionu Małopolska Zachodnia obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,
  5. krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z wyłączeniem miasta Kraków, obejmującego powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki,
  6. miasta Kraków (na zasadach przewidzianych dla zadań o zasięgu powiatowym).
 5. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski zostanie podzielona w równych częściach na subregiony.
 6. Szacunkowa wartość zgłaszanych zadań:
  1. zadania powiatowe – od 50 000 do 100 000 zł,
  2. zadania subregionalne – od 100 000 do 300 000 zł.

Przy czym ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację.

 1. Możliwość składania wniosków, poparcia zadań oraz głosowania otrzymuje każdy mieszkaniec Małopolski, który w dniu składania, poparcia, głosowania ma ukończone 16 lat.

 

 

 1. Zasady składania zadań:
  1. zadanie powiatowe może zgłosić osoba zamieszkała na terenie powiatu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia co najmniej 50 mieszkańców tego powiatu,
  2. zadanie subregionalne może zgłosić osoba zamieszkała na terenie subregionu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia co najmniej 100 mieszkańców tego subregionu.
 2. Zgłoszone zadania będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwe departamenty UMWM. Kryteria merytoryczne to:
  1. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa na lata 2011-2020,
  2. zgodności z kompetencjami i zadaniami Województwa,
  3. możliwości realizacji,
  4. rzeczywistego kosztu,
  5. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania,
  6. możliwych korzyści wynikających dla Województwa i jego mieszkańców, zgodnych m.in. z dokumentami strategicznymi dotyczącymi Województwa.
 3. Głosowanie odbywać się będzie:
  1. poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie oraz w Agendach,
  2. elektronicznie (poprzez system do elektronicznego głosowania),
  3. korespondencyjnie (liczy się data wpływu do Urzędu).
 4. Głosowanie odbywać się będzie według następujących zasad:
  1. głosować można tylko jednym sposobem,
  2. można głosować tylko na 2 zadania, jedno powiatowe i jedno subregionalne – w razie oddania większej ilości głosów, głos uznaje się za nieważny,
  3. w przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty, lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, głosy uznaje się za nieważne,
  4. na zadanie powiatowe może głosować mieszkaniec zamieszkujący powiat, którego zadanie dotyczy,
  5. na zadanie subregionalne może głosować mieszkaniec zamieszkujący subregion, którego zadanie dotyczy.
 5. Harmonogram budżetu obywatelskiego.

Terminy zgłaszania zadań, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i podania wyników określa Zarząd Województwa Małopolskiego, przy czym:

 1. zgłaszanie zadań – co najmniej 21 dni,
 2. okres głosowania – co najmniej 14 dni.
 1. Wzór formularza zgłaszania zadań, listy poparcia zadania oraz karty do głosowania przyjmie Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały.
 2. Zrealizowane zostaną te zadania, które w wyniku głosowania uzyskają największą ilość głosów.

Udostępnij

O autorze