Rdzawka

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Plan Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2020

Porównanie Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Plan Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2020

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/359/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 24 lutego 2010 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RDZAWKA NA LATA 2010-2015 teraz do 2020

Porównanie strategii Rabki z :

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną, przewidzianych do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości Rdzawka.

5.1 Przebudowa drogi powiatowej nr K 1666 Ponice-Rdzawka – budowa chodnika w
miejscowości Rdzawka na terenie Gminy Rabka-Zdrój. 

Chodnik jest w strategii Rabki dalej

5.2 Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce. Kiedy: 2013-2014

Jest , ma być realizowane w latach 2015-2016

5.3 Budowa stadionu sportowego Nie ma 

5.4 Przebudowa boisk przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.

Kiedy: 2012-2013  Jest , ma być realizowane w latach 2014-2015

5.5 Budowa zbiorników wodnych wraz z siecią wodociągową dla zaopatrzenia
mieszkańców w wodę pitną i hydrantami p. poż. oraz dla potrzeb Straży Pożarnej.

lata 2014-2015   Nie ma w strategii 

5.6 Budowa ścieżki rowerowej z Góry Piątkowej przez rolę Sołtysówkę, Leśniakówkę w
stronę osiedla Obidowa. lata 2014-2015  Jest , ma być realizowane w latach 2014-2016 i dalej

5.7 Poprawa nawierzchni dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą. Jest dalej 

5.8 Budowa sieci kanalizacyjnej i gazowej na terenie Rdzawki. lata 2011-2015 Jest ciąg dalszy.

5.9 Budowa placu zabaw dla dzieci. rok 2013 Jest w strategii na 2014

5.10 Regulacja potoku Rdzawianka. Lata 2013-2015 RZGW !! Jest w strategii na lata 2014-2016

5.13 Utworzenie szlaku zabytkowych kapliczek. Lata 2015  Jest w strategii na lata 2014-2016

5.14 Pomoc w utylizacji eternitu z terenu Sołectwa Rdzawka. Lata 2010-2015 Jak będą środki 

5.15 Montaż instalacji kolektorów solarnych w ramach wykorzystania energii
odnawialnej.Lata 2013-2015 Jak będą środki 

5.16 Stworzenie miejsca z dostępem do Internetu na zasadzie hot spotów. Rok 2013

Nie ma w strategii 

VI. Wykonalność Planu Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2015. teraz do 2020

Plan Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2015 posiada bardzo dobre
zaplecze instytucjonalne dla realizacji opisanych w dokumencie zadań z założeniem realizacji
zamierzonych celów. Gmina Rabka-Zdrój jako bezpośrednio odpowiedzialna za wdrożenie
„Planu Odnowy Miejscowości Rdzawka” posiada odpowiednie zasoby ludzkie oraz
możliwości finansowe wymagane dla realizacji celów opisanych w programie. Zasoby
ludzkie potwierdzające zdolność instytucjonalną opierają się o strukturę organizacyjną
Urzędu Miasta Rabka-Zdrój. Bezpośrednie zaplecze instytucjonalne projektu stanowią
poszczególne wydziały urzędu miasta. Przedstawiony dokument będzie realizowany na bazieodrębnych projektów wykonawczych, obejmujących działania zintegrowane.
Wdrożenie POM zaleca się Burmistrzowi Miasta Rabka-Zdrój, Radzie Sołeckiej
Sołectwa Rdzawka oraz Sołtysowi wsi Rdzawka.

Osoby pracujące nad Planem Odnowy Miejscowości będą miały za zadanie:
• ściśle koordynować prace projektowe,
• w pełni wykorzystywać posiadany przez daną jednostkę organizacyjną kapitał intelektualny
i społeczny.
Plan Odnowy Miejscowości będzie podlegał stałemu monitorowaniu. Proces ten
będzie miał na celu analizowanie stanu zaawansowania przyjętych działań oraz zgodności ich z postawionymi założeniami. Plan będzie modyfikowany przez korekty i uaktualnianie jego zapisów. Stan realizacji zaplanowanych działań i ich weryfikacja będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowanych inwestycji, poprzez realizację, aż do momentu zakończenia. Monitorowanie odbywać się będzie w formie bezpośredniej,
polegającej na dokonaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu stanu rzeczywistego realizacji zadań
oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów, wskaźników i
statystyk.

W monitorowaniu brać będą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne
Urzędu Miasta Rabka-Zdrój zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości
Rdzawka. Oceną wdrażania planu zajmie się Rada Sołecka Sołectwa Rdzawka.

Udostępnij

O autorze