Rdzawka

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 już jest.

Pięć punktów widzenia.
Rada Miejska Rabki-Zdroju jednogłośnie przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem lokalnego samorządu, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze gminy. Strategia ma również ogromne znaczenie w kontekście możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument jest wynikiem szerokich konsultacji przeprowadzonych z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, organizacji działających na terenie miasta i gminy oraz przedstawicieli samorządu. W wyniku tych konsultacji powstała wizja gminy Rabka-Zdrój, jako miejsca bez barier – nowoczesnego, znanego w Europie uzdrowiska dla rodzin, z bogatą ofertą turystyczno-rekreacyjną, wykorzystującego swoją tradycję i dziedzictwo oraz inicjatywy lokalne do podnoszenia jakości życia mieszkańców i tworzenia konkurencyjnej oferty leczniczo-wypoczynkowej. Strategia określa cele, jakie trzeba osiągnąć, żeby tę wizję zrealizować. Jakie to cele? Co należy zrobić, żeby je osiągnąć? Jak zmieni się nasza miejscowość? Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą Strategią (poniżej)
                                           Wersja w PDF – POBIERZ
Tuż przed głosowaniem konsternację wywołało oświadczenie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Pukalskiego, który stwierdził, że nie poprze strategii, bo nie miał możliwości wzięcia udziału w dyskusji na jej temat. Nadział się jednak na twardą odpowiedź burmistrz, która przypomniała mu, że miał cztery lata na to, żeby wprowadzić do strategii te zadania, które są jego zdaniem ważne dla Ponic. – Strategia była omawiana od dawna – dziwiła się Pukalskiemu i przypomniała, że jego wniosek, by budowie remizy OSP w Ponicach towarzyszyła budowa domu kultury, został wpisany do strategii. Wiceprzewodniczący po reprymendach ze strony burmistrz i przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Górnickiej-Orzeł wycofał swoje zarzuty i zagłosował jak wszyscy, popierając strategię.
Tygodnik Podhalański 
16.01.2014 – mk – Rabka – str. 11
Strategiczne mrzonki
Prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju rabczańskiej gminy są już na finiszu.
Już podczas najbliższej sesji rada miasta zapozna się z dokumentem opracowywanym od kilku miesięcy. Opracowanie opisuje najważniejsze działania samorządu w latach 2014-20. Dokument wymienia też najważniejsze zadania inwestycyjne. Realizacja niektórych z zaplanowanych inwestycji zdaje się mało realna. Listę zadań rozpoczyna budowa – wspólnie z Uzdrowiskiem Rabka – kompleksu basenów solankowych. W ciągu najbliższych 6 lat w Rabce miałaby powstać kolejna tężnia solankowa. Następną atrakcją dla turystów odwiedzających park miałby się stać wodny plac zabaw oraz tor saneczkowy. Strategia uwzględnia zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką, budowę domu dziennego pobytu dla osób starszych, a także kluczową inwestycję powiatu – budowę nowej siedziby Teatru „Rabcio”.

Podhale24.pl  Jaka Rabka w 2020?

Rabka-Zdrój chce być miejscem bez barier, nowoczesnym, znanym w Europie uzdrowiskiem dla rodzin z bogatą ofertą turystyczno-rekreacyjną, wykorzystującym swoją tradycję i dziedzictwo oraz inicjatywy lokalne do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Przyjęta w poniedziałek przez Radę Miejską Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 określa, jak zrealizować tę wizję. Drogą do celu jest szereg inwestycji m.in. budowa wyciągu narciarskiego na Krzywoniu, budowa centrum hotelowo-konferencyjnego z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym, przebudowa dróg, strategia przewiduje też m.in. wprowadzenie ograniczeń wjazdu i parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie strefy A uzdrowiska czy utworzenie oddziału ginekologiczno- położniczego oraz neonatologicznego w rabczańskim szpitalu. Propozycji jest około 150 i dotyczą takich obszarów jak społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka, kultura, sztuka i promocja oraz ekologia. Strategia określa nie tylko miejskie inwestycje, ale sugeruje także prywatne, powiatowe czy wojewódzkie projekty, które pozwolą miastu się rozwinąć.

Strategia według zapewnień magistratu była konsultowana m.in. w mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Dokument dostępny jest już na stronie internetowej magistratu www.rabka.pl.

r/

 

„Zarządzanie strategiczne w samorządzie lokalnym” – podsumowanie debaty (listopad 2013)

W październiku 2013 roku FRDL zorganizowała w Warszawie debatę poświęconą zarządzaniu strategicznemu w samorządach.

W debacie wzięli udział wybitni przedstawiciele władz publicznych (zarówno samorządowych, jak i centralnych) oraz świata nauki:

Dr Adam Aduszkiewicz, Prezes Zarządu FRDL
Agnieszka Dawydzik. Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr Adam Kowalewski, Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej FRDL,
Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Piotr Krasucki, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Janusz Król, Prezes Municipium S.A.
Krzysztof Lutostański, Wiceprezes Zarządu FRDL
Dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Jerzy Regulski, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Prezes FRDL
Dr hab. Joanna Staręga – Piasek, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Członek Rady Nadzorczej FRDL
Marzena Wojda, Dyrektor Programowy FRDL
Wojciech Wróblewski, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Trzęsiara, Departament Współpracy z JST, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

We wstępie raportu czytamy: „Potrzeba doskonalenia zarządzania strategicznego w polskich samorządach jest silnie akcentowana przez różne środowiska i w zasadzie nie podlega dyskusji. W świetle prowadzonych badań oraz w opiniach ekspertów samorządowych uchwalane przez gminy strategie bardzo często mają niewiele wspólnego z efektywnym, skutecznym i perspektywicznym zarządzaniem. Często są to dokumenty pisane przez administrację dla administracji. Służą głównie spełnieniu wymogu formalnego przy ubieganiu się o środki zewnętrzne lub ewentualnie podporządkowane są celom promocyjnym gminy, miasta, czy powiatu. Rzadko bywają spójną koncepcją działania programującą rozwój wspólnoty samorządowej.

W przekonaniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jednym z podstawowych celów działań skierowanych do polskiego samorządu w nowej perspektywie budżetowej UE powinna być poprawa zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach zarządzania. Działania te powinny prowadzić do rezultatów mierzonych w kategoriach poprawy jakości i efektywności usług realizowanych przez samorząd oraz zwiększenia udziału społecznego w planowaniu polityk publicznych”.

Dokument można przeczytać tutaj.

Udostępnij

O autorze