Rdzawka

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020- pierwsze opinie.

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020

WIZJA: Rabka-Zdrój – Gmina bez barier.
Nowoczesne, znane w Europie, Uzdrowisko dla rodzin, z bogatą ofertą
turystyczno-rekreacyjną, wykorzystujące swoją tradycję i dziedzictwo oraz
inicjatywy lokalne do podnoszenia jakości życia mieszkańców i tworzenia
konkurencyjnej oferty leczniczo-wypoczynkowej

Warto także zwrócić uwagę na docenienie zaangażowania szeroko rozumianego
społeczeństwa obywatelskiego w budowanie nowej wizji rozwoju Rabki-Zdrój. Wydaje się, iż
szerokie otwarcie się na pobudzanie aktywności swoich mieszkańców i zachęcanie ich do
włączania się w procesy rozwojowe może być jednym z kluczy do sukcesu Rabki-Zdrój
w najbliższym dziesięcioleciu.

 

Perspektywa 10 letnia.

Z kolei wśród czynników i wyzwań o charakterze wewnątrz regionalnym, które
determinować będą w najbliższych latach procesy rozwojowe w Małopolsce należy wskazać
m.in1.:
 -zapewnienie spójności z obecną strategią regionalną i planem
-zagospodarowania przestrzennego województwa, a także wypracowanym przez
-samorząd województwa modelem polityki regionalnej i subregionalnej w nowej
perspektywie finansowej UE 2014 – 2020;
 -zróżnicowany poziom i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy
poszczególnymi częściami województwa, szczególnie w ujęciu subreginalnym;
 -rosnącą presję zewnętrzną na koncentrację i specjalizację, zarówno w wymiarze
tematycznym, jak i terytorialnym, przy wykorzystaniu potencjałów decydujących o przewadze konkurencyjnej regionu;
 -rosnące znaczenie przestrzennej dostępności dóbr i usług dla rozwoju gospodarczego i społecznego;
– brak jednoznacznie określonej roli i polityki wobec obszarów funkcjonalnych,rozumianych jako obszary integracji przestrzennej;
- wzrastającą rolę ośrodków miejskich w generowaniu wysokiej jakości, trwałych miejsc pracy przy wyraźnie postępującym procesie suburbanizacji;
-przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich oraz ich wysoki, wciąż niedostatecznie wykorzystywany potencjał rezydencjonalny;
 -rosnące oddziaływanie zmian demograficznych dla procesów gospodarczych zachodzących w przestrzeni regionalnej;
- rosnące znaczenie wieloaspektowego bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym – dla równoważenia rozwoju oraz jakości życia.

ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO porusza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Nie ucieka od problemów.

Strona 65- analiza SWOT.

Strona 69- 4.2.Ranking barier na drodze do realizacji celów m.in

7. Wieloletnie zaniedbania w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi,
a mieszkańcami miasta.

4.3.Ranking efektywności instrumentów dynamizujących
rozwój Gminy m.in:

7. Inicjowanie i współorganizowanie przez samorząd i organizacje pozarządowe
projektów społecznych prowadzących do podnoszenia świadomości
mieszkańców w zakresie ekologii, porządku publicznego, edukacji, potrzeb
kulturalnych i artystycznych, zagospodarowania czasu wolnego;

 

5.2.2.Obszar Społeczeństwo

Samorząd Rabki-Zdrój zapewnia właściwą komunikację społeczną oraz przyjazną
administrację.

Ułatwienie komunikacji samorządu z mieszkańcami
Projekty w zakresie:
o opracowania nowej koncepcji i narzędzi komunikacji samorządu z mieszkańcami;
o zwiększenia poziomu wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych
w celu udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych (w tym zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej, poprawa dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną).
Gmina aktywnie wspiera organizacje pozarządowe działające na jej
terenie
Projekty w zakresie:
o powołania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
o rozszerzania systemu realizacji zadań publicznych w formule współpracy
z organizacjami pozarządowymi w oparciu o konkursy grantowe.

Miary sukcesu:  wielkość środków finansowych przekazywanych przez Gminę organizacjom

pozarządowym w konkursach grantowych (poziom bazowy: rok 2013).

Strona 103

CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ
KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ

-Utworzenie Rady Pożytku Publicznego i przekazywanie jej zadań związanych z działaniami edukacyjno-wychowawczymi i kulturalnymi organizacjom pozarządowym w trybie konkursów grantowych  Od 2013 roku.

– Rozszerzania współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 220 tys./rok

Strona 115–  Opracowanie i wdrożenie nowej, atrakcyjnej strony miasta  50 000 zł

7.2.2.Coroczne przeglądy strategiczne
Corocznie do połowy września Burmistrz Rabki-Zdroju winien przygotować sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju. W sprawozdaniu, przedstawianym Radzie Miejskiej określa się zadania zrealizowane, wskazuje się zadania będące w toku realizacji oraz zadania zaplanowane do realizacji, lecz nie rozpoczęte.
Burmistrz przedstawia również radnym zakres wydatkowanych środków na zrealizowane
zadania (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) i przedstawia pod ocenę jakość ich
realizacji.

W drugiej połowie września pod kierunkiem pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego odpowiadającego za nadzór nad wdrażaniem zapisów dokumentu winno odbyć się spotkanie zespołu opracowującego Strategię w celu aktualizacji zapisów dokumentu, w tym ewentualnego rekomendowania wprowadzenia zmian do dokumentu. Grupa ta winna dokonać przeglądu postępu prac nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy, jak również wskazać kolejne priorytetowe zadania do realizacji w roku następnym. Zespół ten, przy wyborze zadań do realizacji, winien brać pod uwagę zmieniające się czynniki środowiska zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz dokonuje ponownego przeglądu zasobów gminy (zarówno szans, jak i barier rozwojowych na wszystkich poziomach ich diagnozowania). Materiał ze spotkania wskazuje priorytety w zakresie realizacji zadań dla Rady Miejskiej i Burmistrza w kolejnym roku budżetowym.

7.3.Poziom społeczny

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy wśród
społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji
zadań strategicznych. Działania w tym zakresie będą leżeć w gestii pracownika Wydziału
Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odpowiadającego za nadzór nad wdrażaniem zapisów dokumentu w ścisłej współpracy z Burmistrzem.
W celu pozyskania akceptacji społecznej dla proponowanych projektów i działań
niezbędna jest: ścisła współpraca władz gminy z sektorem pozarządowym – organizacjami
społecznymi (kontraktowanie usług publicznych, partnerstwo w realizacji zadań i pozyskiwaniu środków zewnętrznych); ścisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym (przedsięwzięcia publiczno-prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców, monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców);
ścisła współpraca władz gminy z instytucjami sektora turystycznego
i uzdrowiskowego, prowadzącymi działalność na terenie Rabki-Zdrój;
budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza obszarem
gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami bazy turystycznej i lokalnymi liderami;
systematyczne zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych, regionalnych,
internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych i promocyjnych –
tradycyjne konferencje prasowe, przygotowywanie notatek prasowych
z realizowanych zadań, zapraszanie na imprezy lokalne i ponadlokalne;
 spotkania publiczne z mieszkańcami Rabki-Zdrój – przekazywanie
obiektywnej informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej
(pomysły, sugestie mieszkańców, monitorowanie potrzeb mieszkańców
i przybywających gości).
Niezwykle istotne dla dynamicznego wdrażania zapisów Strategii jest także
pozyskanie zewnętrznego wsparcia dla podejmowanych działań, w tym m.in:
 efektywne kontakty z władzami powiatu nowotarskiego i regionu
małopolskiego, lobbing w instytucjach rządowych na rzecz dużych
przedsięwzięć lokalnych;
 budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza obszarem
gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami bazy
turystycznej i lokalnymi liderami;
efektywne kontakty z partnerami zewnętrznymi (np. zarządcy dróg
publicznych);
 współpraca z organizacjami pozarządowymi regionu;
 pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji zadań
wynikających ze Strategii (miasta partnerskie, instytucje międzynarodowe);
 kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych zadań
strategicznych i promocyjnych – nagłaśnianie sukcesów Rabki-Zdrój.

 

Opracowano na podstawie strategii Rabki 2014-2020.

Udostępnij

O autorze