Rdzawka

E-Podatki, zagrożeniem dla gminnych organizacji otrzymujących 1 % z podatku.

Poniższy list jest ważny dla wszystkich organizacji nie tylko dla naszych z gminy.
Co się stanie jak wejdą propozycje MF,można przeczytać w poniższym liście.
Jak wygląda sytuacja w Rabce za 2012 rok z 1 %.
Ile dostały OPP uprawnione do otrzymania z 1% podatku za 2012 z naszej gminy ?
18.  P O L S KIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 32 488 56,22 zł
1456.STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO w Rabce-Zdroju 23 429,40 zł
 5710. Uczniowski KLUB SPORTOWY „JEDYNKA” 1468,60 zł
 5877. Stowarzyszenie MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ  1256,70 zł
 5995. Stowarzyszenie MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W RABCE 1145,40 zł
6555. OSP Chabówka 547,60 zł
5938. OSP Ponice 166,80 zł
List otwarty do Ministra Finansów
Pana Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze,
obserwując działania Ministerstwa Finansów w zakresie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach tzw. systemu e-Podatki, organizacje pozarządowe pragną wyrazić swoje głębokie zainteresowanie przedstawionymi propozycjami oraz podjętymi dotychczas czynnościami, mającymi umożliwić wprowadzenie tych rozwiązań w życie.
Organizacje pożytku publicznego popierają jak najdalej idącą informatyzację rozliczania podatków. Postępująca cyfryzacja z nadzieją pozwala spoglądać na efektywność systemu podatkowego oraz ograniczanie kosztów jego funkcjonowania.
Jednakże głęboki niepokój wzbudza sposób implementowania pomysłów usprawnienia modelu rozliczania podatku dochodowego, który wymaga – co do zasady – umiejętności korzystania z urządzeń elektronicznych oraz obsługi Internetu od każdego podatnika, co w przypadku pewnych grup społecznych może powodować znaczne utrudnienia przy rozliczaniu podatku.
Niewątpliwie rozwój technologiczny nieuchronnie zmierza ku obligatoryjnemu stosowaniu urządzeń zdalnej komunikacji, jednakże na etapie przejściowym system powinien przewidywać rozwiązania pomocne dla osób wykluczonych społecznie i elektronicznie: starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz osób pozbawionych faktycznych możliwości korzystania z tych dóbr.
Otóż, według informacji posiadanych przez OFOP, wdrożenie systemu e-podatki w obecnej postaci może uniemożliwić korzystanie z ulg podatkowych oraz z prawa do przekazania 1 % podatku tzw. osobom wykluczonym.
W efekcie, osoby nieposiadające umiejętności w zakresie obsługi urządzeń oraz Internetu, w razie przyjęcia nowego modelu, pozostaną bez wsparcia, jakie otrzymują obecnie od organizacji pożytku publicznego. W sensie prawnym taki stan rzeczy powodować będzie naruszenie przepisu art. 32 Konstytucji RP, który stanowi, iż
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W istocie rzeczy, osoby wykluczone będą w ramach nowego systemu e-Podatki dyskryminowane ze względu na brak dostępu do nowoczesnych metod komunikacji.
W efekcie naruszona zostanie również norma prawna zawarta w art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., zgodnie z którą korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.
Analogiczne zagrożenie powstaje ze względu na naruszenie art. 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku, zgodnie z którym wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
Nowy system będzie odnosił z pewnością negatywne skutki wobec organizacji pożytku publicznego. Wprowadzenie systemu e-Podatki w wyraźny sposób zmniejszy grupę osób korzystających z ulg podatkowych oraz przekazujących 1 % podatku. Przyczyną tego stanu rzeczy będą utrudnienia techniczne – konieczność logowania się na platformę zamiast – jak do tej pory – wypełnienia PIT w wersji drukowanej i przekazania go do Urzędu Skarbowego.
W chwili obecnej każdy podatnik jest zobowiązany do wypełnienia PIT, a dzięki temu może w łatwy sposób wskazać organizację, której przekaże 1 % podatku – wystarczy, że wpisze nr KRS wybranej organizacji.
Wskutek wprowadzenia systemu e-Podatki podatnicy, którzy nie skorzystają z ulg (ze względu na brak uprawnień lub brak czasu), nie będą musieli poprawiać swoich deklaracji podatkowych. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo, że nie przekażą oni 1 % podatku, ponieważ aby móc to zrobić, będą musieli powziąć szereg czynności faktycznych i wykazać się dużo większą motywacją niż ma to miejsce obecnie. Nie będzie to już bowiem przekazanie 1 % podatku przy okazji wypełniania deklaracji PIT, a świadome podjęcie szeregu działań, wymagających czasu i umiejętności, aby poprawić i uzupełnić swoją deklarację PIT w celu przekazania 1 % podatku na rzecz wybranej organizacji. Dla wielu podatników, nawet tych najbardziej zmotywowanych, tego rodzaju przedsięwzięcie może być zbyt dużym wysiłkiem, w szczególności w kontekście przekazywania, bądź co bądź, niskich kwot 1% podatku.
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie stanowiska przez Pana Ministra w wyżej opisanej sprawie, licząc, że dialog oraz zachowanie zasady jawności posłużą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od jakiekolwiek nierówności.
Bardzo prosimy o odniesienie się do naszych obaw
W imieniu organizacji członkowskich OFOP
Zarząd OFOP
PODPISZ SIĘ POD LISTEM OTWARTYM (KLIK) i udostępnij tę informację.

Udostępnij

O autorze