XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 07 maja 2014r. /środa/ o godz. 14:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLVIII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z XLVI oraz XLVII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
2)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Zaryte, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego,
3)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Bystra, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego,
4)      w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka – Zdrój,
5)      w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka – Zdrój,
6)      w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
7)      w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
8)      w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
9)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
6.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7.      Interpelacje radnych.
8.      Zapytania i wnioski radnych.            
9.      Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 

– do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
/-/ Maria Górnicka-Orzeł

You May Also Like