Boiska w Rdzawce-przedłużenie terminu.

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/id,255763.html

 

Nasz znak: SRG.271.108.2014

Rabka-Zdrój, dnia 22.05.2014 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

 

W związku z wniesionymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od uczestników postępowania, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na zadanie:

„Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Rdzawce”

Działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2014-05-23 na dzień 2014-05-30.

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2014-05-23 na dzień 2014-05-30.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

 

You May Also Like