Rdzawka

Wyraź zdanie o strefie A w Rabce.

Dla chcących wiedzieć o co chodzi polecam publikację ANTY-BEZRADNIK PRZESTRZENNY!

Za http://publica.pl/teksty/anty-bezradnik-wydany-38793.html

Anty-Bezradnik Przestrzenny to zestaw narzędzi – intelektualnych oraz formalno-prawnych – które umożliwiają mieszkańcom upominanie się o swoje „prawo do miasta”. Napisany przez społeczników z ponad sześcioletnim doświadczeniem, stanowi odpowiedź na powszechnie panującą bezradność w obliczu dominującego w Polsce „chaosu urbanistycznego”. Jest to opis mechaniki „gry o miasto” oraz możliwości włączenia się w nią przez mieszkańców. Pierwsza część książki przedstawia szereg pojęć, które mogą być pomocne w zrozumieniu „działania” współczesnych polskich miast; pokazuje logikę, która kryje się za pozornym bezładem polskiej przestrzeni. Druga część przedstawia szereg najistotniejszych problemów przestrzennych, a następnie opisuje dynamikę przeradzania się tych problemów w konflikty społeczne. Ostatnia część porządkuje i wyjaśnia istniejące regulacje prawne, które umożliwiają mieszkańcom uczestnictwo w dwóch najważniejszych ścieżkach kształtowania przestrzeni we współczesnej Polsce: w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem tak zwanych warunków zabudowy.

Za rabka.pl

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju XXXVIII/243/13 z dnia 17 lipca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/261/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 (Sala Obrad)
w dniach od 05.08.2014 r. do 03.09.2014 r. (w dniach pracy Urzędu) w godzinach od 10:00 do 14:00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 (Sala Obrad) o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 tej ustawy – należy składać na piśmie do Burmistrza Rabki-Zdroju, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2014 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), prowadzone są postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rabka-Zdrój oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Rabki-Zdroju.
 
Burmistrz Rabki-Zdroju
 

Udostępnij

O autorze