Rdzawka

Wybory Samorządowe 2014 w Rabce-Zdroju

Poradnik KANDYDATA w wyborach samorządowych  2014

Info PKW

Poradnik Wyborczy PKW

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1 2
do dnia 7 września 2014 r. – podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 października 2014 r.
do godz. 24. 00
– podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 24 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 26 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do dnia 27 października 2014 r. – rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 2 listopada 2014 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do dnia 7 listopada 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00 – głosowanie

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin

Udostępnij

O autorze