Rdzawka

Jaka jest sytuacja w Rdzawce ?

Ludność w 2011 wyniosła 1481 a  w 2013 rok wynosi 1526 mieszkańców ( Mężczyźni 788, Kobiety 738 )- stan na 31.12.2013 

Przyrównując to do piramidy z 2012 roku:

Zdjęcie

Ukazuje to negatywną tendencję zmieszania się liczby mieszkańców w naszej gminie w dłuższej perspektywie czasu. Spada liczba młodych, rośnie liczba starszych.

Raport Polska Wieś 2014  ukazuje inne tendencje dla obszarów wiejskich. Liczba ludności na terenach wiejskich ma rosnąć . Dla rozwoju Rdzawki jest to dobra wiadomość.

 

Edukacja w Rdzawce

Za strategią Rabki  str. 45 ” Niestety – zgodnie z tendencjami demograficznymi na obu etapach kształcenia – tj. podstawowego i gimnazjalnego – zauważalny jest stały i systematyczny spadek liczby uczniów. Analizując globalną tendencję demograficzną należy się spodziewać, iż stan taki będzie się stopniowo w dalszym ciągu pogłębiał.  ” 

Z : INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 w sprawie Rdzawki na chwilę obecną mamy stabilną sytuację. Nowe dane ukażą się pod koniec października 2014.

 

GUS- Miejscowości – wszystkie dane dla miejscowości Rdzawka. W Rdzawce jest 77 firm ( 2013 )

Jednostka miary 1998 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LUDNOŚĆ 
LUDNOŚĆ WG PESEL 
Ludność wg płci
ogółem osoba 1467
mężczyźni osoba 768
kobiety osoba 699
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (PESEL)
w wieku przedprodukcyjnym % 25,4
w wieku produkcyjnym % 62,2
w wieku poprodukcyjnym % 12,4
NARODOWE SPISY POWSZECHNE
NSP 1988 – GOSPODARSTWA DOMOWE 
Gospodarstwa domowe wg liczby osób
1-osobowe gosp.dom. 27
2-osobowe gosp.dom. 35
3-4-osobowe gosp.dom. 80
5 i więcej-osobowe gosp.dom. 136
Gospodarstwa domowe wg liczby rodzin
ogółem gosp.dom. 278
jednorodzinne gosp.dom. 215
mieszkające wspólnie po 2 i więcej w jednym mieszkaniu gosp.dom. 42
NSP 1988 – LUDNOŚĆ 
Ludność faktycznie zamieszkała wg grup wieku
ogółem osoba 1250
0-9 osoba 286
10-19 osoba 208
20-29 osoba 200
30-39 osoba 178
40-49 osoba 118
50-59 osoba 101
60 lat i więcej osoba 159
Ludność w wieku 15 lat i więcej wg posiadanego (ukończonego) wykształcenia
wyższe osoba 9
średnie osoba 95
zasadnicze zawodowe osoba 240
podstawowe osoba 401
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania i płci
ogółem osoba 1250
mężczyźni osoba 632
kobiety osoba 618
NSP 1988 – MIESZKANIA 
Ludność oraz mieszkania w budynkach mieszkalnych wg okresu ich budowy
mieszkania w budynkach mieszkalnych
ogółem 163
przed 1918 13
1918 – 1944 21
1945 – 1970 56
1971 – 1978 33
1979 – 1988 40
ludność w mieszkaniach
ogółem osoba 1250
przed 1918 osoba 43
1918 – 1944 osoba 91
1945 – 1970 osoba 270
1971 – 1978 osoba 176
1979 – 1988 osoba 206
Mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
mieszkania 256
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 16635
Struktura mieszkań wg liczby izb
1-izbowe 6
2-izbowe 52
3-izbowe 84
4-izbowe 59
5 i więcej-izbowe 55
Wyposażenie mieszkań w instalacje
wodociąg ogółem 212
wodociąg z sieci 1
ustęp spłukiwany 134
stałe urządzenia kąpielowe 173
centralne ogrzewanie 105
ciepła woda bieżąca 176
NSP 2002 – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego
ogółem
ogółem
ogółem osoba 1043
aktywni zawodowo ogółem osoba 522
aktywni zawodowo pracujący osoba 435
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 87
bierni zawodowo osoba 473
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 801
aktywni zawodowo ogółem osoba 501
aktywni zawodowo pracujący osoba 415
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 86
bierni zawodowo osoba 258
mężczyźni
ogółem
ogółem osoba 536
aktywni zawodowo ogółem osoba 289
aktywni zawodowo pracujący osoba 244
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 45
bierni zawodowo osoba 218
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 432
aktywni zawodowo ogółem osoba 278
aktywni zawodowo pracujący osoba 234
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 44
bierni zawodowo osoba 129
kobiety
ogółem
ogółem osoba 507
aktywni zawodowo ogółem osoba 233
aktywni zawodowo pracujący osoba 191
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 42
bierni zawodowo osoba 255
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 369
aktywni zawodowo ogółem osoba 223
aktywni zawodowo pracujący osoba 181
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 42
bierni zawodowo osoba 129
NSP 2002 – BUDYNKI 
Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje
budynki
ogółem 289
wodociąg 272
kanalizacja 266
centralne ogrzewanie 216
mieszkania
ogółem 293
wodociąg 276
kanalizacja 270
centralne ogrzewanie 219
powierzchnia użytkowa mieszkań
ogółem m2 23466,0
wodociąg m2 22845,0
kanalizacja m2 22599,0
centralne ogrzewanie m2 19307,0
ludność w mieszkaniach
ogółem osoba 1388
wodociąg osoba 1359
kanalizacja osoba 1336
centralne ogrzewanie osoba 1139
Budynki ogółem i budynki mieszkalne
budynki ogółem
budynki 297
mieszkania ogółem 301
mieszkania zamieszkane stale 301
powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 24017,0
powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale m2 24017,0
ludność w mieszkaniach osoba 1423
budynki mieszkalne
budynki 289
mieszkania ogółem 293
mieszkania zamieszkane stale 293
powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 23466,0
powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale m2 23466,0
ludność w mieszkaniach osoba 1388
NSP 2002 – GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY 
Gospodarstwa domowe wg liczby osób
gospodarstwa
ogółem gosp.dom. 329
1 osoba gosp.dom. 42
2 osoby gosp.dom. 36
3 osoby gosp.dom. 39
4 osoby gosp.dom. 69
5 osób i więcej gosp.dom. 143
ludność w gospodarstwach
ogółem osoba 1423
1 osoba osoba 42
2 osoby osoba 72
3 osoby osoba 117
4 osoby osoba 276
5 osób i więcej osoba 916
Gospodarstwa domowe zamieszkujące w mieszkaniach wg składu rodzinnego
ogółem gosp.dom. 329
jednoosobowe gosp.dom. 42
wieloosobowe jednorodzinne gosp.dom. 229
wieloosobowe dwurodzinne gosp.dom. 50
wieloosobowe nierodzinne gosp.dom. 5
NSP 2002 – LUDNOŚĆ 
Ludność wg poziomu wykształcenia i płci 
ogółem
wyższe osoba 42
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 188
zasadnicze zawodowe osoba 351
podstawowe ukończone osoba 481
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 50
mężczyźni
wyższe osoba 17
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 62
zasadnicze zawodowe osoba 197
podstawowe ukończone osoba 273
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 21
kobiety
wyższe osoba 25
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 126
zasadnicze zawodowe osoba 154
podstawowe ukończone osoba 208
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 29
Ludność wg płci i 10 letnich grup wieku
ogółem
ogółem osoba 1427
0-9 osoba 241
10-19 osoba 296
20-29 osoba 198
30-39 osoba 211
40-49 osoba 189
50-59 osoba 111
60-69 osoba 103
70-79 osoba 56
80 i więcej osoba 22
mężczyźni
ogółem osoba 740
0-9 osoba 126
10-19 osoba 163
20-29 osoba 104
30-39 osoba 107
40-49 osoba 103
50-59 osoba 61
60-69 osoba 48
70-79 osoba 23
80 i więcej osoba 5
kobiety
ogółem osoba 687
0-9 osoba 115
10-19 osoba 133
20-29 osoba 94
30-39 osoba 104
40-49 osoba 86
50-59 osoba 50
60-69 osoba 55
70-79 osoba 33
80 i więcej osoba 17
Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku 
ogółem
ogółem osoba 1427
w wieku przedprodukcyjnym osoba 465
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 801
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 574
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 227
w wieku poprodukcyjnym osoba 161
mężczyźni
ogółem osoba 740
w wieku przedprodukcyjnym osoba 252
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 432
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 299
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 133
w wieku poprodukcyjnym osoba 56
kobiety
ogółem osoba 687
w wieku przedprodukcyjnym osoba 213
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 369
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 275
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 94
w wieku poprodukcyjnym osoba 105
NSP 2002 – MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE 
Mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania wg rodzaju podmiotów
ogółem 16
osób fizycznych 16
NSP 2002 – MIESZKANIA ZAMIESZKANE 
Mieszkania zamieszkane ogółem
mieszkania ogółem 301
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 24017,0
mieszkania zamieszkane stale 301
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 24017,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale osoba 1423
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby gospodarstw domowych zamieszkujących mieszkania
mieszkania
ogółem 301
1 gospodarstwo domowe 279
2 gospodarstwa domowe 16
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 gospodarstwo domowe gosp.dom. 279
2 gospodarstwa domowe gosp.dom. 32
ludność
ogółem osoba 1423
1 gospodarstwo domowe osoba 1260
2 gospodarstwa domowe osoba 104
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby i składu gospodarstw domowych 
mieszkania
ogółem 301
1 gospodarstwo domowe razem 279
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne 194
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne 49
1 gospodarstwo domowe nierodzinne 36
2 gospodarstwa domowe razem 16
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne 9
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne 5
3 i więcej gospodarstw domowych 6
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 gospodarstwo domowe razem gosp.dom. 279
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne gosp.dom. 194
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne gosp.dom. 49
1 gospodarstwo domowe nierodzinne gosp.dom. 36
2 gospodarstwa domowe razem gosp.dom. 32
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne gosp.dom. 18
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne gosp.dom. 10
3 i więcej gospodarstw domowych gosp.dom. 18
ludność
ogółem osoba 1423
1 gospodarstwo domowe razem osoba 1260
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne osoba 883
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne osoba 336
1 gospodarstwo domowe nierodzinne osoba 41
2 gospodarstwa domowe razem osoba 104
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne osoba 68
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne osoba 32
3 i więcej gospodarstw domowych osoba 59
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb 
mieszkania
ogółem 301
1 izba 2
2 izby 27
3 izby 83
4 izby 87
5 izb i więcej 102
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 izba gosp.dom. 2
2 izby gosp.dom. 28
3 izby gosp.dom. 88
4 izby gosp.dom. 92
5 izb i więcej gosp.dom. 119
ludność
ogółem osoba 1423
1 izba osoba 4
2 izby osoba 55
3 izby osoba 319
4 izby osoba 443
5 izb i więcej osoba 602
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby osób na izbę 
mieszkania
ogółem 301
poniżej 0,50 osoby/izbę 23
0,50 – 0,99 osoby/izbę 76
1,00 osoby/izbę 52
1,01 – 1,49 osoby/izbę 63
1,50 – 1,99 osoby/izbę 55
2,00 – 2,99 osoby/izbę 28
3,00 i więcej osoby/izbę 4
ludność
ogółem osoba 1423
poniżej 0,50 osoby/izbę osoba 28
0,50 – 0,99 osoby/izbę osoba 234
1,00 osoby/izbę osoba 212
1,01 – 1,49 osoby/izbę osoba 342
1,50 – 1,99 osoby/izbę osoba 362
2,00 – 2,99 osoby/izbę osoba 206
3,00 i więcej osoby/izbę osoba 39
Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej na osobę 
mieszkania
ogółem 301
poniżej 7,0 m2/osobę 5
7,0 – 9,9 m2/osobę 34
10,0 – 14,9 m2/osobę 81
15,0 – 19,9 m2/osobę 58
20,0 – 29,9 m2/osobę 62
30,0 i więcej m2/osobę 61
ludność
ogółem osoba 1423
poniżej 7,0 m2/osobę osoba 36
7,0 – 9,9 m2/osobę osoba 255
10,0 – 14,9 m2/osobę osoba 489
15,0 – 19,9 m2/osobę osoba 281
20,0 – 29,9 m2/osobę osoba 213
30,0 i więcej m2/osobę osoba 149
Mieszkania zamieszkane wg liczby izb
mieszkania ogółem
mieszkania 301
1 izba 2
2 izby 27
3 izby 81
4 izby 85
5 izb i więcej 106
izby 1252
mieszkania zamieszkane stale
mieszkania 301
1 izba 2
2 izby 27
3 izby 81
4 izby 85
5 izb i więcej 106
izby 1252
Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku
przed 1918
mieszkania 5
powierzchnia użytkowa m2 154,0
1918 – 1944
mieszkania 28
powierzchnia użytkowa m2 1575,0
1945 – 1970
mieszkania 70
powierzchnia użytkowa m2 4653,0
1971 – 1978
mieszkania 62
powierzchnia użytkowa m2 5185,0
1979 – 1988
mieszkania 75
powierzchnia użytkowa m2 6777,0
1989 – 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania 61
powierzchnia użytkowa m2 5673,0
2001 – 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania 23
powierzchnia użytkowa m2 2040,0
Mieszkania zamieszkane wg powierzchni użytkowej
mieszkania ogółem
ogółem 301
poniżej 30 m2 15
30 – 39 m2 7
40 – 49 m2 19
50 – 59 m2 37
60 – 79 m2 74
80 – 99 m2 75
100 – 119 m2 39
120 m2 i więcej 35
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
poniżej 30 m2 15
30 – 39 m2 7
40 – 49 m2 19
50 – 59 m2 37
60 – 79 m2 74
80 – 99 m2 75
100 – 119 m2 39
120 m2 i więcej 35
Mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
mieszkania ogółem
ogółem 301
osób fizycznych 301
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem
ogółem m2 24017,0
osób fizycznych m2 24017,0
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
osób fizycznych 301
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale
ogółem m2 24017,0
osób fizycznych m2 24017,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
osób fizycznych osoba 1423
Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania
mieszkania ogółem
ogółem 301
CO indywidualne 221
piece 79
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem
ogółem m2 24017,0
CO indywidualne m2 19581,0
piece m2 4387,0
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
CO indywidualne 221
piece 79
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale
ogółem m2 24017,0
CO indywidualne m2 19581,0
piece m2 4387,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
CO indywidualne osoba 1155
piece osoba 265
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp
mieszkania ogółem
ogółem 301
wodociąg razem 281
wodociąg z sieci 1
wodociąg lokalny 280
bez wodociągu 20
ustęp spłukiwany razem 258
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego 258
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
wodociąg razem 281
wodociąg z sieci 1
wodociąg lokalny 280
bez wodociągu 20
ustęp spłukiwany razem 258
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego 258
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
wodociąg razem osoba 1391
wodociąg z sieci osoba 4
wodociąg lokalny osoba 1387
bez wodociągu osoba 32
ustęp spłukiwany razem osoba 1317
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego osoba 1317
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz
mieszkania ogółem
ogółem 301
łazienka 262
ciepła woda bieżąca 264
gaz z butli 250
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
łazienka 262
ciepła woda bieżąca 264
gaz z butli 250
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
łazienka osoba 1330
ciepła woda bieżąca osoba 1330
gaz z butli osoba 1253
NSP 2011 – LUDNOŚĆ 
Ludność w miejscowościach statystycznych 
ogółem osoba 1481
mężczyźni osoba 776
kobiety osoba 705
Ludność w miejscowościach w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w wieku przedprodukcyjnym
ogółem osoba 356
mężczyźni osoba 190
kobiety osoba 166
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 942
mężczyźni osoba 517
kobiety osoba 425
w wieku produkcyjnym mobilnym
ogółem osoba 647
mężczyźni osoba 343
kobiety osoba 304
w wieku produkcyjnym niemobilnym
ogółem osoba 295
mężczyźni osoba 174
kobiety osoba 121
w wieku poprodukcyjnym
ogółem osoba 183
mężczyźni osoba 69
kobiety osoba 114
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE 
NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty nowo zarejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
Sekcja C 2 1 2 1
Sekcja C dział 15 2 0 2 1
Sekcja C dział 25 0 1 0 0
Sekcja F 3 2 2 2
Sekcja F dział 41 1 1 1 0
Sekcja F dział 43 2 1 1 2
Sekcja G 2 3 2 3
Sekcja G dział 45 0 1 0 2
Sekcja G dział 46 0 0 1 0
Sekcja G dział 47 2 2 1 1
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja I dział 56 1 0 0 0
Sekcja J 0 0 0 1
Sekcja J dział 63 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 1
Sekcja K dział 66 0 0 0 1
Sekcja N 1 0 1 0
Sekcja N dział 81 0 0 1 0
Sekcja N dział 82 1 0 0 0
Sekcja P 1 1 0 0
Sekcja Q 2 0 0 0
Sekcja Q dział 86 2 0 0 0
Sekcje S i T 1 0 1 0
Sekcja S dział 94 1 0 1 0
sektor publiczny
Sekcja P 1 0 0 0
sektor prywatny
Sekcja C 2 1 2 1
Sekcja F 3 2 2 2
Sekcja G 2 3 2 3
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja J 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 1
Sekcja N 1 0 1 0
Sekcja P 0 1 0 0
Sekcja Q 2 0 0 0
Sekcje S i T 1 0 1 0
Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 13 7 8 8
sektor publiczny – ogółem 1 0 0 0
sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 1 0 0 0
sektor prywatny – ogółem 12 7 8 8
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 11 6 7 8
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 1 1 1 0
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 
Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
ogółem 3 4 4 0 0
w sekcji P 3 4 4 0 0
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
ogółem 78 77
Sekcja A 4 4
Sekcja C 36 32
Sekcja F 12 11
Sekcja G 13 16
Sekcja H 3 3
Sekcja I 3 3
Sekcja J 0 1
Sekcja K 0 1
Sekcja M 0 1
Sekcja N 1 1
Sekcja Q 4 2
Sekcje S, T, U 2 2
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007
ogółem
ogółem 15 15
Sekcja G 3 3
Sekcja O 1 1
Sekcja P 5 5
Sekcje S i T 6 6
sektor publiczny
ogółem 4 4
Sekcja P 4 4
sektor prywatny
ogółem 11 11
Sekcja G 3 3
Sekcja O 1 1
Sekcja P 1 1
Sekcje S i T 6 6
Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej
Spółki handlowe ogółem 2 2
Spółki handlowe – w sekcji G 2 2
Spółki cywilne ogółem 1 1
Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności
ogółem 78 90 88 93 92
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 7 5 4 4
przemysł i budownictwo 45 48 47 48 43
pozostała działalność 28 35 36 41 45
Podmioty wg klas wielkości 
ogółem 78 90 88 93 92
0 – 9 75 87 85 91 90
10 – 49 3 3 3 2 2
Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych 
ogółem
ogółem 78 90 88 93 92
Sekcja A 5 7 5 4 4
Sekcja A dział 01 5 7 5 4 4
Sekcja C 37 37 35 36 32
Sekcja C dział 10 1 1 1 1 1
Sekcja C dział 14 3 3 3 3 2
Sekcja C dział 15 31 31 28 29 27
Sekcja C dział 16 2 2 2 2 2
Sekcja C dział 25 0 0 1 1 0
Sekcja F 8 11 12 12 11
Sekcja F dział 41 3 4 4 6 3
Sekcja F dział 43 5 7 8 6 8
Sekcja G 9 11 13 16 19
Sekcja G dział 45 0 0 1 1 4
Sekcja G dział 46 2 2 2 3 3
Sekcja G dział 47 7 9 10 12 12
Sekcja H 4 4 3 3 3
Sekcja H dział 49 4 3 2 2 2
Sekcja H dział 52 0 1 1 1 1
Sekcja I 3 3 3 3 3
Sekcja I dział 55 1 1 1 1 1
Sekcja I dział 56 2 2 2 2 2
Sekcja J 0 0 0 0 1
Sekcja J dział 63 0 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 0 1
Sekcja K dział 66 0 0 0 0 1
Sekcja M 0 0 0 0 1
Sekcja M dział 71 0 0 0 0 1
Sekcja N 0 1 0 1 1
Sekcja N dział 81 0 0 0 1 1
Sekcja N dział 82 0 1 0 0 0
Sekcja O 1 1 1 1 1
Sekcja P 3 4 5 5 5
Sekcja Q 2 4 4 4 2
Sekcja Q dział 86 2 4 4 4 2
Sekcje S i T 6 7 7 8 8
Sekcja S dział 94 4 5 5 6 6
Sekcja S dział 95 1 1 1 1 1
Sekcja S dział 96 i Sekcja T dział 97 i 98 1 1 1 1 1
sektor publiczny
ogółem 3 4 4 4 4
Sekcja P 3 4 4 4 4
sektor prywatny
ogółem 75 86 84 89 88
Sekcja A 5 7 5 4 4
Sekcja C 37 37 35 36 32
Sekcja F 8 11 12 12 11
Sekcja G 9 11 13 16 19
Sekcja H 4 4 3 3 3
Sekcja I 3 3 3 3 3
Sekcja J 0 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 0 1
Sekcja M 0 0 0 0 1
Sekcja N 0 1 0 1 1
Sekcja O 1 1 1 1 1
Sekcja P 0 0 1 1 1
Sekcja Q 2 4 4 4 2
Sekcje S i T 6 7 7 8 8
Podmioty wg sektorów własnościowych 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 78 90 88 93 92
sektor publiczny – ogółem 3 4 4 4 4
sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 3 4 4 4 4
sektor prywatny – ogółem 75 86 84 89 88
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 67 77 74 78 77
sektor prywatny – spółki handlowe 2 2 2 2 2
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 3 4 5 6 6
WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty wyrejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
Sekcja C 2 3 2 3
Sekcja C dział 15 2 3 2 2
Sekcja C dział 25 0 0 0 1
Sekcja F 0 0 3 3
Sekcja F dział 41 0 0 0 3
Sekcja F dział 43 0 0 3 0
Sekcja G 0 0 0 2
Sekcja G dział 47 0 0 0 2
Sekcja H 0 1 0 0
Sekcja H dział 49 0 1 0 0
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja I dział 56 1 0 0 0
Sekcja N 0 1 0 0
Sekcja N dział 82 0 1 0 0
Sekcja Q 0 0 0 2
Sekcja Q dział 86 0 0 0 2
sektor prywatny
Sekcja C 2 3 2 3
Sekcja F 0 0 3 3
Sekcja G 0 0 0 2
Sekcja H 0 1 0 0
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja N 0 1 0 0
Sekcja Q 0 0 0 2
Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem 3 5 5 10
sektor prywatny – ogółem 3 5 5 10
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3 5 5 10
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Mieszkania oddane do użytkowania
ogółem
mieszkania 3 2 1 3 4 5
izby 16 13 5 19 28 33
powierzchnia użytkowa m2 376 258 142 489 607 815
indywidualne
mieszkania 3 2 1 3 4 5
izby 16 13 5 19 28 33
powierzchnia użytkowa m2 376 258 142 489 607 815
indywidualne – realizowane z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wynajem
mieszkania 5
izby 33
powierzchnia użytkowa m2 815
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez szkół specjalnych) 
szkoły podstawowe bez specjalnych
uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 0 0 0 0 1 1
gimnazja bez specjalnych
uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 2 2 0 0 0 0
uczniowie – dziewczęta w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 1 1 0 0 0 0
absolwenci w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 0 2 0 0 0
KOMPUTERYZACJA 
Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach
komputery w szkole
ogółem szt. 25 25 25 22 21
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 25 25 25 22 21
komputery z dostępem do Internetu
ogółem szt. 17 17 17 19 20
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 17 17 17 19 20
komputery przeznaczone do użytku uczniów
ogółem szt. 20 20 20 15 15
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 20 20 20 15 15
komputery z dostępem do Internetu przeznaczone do użytku uczniów
ogółem szt. 16 16 16 15 15
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 16 16 16 15 15
pracownie komputerowe
ogółem 1 1 1 1 1
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 1 1 1 1 1
Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych
udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100,00 100,00 100,00 1,00 1,00
uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 7,31 7,13 6,63 0 0
uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży ogółem osoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Dodatkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły 
gimnazja
ogółem osoba 82 53 19 0 0 0
niemiecki osoba 82 53 19 0 0 0
Obowiązkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły 
szkoły podstawowe
ogółem osoba 117 114 106 104 112 102
angielski osoba 117 114 106 104 112 102
gimnazja
ogółem osoba 82 97 111 140 122 122
angielski osoba 82 76 65 70 61 61
niemiecki osoba 0 21 46 70 61 61
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
Gimnazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 1 1 1 1 1 1
oddziały w szkołach
ogółem 4 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 4 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
uczniowie
ogółem osoba 82 76 65 70 61 61
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 82 76 65 70 61 61
uczniowie – mężczyźni
ogółem osoba 38 38 38 44 35 35
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 38 38 38 44 35 35
uczniowie – kobiety
ogółem osoba 44 38 27 26 26 26
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 44 38 27 26 26 26
uczniowie w 1 klasie
ogółem osoba 14 24
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 14 24
uczniowie w 1 klasie – kobiety
ogółem osoba 7 9
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 9
uczniowie w 1 klasie – mężczyźni
ogółem osoba 7 15
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 15
absolwenci
ogółem osoba 16 27 35 19 20 24
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 16 27 35 19 20 24
absolwenci – mężczyźni
ogółem osoba 9 14 15 8 13 15
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 9 14 15 8 13 15
absolwenci – kobiety
ogółem osoba 7 13 20 11 7 9
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 13 20 11 7 9
Gimnazja ogółem 
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
oddziały w szkołach 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
uczniowie osoba 82 76 65 70 61 61
absolwenci osoba 16 27 35 19 20 24
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg gestora 
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 1 1 1 1 1 1
pomieszczenia szkolne
ogółem 12 12 12 12 12
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 12 12 12 12 12
oddziały w szkołach
ogółem 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
uczniowie
ogółem osoba 117 114 106 104 112 102
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 117 114 106 104 112 102
uczniowie – mężczyźni
ogółem osoba 71 68 60 54 57 53
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 71 68 60 54 57 53
uczniowie – kobiety
ogółem osoba 46 46 46 50 55 49
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 46 46 46 50 55 49
uczniowie w 1 klasie
ogółem osoba 20 13
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 20 13
uczniowie w 1 klasie – kobiety
ogółem osoba 10 2
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 10 2
uczniowie w 1 klasie – mężczyźni
ogółem osoba 10 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 10 11
absolwenci
ogółem osoba 21 21 25 24 13 24
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 21 21 25 24 13 24
absolwenci – mężczyźni
ogółem osoba 9 14 16 14 7 15
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 9 14 16 14 7 15
absolwenci – kobiety
ogółem osoba 12 7 9 10 6 9
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 12 7 9 10 6 9
Szkoły podstawowe ogółem 
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
pomieszczenia szkolne 12 12 12 12 12
oddziały w szkołach 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
uczniowie osoba 117 114 106 104 112 102
absolwenci osoba 21 21 25 24 13 24
TURYSTYKA 
TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE 
Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii 
hotele
kategorii ** ob. 0 0 0 1 1 1
Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów
hotele
obiekty ogółem VII ob. 0 0 0 1 1 1
obiekty całoroczne VII ob. 0 0 0 1 1 1
korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 0 0 0 620 1327 1443
korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 0 0 0 89 107 115
wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych 0 0 0 339 710 740
wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych 0 0 0 44 55 61
udzielone noclegi ogółem I-XII 0 0 0 633 1327 1443
udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII 0 0 0 89 107 115
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
PRZEDSZKOLA 
Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wg wieku
ogółem
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
5
ogółem osoba 7 13 5 14 14 19
chłopcy osoba 3 4 0 9 9 11
dziewczęta osoba 4 9 5 5 5 8
6
ogółem osoba 18 11 16 11 6 6
chłopcy osoba 11 6 7 6 6 3
dziewczęta osoba 7 5 9 5 0 3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i dzieci wg płci
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
oddziały (klasy, grupy)
ogółem 1 1 1 1 1 1
dzieci
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
dzieci 6-letnie
ogółem osoba 18 11 16 11 6 6
chłopcy osoba 11 6 7 6 6 3
dziewczęta osoba 7 5 9 5 0 3
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
PUNKTY PRZEDSZKOLNE
Dzieci w punktach przedszkolnych wg wieku, płci i organu prowadzącego
punkty przedszkolne bez specjalnych
dzieci
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20 25
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 11 11 13 14
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 7 8 7 11
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20 25
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 11 11 13 14
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 7 8 7 11
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20 25
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 11 11 13 14
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 7 8 7 11
Dzieci wg wieku 
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
3 osoba 0 0 5 10 6 11
4 osoba 0 0 6 9 14 13
5 osoba 0 0 7 0 0 1
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
3 osoba 0 0 4 5 5 6
4 osoba 0 0 4 6 8 8
5 osoba 0 0 3 0 0 0
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
3 osoba 0 0 1 5 1 5
4 osoba 0 0 2 3 6 5
5 osoba 0 0 4 0 0 1
Punkty przedszkolne
punkty przedszkolne bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 0 0 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 0 0 1 1 1 1
oddziały
ogółem 0 0 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 0 0 1 1 1 1
miejsca
ogółem msc 0 0 25 25 25 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego msc 0 0 25 25 25 25
Jednostka miary 1998 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LUDNOŚĆ 
LUDNOŚĆ WG PESEL 
Ludność wg płci
ogółem osoba 1467
mężczyźni osoba 768
kobiety osoba 699
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (PESEL)
w wieku przedprodukcyjnym % 25,4
w wieku produkcyjnym % 62,2
w wieku poprodukcyjnym % 12,4
NARODOWE SPISY POWSZECHNE
NSP 1988 – GOSPODARSTWA DOMOWE 
Gospodarstwa domowe wg liczby osób
1-osobowe gosp.dom. 27
2-osobowe gosp.dom. 35
3-4-osobowe gosp.dom. 80
5 i więcej-osobowe gosp.dom. 136
Gospodarstwa domowe wg liczby rodzin
ogółem gosp.dom. 278
jednorodzinne gosp.dom. 215
mieszkające wspólnie po 2 i więcej w jednym mieszkaniu gosp.dom. 42
NSP 1988 – LUDNOŚĆ 
Ludność faktycznie zamieszkała wg grup wieku
ogółem osoba 1250
0-9 osoba 286
10-19 osoba 208
20-29 osoba 200
30-39 osoba 178
40-49 osoba 118
50-59 osoba 101
60 lat i więcej osoba 159
Ludność w wieku 15 lat i więcej wg posiadanego (ukończonego) wykształcenia
wyższe osoba 9
średnie osoba 95
zasadnicze zawodowe osoba 240
podstawowe osoba 401
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania i płci
ogółem osoba 1250
mężczyźni osoba 632
kobiety osoba 618
NSP 1988 – MIESZKANIA 
Ludność oraz mieszkania w budynkach mieszkalnych wg okresu ich budowy
mieszkania w budynkach mieszkalnych
ogółem 163
przed 1918 13
1918 – 1944 21
1945 – 1970 56
1971 – 1978 33
1979 – 1988 40
ludność w mieszkaniach
ogółem osoba 1250
przed 1918 osoba 43
1918 – 1944 osoba 91
1945 – 1970 osoba 270
1971 – 1978 osoba 176
1979 – 1988 osoba 206
Mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
mieszkania 256
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 16635
Struktura mieszkań wg liczby izb
1-izbowe 6
2-izbowe 52
3-izbowe 84
4-izbowe 59
5 i więcej-izbowe 55
Wyposażenie mieszkań w instalacje
wodociąg ogółem 212
wodociąg z sieci 1
ustęp spłukiwany 134
stałe urządzenia kąpielowe 173
centralne ogrzewanie 105
ciepła woda bieżąca 176
NSP 2002 – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego
ogółem
ogółem
ogółem osoba 1043
aktywni zawodowo ogółem osoba 522
aktywni zawodowo pracujący osoba 435
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 87
bierni zawodowo osoba 473
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 801
aktywni zawodowo ogółem osoba 501
aktywni zawodowo pracujący osoba 415
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 86
bierni zawodowo osoba 258
mężczyźni
ogółem
ogółem osoba 536
aktywni zawodowo ogółem osoba 289
aktywni zawodowo pracujący osoba 244
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 45
bierni zawodowo osoba 218
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 432
aktywni zawodowo ogółem osoba 278
aktywni zawodowo pracujący osoba 234
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 44
bierni zawodowo osoba 129
kobiety
ogółem
ogółem osoba 507
aktywni zawodowo ogółem osoba 233
aktywni zawodowo pracujący osoba 191
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 42
bierni zawodowo osoba 255
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 369
aktywni zawodowo ogółem osoba 223
aktywni zawodowo pracujący osoba 181
aktywni zawodowo bezrobotni osoba 42
bierni zawodowo osoba 129
NSP 2002 – BUDYNKI 
Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje
budynki
ogółem 289
wodociąg 272
kanalizacja 266
centralne ogrzewanie 216
mieszkania
ogółem 293
wodociąg 276
kanalizacja 270
centralne ogrzewanie 219
powierzchnia użytkowa mieszkań
ogółem m2 23466,0
wodociąg m2 22845,0
kanalizacja m2 22599,0
centralne ogrzewanie m2 19307,0
ludność w mieszkaniach
ogółem osoba 1388
wodociąg osoba 1359
kanalizacja osoba 1336
centralne ogrzewanie osoba 1139
Budynki ogółem i budynki mieszkalne
budynki ogółem
budynki 297
mieszkania ogółem 301
mieszkania zamieszkane stale 301
powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 24017,0
powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale m2 24017,0
ludność w mieszkaniach osoba 1423
budynki mieszkalne
budynki 289
mieszkania ogółem 293
mieszkania zamieszkane stale 293
powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 23466,0
powierzchnia użytkowa mieszkań zamieszkanych stale m2 23466,0
ludność w mieszkaniach osoba 1388
NSP 2002 – GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY 
Gospodarstwa domowe wg liczby osób
gospodarstwa
ogółem gosp.dom. 329
1 osoba gosp.dom. 42
2 osoby gosp.dom. 36
3 osoby gosp.dom. 39
4 osoby gosp.dom. 69
5 osób i więcej gosp.dom. 143
ludność w gospodarstwach
ogółem osoba 1423
1 osoba osoba 42
2 osoby osoba 72
3 osoby osoba 117
4 osoby osoba 276
5 osób i więcej osoba 916
Gospodarstwa domowe zamieszkujące w mieszkaniach wg składu rodzinnego
ogółem gosp.dom. 329
jednoosobowe gosp.dom. 42
wieloosobowe jednorodzinne gosp.dom. 229
wieloosobowe dwurodzinne gosp.dom. 50
wieloosobowe nierodzinne gosp.dom. 5
NSP 2002 – LUDNOŚĆ 
Ludność wg poziomu wykształcenia i płci 
ogółem
wyższe osoba 42
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 188
zasadnicze zawodowe osoba 351
podstawowe ukończone osoba 481
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 50
mężczyźni
wyższe osoba 17
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 62
zasadnicze zawodowe osoba 197
podstawowe ukończone osoba 273
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 21
kobiety
wyższe osoba 25
średnie razem (policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące) osoba 126
zasadnicze zawodowe osoba 154
podstawowe ukończone osoba 208
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia osoba 29
Ludność wg płci i 10 letnich grup wieku
ogółem
ogółem osoba 1427
0-9 osoba 241
10-19 osoba 296
20-29 osoba 198
30-39 osoba 211
40-49 osoba 189
50-59 osoba 111
60-69 osoba 103
70-79 osoba 56
80 i więcej osoba 22
mężczyźni
ogółem osoba 740
0-9 osoba 126
10-19 osoba 163
20-29 osoba 104
30-39 osoba 107
40-49 osoba 103
50-59 osoba 61
60-69 osoba 48
70-79 osoba 23
80 i więcej osoba 5
kobiety
ogółem osoba 687
0-9 osoba 115
10-19 osoba 133
20-29 osoba 94
30-39 osoba 104
40-49 osoba 86
50-59 osoba 50
60-69 osoba 55
70-79 osoba 33
80 i więcej osoba 17
Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku 
ogółem
ogółem osoba 1427
w wieku przedprodukcyjnym osoba 465
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 801
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 574
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 227
w wieku poprodukcyjnym osoba 161
mężczyźni
ogółem osoba 740
w wieku przedprodukcyjnym osoba 252
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 432
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 299
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 133
w wieku poprodukcyjnym osoba 56
kobiety
ogółem osoba 687
w wieku przedprodukcyjnym osoba 213
w wieku produkcyjnym ogółem osoba 369
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 275
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 94
w wieku poprodukcyjnym osoba 105
NSP 2002 – MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE 
Mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania wg rodzaju podmiotów
ogółem 16
osób fizycznych 16
NSP 2002 – MIESZKANIA ZAMIESZKANE 
Mieszkania zamieszkane ogółem
mieszkania ogółem 301
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 24017,0
mieszkania zamieszkane stale 301
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 24017,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale osoba 1423
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby gospodarstw domowych zamieszkujących mieszkania
mieszkania
ogółem 301
1 gospodarstwo domowe 279
2 gospodarstwa domowe 16
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 gospodarstwo domowe gosp.dom. 279
2 gospodarstwa domowe gosp.dom. 32
ludność
ogółem osoba 1423
1 gospodarstwo domowe osoba 1260
2 gospodarstwa domowe osoba 104
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby i składu gospodarstw domowych 
mieszkania
ogółem 301
1 gospodarstwo domowe razem 279
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne 194
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne 49
1 gospodarstwo domowe nierodzinne 36
2 gospodarstwa domowe razem 16
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne 9
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne 5
3 i więcej gospodarstw domowych 6
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 gospodarstwo domowe razem gosp.dom. 279
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne gosp.dom. 194
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne gosp.dom. 49
1 gospodarstwo domowe nierodzinne gosp.dom. 36
2 gospodarstwa domowe razem gosp.dom. 32
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne gosp.dom. 18
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne gosp.dom. 10
3 i więcej gospodarstw domowych gosp.dom. 18
ludność
ogółem osoba 1423
1 gospodarstwo domowe razem osoba 1260
1 gospodarstwo domowe jednorodzinne osoba 883
1 gospodarstwo domowe dwu i więcej rodzinne osoba 336
1 gospodarstwo domowe nierodzinne osoba 41
2 gospodarstwa domowe razem osoba 104
2 gospodarstwa domowe oba rodzinne osoba 68
2 gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne osoba 32
3 i więcej gospodarstw domowych osoba 59
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb 
mieszkania
ogółem 301
1 izba 2
2 izby 27
3 izby 83
4 izby 87
5 izb i więcej 102
gospodarstwa domowe
ogółem gosp.dom. 329
1 izba gosp.dom. 2
2 izby gosp.dom. 28
3 izby gosp.dom. 88
4 izby gosp.dom. 92
5 izb i więcej gosp.dom. 119
ludność
ogółem osoba 1423
1 izba osoba 4
2 izby osoba 55
3 izby osoba 319
4 izby osoba 443
5 izb i więcej osoba 602
Mieszkania zamieszkane stale wg liczby osób na izbę 
mieszkania
ogółem 301
poniżej 0,50 osoby/izbę 23
0,50 – 0,99 osoby/izbę 76
1,00 osoby/izbę 52
1,01 – 1,49 osoby/izbę 63
1,50 – 1,99 osoby/izbę 55
2,00 – 2,99 osoby/izbę 28
3,00 i więcej osoby/izbę 4
ludność
ogółem osoba 1423
poniżej 0,50 osoby/izbę osoba 28
0,50 – 0,99 osoby/izbę osoba 234
1,00 osoby/izbę osoba 212
1,01 – 1,49 osoby/izbę osoba 342
1,50 – 1,99 osoby/izbę osoba 362
2,00 – 2,99 osoby/izbę osoba 206
3,00 i więcej osoby/izbę osoba 39
Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej na osobę 
mieszkania
ogółem 301
poniżej 7,0 m2/osobę 5
7,0 – 9,9 m2/osobę 34
10,0 – 14,9 m2/osobę 81
15,0 – 19,9 m2/osobę 58
20,0 – 29,9 m2/osobę 62
30,0 i więcej m2/osobę 61
ludność
ogółem osoba 1423
poniżej 7,0 m2/osobę osoba 36
7,0 – 9,9 m2/osobę osoba 255
10,0 – 14,9 m2/osobę osoba 489
15,0 – 19,9 m2/osobę osoba 281
20,0 – 29,9 m2/osobę osoba 213
30,0 i więcej m2/osobę osoba 149
Mieszkania zamieszkane wg liczby izb
mieszkania ogółem
mieszkania 301
1 izba 2
2 izby 27
3 izby 81
4 izby 85
5 izb i więcej 106
izby 1252
mieszkania zamieszkane stale
mieszkania 301
1 izba 2
2 izby 27
3 izby 81
4 izby 85
5 izb i więcej 106
izby 1252
Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku
przed 1918
mieszkania 5
powierzchnia użytkowa m2 154,0
1918 – 1944
mieszkania 28
powierzchnia użytkowa m2 1575,0
1945 – 1970
mieszkania 70
powierzchnia użytkowa m2 4653,0
1971 – 1978
mieszkania 62
powierzchnia użytkowa m2 5185,0
1979 – 1988
mieszkania 75
powierzchnia użytkowa m2 6777,0
1989 – 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania 61
powierzchnia użytkowa m2 5673,0
2001 – 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania 23
powierzchnia użytkowa m2 2040,0
Mieszkania zamieszkane wg powierzchni użytkowej
mieszkania ogółem
ogółem 301
poniżej 30 m2 15
30 – 39 m2 7
40 – 49 m2 19
50 – 59 m2 37
60 – 79 m2 74
80 – 99 m2 75
100 – 119 m2 39
120 m2 i więcej 35
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
poniżej 30 m2 15
30 – 39 m2 7
40 – 49 m2 19
50 – 59 m2 37
60 – 79 m2 74
80 – 99 m2 75
100 – 119 m2 39
120 m2 i więcej 35
Mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
mieszkania ogółem
ogółem 301
osób fizycznych 301
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem
ogółem m2 24017,0
osób fizycznych m2 24017,0
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
osób fizycznych 301
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale
ogółem m2 24017,0
osób fizycznych m2 24017,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
osób fizycznych osoba 1423
Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania
mieszkania ogółem
ogółem 301
CO indywidualne 221
piece 79
powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem
ogółem m2 24017,0
CO indywidualne m2 19581,0
piece m2 4387,0
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
CO indywidualne 221
piece 79
powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale
ogółem m2 24017,0
CO indywidualne m2 19581,0
piece m2 4387,0
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
CO indywidualne osoba 1155
piece osoba 265
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp
mieszkania ogółem
ogółem 301
wodociąg razem 281
wodociąg z sieci 1
wodociąg lokalny 280
bez wodociągu 20
ustęp spłukiwany razem 258
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego 258
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
wodociąg razem 281
wodociąg z sieci 1
wodociąg lokalny 280
bez wodociągu 20
ustęp spłukiwany razem 258
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego 258
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
wodociąg razem osoba 1391
wodociąg z sieci osoba 4
wodociąg lokalny osoba 1387
bez wodociągu osoba 32
ustęp spłukiwany razem osoba 1317
ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego osoba 1317
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz
mieszkania ogółem
ogółem 301
łazienka 262
ciepła woda bieżąca 264
gaz z butli 250
mieszkania zamieszkane stale
ogółem 301
łazienka 262
ciepła woda bieżąca 264
gaz z butli 250
ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale
ogółem osoba 1423
łazienka osoba 1330
ciepła woda bieżąca osoba 1330
gaz z butli osoba 1253
NSP 2011 – LUDNOŚĆ 
Ludność w miejscowościach statystycznych 
ogółem osoba 1481
mężczyźni osoba 776
kobiety osoba 705
Ludność w miejscowościach w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w wieku przedprodukcyjnym
ogółem osoba 356
mężczyźni osoba 190
kobiety osoba 166
w wieku produkcyjnym
ogółem osoba 942
mężczyźni osoba 517
kobiety osoba 425
w wieku produkcyjnym mobilnym
ogółem osoba 647
mężczyźni osoba 343
kobiety osoba 304
w wieku produkcyjnym niemobilnym
ogółem osoba 295
mężczyźni osoba 174
kobiety osoba 121
w wieku poprodukcyjnym
ogółem osoba 183
mężczyźni osoba 69
kobiety osoba 114
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE 
NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty nowo zarejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
Sekcja C 2 1 2 1
Sekcja C dział 15 2 0 2 1
Sekcja C dział 25 0 1 0 0
Sekcja F 3 2 2 2
Sekcja F dział 41 1 1 1 0
Sekcja F dział 43 2 1 1 2
Sekcja G 2 3 2 3
Sekcja G dział 45 0 1 0 2
Sekcja G dział 46 0 0 1 0
Sekcja G dział 47 2 2 1 1
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja I dział 56 1 0 0 0
Sekcja J 0 0 0 1
Sekcja J dział 63 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 1
Sekcja K dział 66 0 0 0 1
Sekcja N 1 0 1 0
Sekcja N dział 81 0 0 1 0
Sekcja N dział 82 1 0 0 0
Sekcja P 1 1 0 0
Sekcja Q 2 0 0 0
Sekcja Q dział 86 2 0 0 0
Sekcje S i T 1 0 1 0
Sekcja S dział 94 1 0 1 0
sektor publiczny
Sekcja P 1 0 0 0
sektor prywatny
Sekcja C 2 1 2 1
Sekcja F 3 2 2 2
Sekcja G 2 3 2 3
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja J 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 1
Sekcja N 1 0 1 0
Sekcja P 0 1 0 0
Sekcja Q 2 0 0 0
Sekcje S i T 1 0 1 0
Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 13 7 8 8
sektor publiczny – ogółem 1 0 0 0
sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 1 0 0 0
sektor prywatny – ogółem 12 7 8 8
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 11 6 7 8
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 1 1 1 0
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 
Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
ogółem 3 4 4 0 0
w sekcji P 3 4 4 0 0
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
ogółem 78 77
Sekcja A 4 4
Sekcja C 36 32
Sekcja F 12 11
Sekcja G 13 16
Sekcja H 3 3
Sekcja I 3 3
Sekcja J 0 1
Sekcja K 0 1
Sekcja M 0 1
Sekcja N 1 1
Sekcja Q 4 2
Sekcje S, T, U 2 2
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007
ogółem
ogółem 15 15
Sekcja G 3 3
Sekcja O 1 1
Sekcja P 5 5
Sekcje S i T 6 6
sektor publiczny
ogółem 4 4
Sekcja P 4 4
sektor prywatny
ogółem 11 11
Sekcja G 3 3
Sekcja O 1 1
Sekcja P 1 1
Sekcje S i T 6 6
Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej
Spółki handlowe ogółem 2 2
Spółki handlowe – w sekcji G 2 2
Spółki cywilne ogółem 1 1
Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności
ogółem 78 90 88 93 92
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 7 5 4 4
przemysł i budownictwo 45 48 47 48 43
pozostała działalność 28 35 36 41 45
Podmioty wg klas wielkości 
ogółem 78 90 88 93 92
0 – 9 75 87 85 91 90
10 – 49 3 3 3 2 2
Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych 
ogółem
ogółem 78 90 88 93 92
Sekcja A 5 7 5 4 4
Sekcja A dział 01 5 7 5 4 4
Sekcja C 37 37 35 36 32
Sekcja C dział 10 1 1 1 1 1
Sekcja C dział 14 3 3 3 3 2
Sekcja C dział 15 31 31 28 29 27
Sekcja C dział 16 2 2 2 2 2
Sekcja C dział 25 0 0 1 1 0
Sekcja F 8 11 12 12 11
Sekcja F dział 41 3 4 4 6 3
Sekcja F dział 43 5 7 8 6 8
Sekcja G 9 11 13 16 19
Sekcja G dział 45 0 0 1 1 4
Sekcja G dział 46 2 2 2 3 3
Sekcja G dział 47 7 9 10 12 12
Sekcja H 4 4 3 3 3
Sekcja H dział 49 4 3 2 2 2
Sekcja H dział 52 0 1 1 1 1
Sekcja I 3 3 3 3 3
Sekcja I dział 55 1 1 1 1 1
Sekcja I dział 56 2 2 2 2 2
Sekcja J 0 0 0 0 1
Sekcja J dział 63 0 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 0 1
Sekcja K dział 66 0 0 0 0 1
Sekcja M 0 0 0 0 1
Sekcja M dział 71 0 0 0 0 1
Sekcja N 0 1 0 1 1
Sekcja N dział 81 0 0 0 1 1
Sekcja N dział 82 0 1 0 0 0
Sekcja O 1 1 1 1 1
Sekcja P 3 4 5 5 5
Sekcja Q 2 4 4 4 2
Sekcja Q dział 86 2 4 4 4 2
Sekcje S i T 6 7 7 8 8
Sekcja S dział 94 4 5 5 6 6
Sekcja S dział 95 1 1 1 1 1
Sekcja S dział 96 i Sekcja T dział 97 i 98 1 1 1 1 1
sektor publiczny
ogółem 3 4 4 4 4
Sekcja P 3 4 4 4 4
sektor prywatny
ogółem 75 86 84 89 88
Sekcja A 5 7 5 4 4
Sekcja C 37 37 35 36 32
Sekcja F 8 11 12 12 11
Sekcja G 9 11 13 16 19
Sekcja H 4 4 3 3 3
Sekcja I 3 3 3 3 3
Sekcja J 0 0 0 0 1
Sekcja K 0 0 0 0 1
Sekcja M 0 0 0 0 1
Sekcja N 0 1 0 1 1
Sekcja O 1 1 1 1 1
Sekcja P 0 0 1 1 1
Sekcja Q 2 4 4 4 2
Sekcje S i T 6 7 7 8 8
Podmioty wg sektorów własnościowych 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 78 90 88 93 92
sektor publiczny – ogółem 3 4 4 4 4
sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 3 4 4 4 4
sektor prywatny – ogółem 75 86 84 89 88
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 67 77 74 78 77
sektor prywatny – spółki handlowe 2 2 2 2 2
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 3 4 5 6 6
WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty wyrejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
ogółem
Sekcja C 2 3 2 3
Sekcja C dział 15 2 3 2 2
Sekcja C dział 25 0 0 0 1
Sekcja F 0 0 3 3
Sekcja F dział 41 0 0 0 3
Sekcja F dział 43 0 0 3 0
Sekcja G 0 0 0 2
Sekcja G dział 47 0 0 0 2
Sekcja H 0 1 0 0
Sekcja H dział 49 0 1 0 0
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja I dział 56 1 0 0 0
Sekcja N 0 1 0 0
Sekcja N dział 82 0 1 0 0
Sekcja Q 0 0 0 2
Sekcja Q dział 86 0 0 0 2
sektor prywatny
Sekcja C 2 3 2 3
Sekcja F 0 0 3 3
Sekcja G 0 0 0 2
Sekcja H 0 1 0 0
Sekcja I 1 0 0 0
Sekcja N 0 1 0 0
Sekcja Q 0 0 0 2
Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem 3 5 5 10
sektor prywatny – ogółem 3 5 5 10
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3 5 5 10
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Mieszkania oddane do użytkowania
ogółem
mieszkania 3 2 1 3 4 5
izby 16 13 5 19 28 33
powierzchnia użytkowa m2 376 258 142 489 607 815
indywidualne
mieszkania 3 2 1 3 4 5
izby 16 13 5 19 28 33
powierzchnia użytkowa m2 376 258 142 489 607 815
indywidualne – realizowane z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wynajem
mieszkania 5
izby 33
powierzchnia użytkowa m2 815
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez szkół specjalnych) 
szkoły podstawowe bez specjalnych
uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 0 0 0 0 1 1
gimnazja bez specjalnych
uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 2 2 0 0 0 0
uczniowie – dziewczęta w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 1 1 0 0 0 0
absolwenci w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych osoba 0 2 0 0 0
KOMPUTERYZACJA 
Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach
komputery w szkole
ogółem szt. 25 25 25 22 21
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 25 25 25 22 21
komputery z dostępem do Internetu
ogółem szt. 17 17 17 19 20
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 17 17 17 19 20
komputery przeznaczone do użytku uczniów
ogółem szt. 20 20 20 15 15
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 20 20 20 15 15
komputery z dostępem do Internetu przeznaczone do użytku uczniów
ogółem szt. 16 16 16 15 15
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych szt. 16 16 16 15 15
pracownie komputerowe
ogółem 1 1 1 1 1
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 1 1 1 1 1
Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych
udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100,00 100,00 100,00 1,00 1,00
uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 7,31 7,13 6,63 0 0
uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży ogółem osoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Dodatkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły 
gimnazja
ogółem osoba 82 53 19 0 0 0
niemiecki osoba 82 53 19 0 0 0
Obowiązkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły 
szkoły podstawowe
ogółem osoba 117 114 106 104 112 102
angielski osoba 117 114 106 104 112 102
gimnazja
ogółem osoba 82 97 111 140 122 122
angielski osoba 82 76 65 70 61 61
niemiecki osoba 0 21 46 70 61 61
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
Gimnazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 1 1 1 1 1 1
oddziały w szkołach
ogółem 4 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 4 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
uczniowie
ogółem osoba 82 76 65 70 61 61
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 82 76 65 70 61 61
uczniowie – mężczyźni
ogółem osoba 38 38 38 44 35 35
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 38 38 38 44 35 35
uczniowie – kobiety
ogółem osoba 44 38 27 26 26 26
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 44 38 27 26 26 26
uczniowie w 1 klasie
ogółem osoba 14 24
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 14 24
uczniowie w 1 klasie – kobiety
ogółem osoba 7 9
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 9
uczniowie w 1 klasie – mężczyźni
ogółem osoba 7 15
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 15
absolwenci
ogółem osoba 16 27 35 19 20 24
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 16 27 35 19 20 24
absolwenci – mężczyźni
ogółem osoba 9 14 15 8 13 15
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 9 14 15 8 13 15
absolwenci – kobiety
ogółem osoba 7 13 20 11 7 9
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 7 13 20 11 7 9
Gimnazja ogółem 
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
oddziały w szkołach 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
uczniowie osoba 82 76 65 70 61 61
absolwenci osoba 16 27 35 19 20 24
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg gestora 
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 1 1 1 1 1 1
pomieszczenia szkolne
ogółem 12 12 12 12 12
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 12 12 12 12 12
oddziały w szkołach
ogółem 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
uczniowie
ogółem osoba 117 114 106 104 112 102
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 117 114 106 104 112 102
uczniowie – mężczyźni
ogółem osoba 71 68 60 54 57 53
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 71 68 60 54 57 53
uczniowie – kobiety
ogółem osoba 46 46 46 50 55 49
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 46 46 46 50 55 49
uczniowie w 1 klasie
ogółem osoba 20 13
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 20 13
uczniowie w 1 klasie – kobiety
ogółem osoba 10 2
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 10 2
uczniowie w 1 klasie – mężczyźni
ogółem osoba 10 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 10 11
absolwenci
ogółem osoba 21 21 25 24 13 24
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 21 21 25 24 13 24
absolwenci – mężczyźni
ogółem osoba 9 14 16 14 7 15
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 9 14 16 14 7 15
absolwenci – kobiety
ogółem osoba 12 7 9 10 6 9
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 12 7 9 10 6 9
Szkoły podstawowe ogółem 
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
pomieszczenia szkolne 12 12 12 12 12
oddziały w szkołach 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
uczniowie osoba 117 114 106 104 112 102
absolwenci osoba 21 21 25 24 13 24
TURYSTYKA 
TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE 
Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii 
hotele
kategorii ** ob. 0 0 0 1 1 1
Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów
hotele
obiekty ogółem VII ob. 0 0 0 1 1 1
obiekty całoroczne VII ob. 0 0 0 1 1 1
korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 0 0 0 620 1327 1443
korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 0 0 0 89 107 115
wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych 0 0 0 339 710 740
wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych 0 0 0 44 55 61
udzielone noclegi ogółem I-XII 0 0 0 633 1327 1443
udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII 0 0 0 89 107 115
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
PRZEDSZKOLA 
Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wg wieku
ogółem
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
5
ogółem osoba 7 13 5 14 14 19
chłopcy osoba 3 4 0 9 9 11
dziewczęta osoba 4 9 5 5 5 8
6
ogółem osoba 18 11 16 11 6 6
chłopcy osoba 11 6 7 6 6 3
dziewczęta osoba 7 5 9 5 0 3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i dzieci wg płci
ogółem
ogółem ob. 1 1 1 1 1 1
oddziały (klasy, grupy)
ogółem 1 1 1 1 1 1
dzieci
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
dzieci 6-letnie
ogółem osoba 18 11 16 11 6 6
chłopcy osoba 11 6 7 6 6 3
dziewczęta osoba 7 5 9 5 0 3
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem osoba 25 24 21 25 20 25
chłopcy osoba 14 10 7 15 15 14
dziewczęta osoba 11 14 14 10 5 11
PUNKTY PRZEDSZKOLNE
Dzieci w punktach przedszkolnych wg wieku, płci i organu prowadzącego
punkty przedszkolne bez specjalnych
dzieci
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20 25
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 11 11 13 14
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 7 8 7 11
dzieci od 3 do 6 lat
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20 25
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 11 11 13 14
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 7 8 7 11
dzieci do lat 6 włącznie
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 18 19 20 25
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 11 11 13 14
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 0 7 8 7 11
Dzieci wg wieku 
ogółem
ogółem osoba 0 0 18 19 20 25
3 osoba 0 0 5 10 6 11
4 osoba 0 0 6 9 14 13
5 osoba 0 0 7 0 0 1
chłopcy
ogółem osoba 0 0 11 11 13 14
3 osoba 0 0 4 5 5 6
4 osoba 0 0 4 6 8 8
5 osoba 0 0 3 0 0 0
dziewczęta
ogółem osoba 0 0 7 8 7 11
3 osoba 0 0 1 5 1 5
4 osoba 0 0 2 3 6 5
5 osoba 0 0 4 0 0 1
Punkty przedszkolne
punkty przedszkolne bez specjalnych
ogółem
ogółem ob. 0 0 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 0 0 1 1 1 1
oddziały
ogółem 0 0 1 1 1 1
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 0 0 1 1 1 1
miejsca
ogółem msc 0 0 25 25 25 25
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego msc 0 0 25 25 25 25

 

 

Udostępnij

O autorze