Rdzawka

Jak jest w powiecie Nowotarskim ?

Rozwój zrównoważony Powiat Nowotarski 2010 a 2013. 

Rozwój zrównoważony definiowany jest jako taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane bez umniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Celem nadrzędnym zrównoważonego rozwoju jest więc trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń, osiągana poprzez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, społecznym i naturalnym. Za : GUS


Wyszczególnienie Jedn. miary POLSKA MAŁOPOLSKIE
Powiat nowotarski
2010 2013 2010 2013
ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
ROZWÓJ GOSPODARCZY
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (ceny bieżące; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym
na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym 4594,1 : 1509,4 :
Udział nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według grup sekcji w ogóle nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób)
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo % 0,9 : 0,8 :
przemysł i budownictwo % 56,8 : 63,0 :
handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja % 26,9 : 24,7 :
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości % 5,8 : 4,0 :
pozostałe usługi % 9,6 : 7,5 :
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
ogółem 162 150 151 135
ZATRUDNIENIE
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
ogółem 11,9 12,1 9,9 10,0
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
ogółem 1574,6 1666,6 1209,8 1242,5
Mikro (do 9 osób) 1495,6 1593,1 1145,7 1187,2
Małe (od 10 do 49 osób) 65,1 59,5 56,8 47,9
Średnie (od 50 do 249 osób) 12,0 12,1 6,6 6,8
Duże (powyżej 250 osób) 2,0 1,8 0,7 0,7
ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
GOSPODARKA ODPADAMI
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zebranych w ciągu roku przypadająca na 1 mieszkańca
ogółem kg 163,4 : 85,4 :
Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w relacji do ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania ogółem
ogółem % 92,39 94,07 99,31 99,99
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
gazowych t/r 216155409 217491952 19211 13934
pyłowych t/r 62508 49517 87 19
Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zakładach szczególnie uciążliwych w ogóle zanieczyszczeń wytworzonych
gazowe (bez CO2) % 57,4 59,1 0,0 0,0
pyłowe % 99,7 99,8 85,0 90,7
Liczba oczyszczalni przydomowych
ogółem szt. 80622 : 96 :
Dzikie wysypiska odpadów
liczba na 100 km2 szt. 1,2 : 1,4 :
powierzchnia na 100 km2 m2 1595 : 30 :
WZORCE KONSUMPCJI
Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca
energii elektrycznej kWh 773,0 : 764,6 :
gazu m3 110,0 : 29,3 :
wody m3 31,1 30,9 12,0 11,3
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców
ogółem szt. 447,4 503,7 325,7 360,0
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
UBÓSTWO I WARUNKI ŻYCIA
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
ogółem % 8,7 : 6,4 :
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (podmioty gospodarcze powyżej 9 osób)
ogółem 3435,00 3877,43 2562,74 2882,17
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
ogółem m2 25,3 26,3 23,7 24,6
DOSTĘP DO RYNKU PRACY
Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w bezrobotnych zarejestrowanych ogółem
ogółem % 29,1 38,3 30,6 42,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego
ogółem % 12,4 13,4 12,4 14,9
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31 XII)
bezrobotni – kobiety % 8,6 9,5 6,7 8,1
bezrobotni z wykształceniem wyższym % 0,8 1,1 0,5 0,8
Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych
ogółem szt. 29 4
Udział absolwentów (dotychczas niepracujących) w bezrobotnych ogółem
ogółem % 5,6 8,5
absolwenci – kobiety % 6,2 9,6
EDUKACJA
Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-5 lat
ogółem % 62,6 74,1 41,3 62,7
na wsi % 41,0 55,7 37,3 58,6
Wskaźniki jakości kształcenia i poziomu wiedzy uczniów
zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych % 73,3 77,4 72,1 81,0
zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących % 90,8 91,1 87,5 86,3
ZMIANY DEMOGRAFICZNE
DEMOGRAFIA
Przyrost naturalny na 1000 ludności
ogółem 0,9 -0,5 3,8 2,3
Wskaźniki obciążenia demograficznego
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 26,0 29,0 23,4 24,8
liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 55,2 57,6 60,4 59,1
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 89,1 101,2 63,2 72,5
Saldo migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
ogółem -1,8 -7,3 -1,0 -10,4
ADEKWATNOŚĆ DOCHODU W OKRESIE STAROŚCI
Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w wieku 55-64 lat w ogóle bezrobotnych w wieku 55-64 lat
ogółem % 43,0 47,2 41,6 50,6
Udział osób w wieku poprodukcyjnym w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku
ogółem % 3,2 3,1 2,6 2,4
ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
ogółem promil 5,0 4,6 4,2 2,6
Udział zgonów według wybranych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów
choroby układu krążenia % 46,0 : 38,7 :
nowotwory % 25,4 : 25,3 :
choroby układu oddechowego % 5,1 : 6,3 :
Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tym wieku
ogółem 3,4 3,3 2,3 2,2
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZDROWIE
Przychodnie na 10 tys. mieszkańców
ogółem ob. 4 5 3 4
ZMIANY KLIMATU I ENERGIA
ZMIANY KLIMATU
Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych
ogółem t/r 214451552 215901263 18994 13820
Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca
ogółem 1,38 2,65 39,67 14,46
ENERGIA
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
ogółem kWh 773,0 : 764,6 :
w mieście kWh 785,4 : 1029,2 :
na wsi kWh 295,2 : 473,1 :
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
TRANSPORT
Długość dróg publicznych lokalnych na 100 km2
nawierzchni twardej km 72,5 : 106,3 :
nawierzchni gruntowej km 42,3 : 60,2 :
Długość ścieżek rowerowych
na 10 tys. km2 km 247,1 124,2
na 10 tys. mieszkańców km 2,0 1,0
Udział wydatków gmin na drogi publiczne w wydatkach ogółem
ogółem % 9,9 7,4 13,6 6,1
Udział wydatków powiatów na drogi publiczne w wydatkach ogółem
ogółem % 11,0 12,9
ZASOBY NATURALNE
BIORÓŻNORODNOŚĆ
Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem
ogółem % 32,44 32,5 93,05 88,5
Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem
ogółem % 0,2 0,2 0,1 0,1
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
Intensywność zalesień
ogółem % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesistość
ogółem % 29,2 29,4 37,1 37,1
DOBRE RZĄDZENIE
OTWARTOŚĆ I UCZESTNICTWO
Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców
ogółem 27 32 21 26
Frekwencja w wyborach samorządowych
I tura % 47,32 45,38
II tura % 35,31 42,57
Udział radnych kobiet i radnych z wykształceniem wyższym w organach ustawodawczych gmin i powiatów
kobiety % 24,7 25,0 17,9 18,3
osoby z wykształceniem wyższym % 41,7 42,1 36,6 35,8
INSTRUMENTY EKONOMICZNE
Wpływy do budżetów gmin z tytułu opłat eksploatacyjnych na 1 mieszkańca
ogółem 5,9 7,1 1,5 1,4
Środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych pozyskane przez gminy i powiaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca
ogółem 30,6 19,8 50,0 75,0
Wydatki z budżetów gmin i powiatów na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów ogółem budżetów gmin i powiatów
ogółem (gminy i powiaty łącznie) 11,1 15,8 18,3 15,2
Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem
ogółem (gminy i powiaty łącznie) % 23,1 16,2 32,9 20,4
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem
ogółem % 26,5 28,6 71,7 68,8
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PRZESTĘPCZOŚĆ
Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców
ogółem 27,62 13,15
kryminalne 18,47 8,91
gospodarcze 4,01 1,48
drogowe 3,67 2,02
przeciwko życiu i zdrowiu 0,66 0,42
przeciwko mieniu 13,56 6,77
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych
ogółem % 0,0 67,0
Wyszczególnienie Jedn. miary POLSKA MAŁOPOLSKIE
Powiat nowotarski
2010 2013 2010 2013
ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
ROZWÓJ GOSPODARCZY
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (ceny bieżące; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym
na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym 4594,1 : 1509,4 :
Udział nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według grup sekcji w ogóle nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób)
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo % 0,9 : 0,8 :
przemysł i budownictwo % 56,8 : 63,0 :
handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja % 26,9 : 24,7 :
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości % 5,8 : 4,0 :
pozostałe usługi % 9,6 : 7,5 :
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
ogółem 162 150 151 135
ZATRUDNIENIE
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
ogółem 11,9 12,1 9,9 10,0
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
ogółem 1574,6 1666,6 1209,8 1242,5
Mikro (do 9 osób) 1495,6 1593,1 1145,7 1187,2
Małe (od 10 do 49 osób) 65,1 59,5 56,8 47,9
Średnie (od 50 do 249 osób) 12,0 12,1 6,6 6,8
Duże (powyżej 250 osób) 2,0 1,8 0,7 0,7
ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
GOSPODARKA ODPADAMI
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zebranych w ciągu roku przypadająca na 1 mieszkańca
ogółem kg 163,4 : 85,4 :
Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w relacji do ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania ogółem
ogółem % 92,39 94,07 99,31 99,99
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
gazowych t/r 216155409 217491952 19211 13934
pyłowych t/r 62508 49517 87 19
Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zakładach szczególnie uciążliwych w ogóle zanieczyszczeń wytworzonych
gazowe (bez CO2) % 57,4 59,1 0,0 0,0
pyłowe % 99,7 99,8 85,0 90,7
Liczba oczyszczalni przydomowych
ogółem szt. 80622 : 96 :
Dzikie wysypiska odpadów
liczba na 100 km2 szt. 1,2 : 1,4 :
powierzchnia na 100 km2 m2 1595 : 30 :
WZORCE KONSUMPCJI
Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca
energii elektrycznej kWh 773,0 : 764,6 :
gazu m3 110,0 : 29,3 :
wody m3 31,1 30,9 12,0 11,3
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców
ogółem szt. 447,4 503,7 325,7 360,0
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
UBÓSTWO I WARUNKI ŻYCIA
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
ogółem % 8,7 : 6,4 :
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (podmioty gospodarcze powyżej 9 osób)
ogółem 3435,00 3877,43 2562,74 2882,17
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
ogółem m2 25,3 26,3 23,7 24,6
DOSTĘP DO RYNKU PRACY
Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w bezrobotnych zarejestrowanych ogółem
ogółem % 29,1 38,3 30,6 42,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego
ogółem % 12,4 13,4 12,4 14,9
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31 XII)
bezrobotni – kobiety % 8,6 9,5 6,7 8,1
bezrobotni z wykształceniem wyższym % 0,8 1,1 0,5 0,8
Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych
ogółem szt. 29 4
Udział absolwentów (dotychczas niepracujących) w bezrobotnych ogółem
ogółem % 5,6 8,5
absolwenci – kobiety % 6,2 9,6
EDUKACJA
Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-5 lat
ogółem % 62,6 74,1 41,3 62,7
na wsi % 41,0 55,7 37,3 58,6
Wskaźniki jakości kształcenia i poziomu wiedzy uczniów
zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych % 73,3 77,4 72,1 81,0
zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących % 90,8 91,1 87,5 86,3
ZMIANY DEMOGRAFICZNE
DEMOGRAFIA
Przyrost naturalny na 1000 ludności
ogółem 0,9 -0,5 3,8 2,3
Wskaźniki obciążenia demograficznego
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 26,0 29,0 23,4 24,8
liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 55,2 57,6 60,4 59,1
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 89,1 101,2 63,2 72,5
Saldo migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
ogółem -1,8 -7,3 -1,0 -10,4
ADEKWATNOŚĆ DOCHODU W OKRESIE STAROŚCI
Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w wieku 55-64 lat w ogóle bezrobotnych w wieku 55-64 lat
ogółem % 43,0 47,2 41,6 50,6
Udział osób w wieku poprodukcyjnym w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku
ogółem % 3,2 3,1 2,6 2,4
ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
ogółem promil 5,0 4,6 4,2 2,6
Udział zgonów według wybranych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów
choroby układu krążenia % 46,0 : 38,7 :
nowotwory % 25,4 : 25,3 :
choroby układu oddechowego % 5,1 : 6,3 :
Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tym wieku
ogółem 3,4 3,3 2,3 2,2
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZDROWIE
Przychodnie na 10 tys. mieszkańców
ogółem ob. 4 5 3 4
ZMIANY KLIMATU I ENERGIA
ZMIANY KLIMATU
Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych
ogółem t/r 214451552 215901263 18994 13820
Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca
ogółem 1,38 2,65 39,67 14,46
ENERGIA
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
ogółem kWh 773,0 : 764,6 :
w mieście kWh 785,4 : 1029,2 :
na wsi kWh 295,2 : 473,1 :
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
TRANSPORT
Długość dróg publicznych lokalnych na 100 km2
nawierzchni twardej km 72,5 : 106,3 :
nawierzchni gruntowej km 42,3 : 60,2 :
Długość ścieżek rowerowych
na 10 tys. km2 km 247,1 124,2
na 10 tys. mieszkańców km 2,0 1,0
Udział wydatków gmin na drogi publiczne w wydatkach ogółem
ogółem % 9,9 7,4 13,6 6,1
Udział wydatków powiatów na drogi publiczne w wydatkach ogółem
ogółem % 11,0 12,9
ZASOBY NATURALNE
BIORÓŻNORODNOŚĆ
Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem
ogółem % 32,44 32,5 93,05 88,5
Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem
ogółem % 0,2 0,2 0,1 0,1
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
Intensywność zalesień
ogółem % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesistość
ogółem % 29,2 29,4 37,1 37,1
DOBRE RZĄDZENIE
OTWARTOŚĆ I UCZESTNICTWO
Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców
ogółem 27 32 21 26
Frekwencja w wyborach samorządowych
I tura % 47,32 45,38
II tura % 35,31 42,57
Udział radnych kobiet i radnych z wykształceniem wyższym w organach ustawodawczych gmin i powiatów
kobiety % 24,7 25,0 17,9 18,3
osoby z wykształceniem wyższym % 41,7 42,1 36,6 35,8
INSTRUMENTY EKONOMICZNE
Wpływy do budżetów gmin z tytułu opłat eksploatacyjnych na 1 mieszkańca
ogółem 5,9 7,1 1,5 1,4
Środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych pozyskane przez gminy i powiaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca
ogółem 30,6 19,8 50,0 75,0
Wydatki z budżetów gmin i powiatów na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów ogółem budżetów gmin i powiatów
ogółem (gminy i powiaty łącznie) 11,1 15,8 18,3 15,2
Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem
ogółem (gminy i powiaty łącznie) % 23,1 16,2 32,9 20,4
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem
ogółem % 26,5 28,6 71,7 68,8
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PRZESTĘPCZOŚĆ
Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców
ogółem 27,62 13,15
kryminalne 18,47 8,91
gospodarcze 4,01 1,48
drogowe 3,67 2,02
przeciwko życiu i zdrowiu 0,66 0,42
przeciwko mieniu 13,56 6,77
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych
ogółem % 0,0 67,0
Wyszczególnienie Jedn. miary POLSKA MAŁOPOLSKIE
Powiat nowotarski
2010 2013 2010 2013
ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
ROZWÓJ GOSPODARCZY
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (ceny bieżące; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym
na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym 4594,1 : 1509,4 :
Udział nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według grup sekcji w ogóle nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób)
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo % 0,9 : 0,8 :
przemysł i budownictwo % 56,8 : 63,0 :
handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja % 26,9 : 24,7 :
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości % 5,8 : 4,0 :
pozostałe usługi % 9,6 : 7,5 :
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
ogółem 162 150 151 135
ZATRUDNIENIE
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
ogółem 11,9 12,1 9,9 10,0
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
ogółem 1574,6 1666,6 1209,8 1242,5
Mikro (do 9 osób) 1495,6 1593,1 1145,7 1187,2
Małe (od 10 do 49 osób) 65,1 59,5 56,8 47,9
Średnie (od 50 do 249 osób) 12,0 12,1 6,6 6,8
Duże (powyżej 250 osób) 2,0 1,8 0,7 0,7
ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
GOSPODARKA ODPADAMI
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zebranych w ciągu roku przypadająca na 1 mieszkańca
ogółem kg 163,4 : 85,4 :
Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w relacji do ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania ogółem
ogółem % 92,39 94,07 99,31 99,99
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
gazowych t/r 216155409 217491952 19211 13934
pyłowych t/r 62508 49517 87 19
Udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zakładach szczególnie uciążliwych w ogóle zanieczyszczeń wytworzonych
gazowe (bez CO2) % 57,4 59,1 0,0 0,0
pyłowe % 99,7 99,8 85,0 90,7
Liczba oczyszczalni przydomowych
ogółem szt. 80622 : 96 :
Dzikie wysypiska odpadów
liczba na 100 km2 szt. 1,2 : 1,4 :
powierzchnia na 100 km2 m2 1595 : 30 :
WZORCE KONSUMPCJI
Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca
energii elektrycznej kWh 773,0 : 764,6 :
gazu m3 110,0 : 29,3 :
wody m3 31,1 30,9 12,0 11,3
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców
ogółem szt. 447,4 503,7 325,7 360,0
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
UBÓSTWO I WARUNKI ŻYCIA
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
ogółem % 8,7 : 6,4 :
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (podmioty gospodarcze powyżej 9 osób)
ogółem 3435,00 3877,43 2562,74 2882,17
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
ogółem m2 25,3 26,3 23,7 24,6
DOSTĘP DO RYNKU PRACY
Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w bezrobotnych zarejestrowanych ogółem
ogółem % 29,1 38,3 30,6 42,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego
ogółem % 12,4 13,4 12,4 14,9
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31 XII)
bezrobotni – kobiety % 8,6 9,5 6,7 8,1
bezrobotni z wykształceniem wyższym % 0,8 1,1 0,5 0,8
Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych
ogółem szt. 29 4
Udział absolwentów (dotychczas niepracujących) w bezrobotnych ogółem
ogółem % 5,6 8,5
absolwenci – kobiety % 6,2 9,6
EDUKACJA
Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-5 lat
ogółem % 62,6 74,1 41,3 62,7
na wsi % 41,0 55,7 37,3 58,6
Wskaźniki jakości kształcenia i poziomu wiedzy uczniów
zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych % 73,3 77,4 72,1 81,0
zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących % 90,8 91,1 87,5 86,3
ZMIANY DEMOGRAFICZNE
DEMOGRAFIA
Przyrost naturalny na 1000 ludności
ogółem 0,9 -0,5 3,8 2,3
Wskaźniki obciążenia demograficznego
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 26,0 29,0 23,4 24,8
liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 55,2 57,6 60,4 59,1
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 89,1 101,2 63,2 72,5
Saldo migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
ogółem -1,8 -7,3 -1,0 -10,4
ADEKWATNOŚĆ DOCHODU W OKRESIE STAROŚCI
Udział długotrwale bezrobotnych (dłużej niż 1 rok) w wieku 55-64 lat w ogóle bezrobotnych w wieku 55-64 lat
ogółem % 43,0 47,2 41,6 50,6
Udział osób w wieku poprodukcyjnym w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku
ogółem % 3,2 3,1 2,6 2,4
ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
ogółem promil 5,0 4,6 4,2 2,6
Udział zgonów według wybranych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów
choroby układu krążenia % 46,0 : 38,7 :
nowotwory % 25,4 : 25,3 :
choroby układu oddechowego % 5,1 : 6,3 :
Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tym wieku
ogółem 3,4 3,3 2,3 2,2
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZDROWIE
Przychodnie na 10 tys. mieszkańców
ogółem ob. 4 5 3 4
ZMIANY KLIMATU I ENERGIA
ZMIANY KLIMATU
Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych
ogółem t/r 214451552 215901263 18994 13820
Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca
ogółem 1,38 2,65 39,67 14,46
ENERGIA
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
ogółem kWh 773,0 : 764,6 :
w mieście kWh 785,4 : 1029,2 :
na wsi kWh 295,2 : 473,1 :
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
TRANSPORT
Długość dróg publicznych lokalnych na 100 km2
nawierzchni twardej km 72,5 : 106,3 :
nawierzchni gruntowej km 42,3 : 60,2 :
Długość ścieżek rowerowych
na 10 tys. km2 km 247,1 124,2
na 10 tys. mieszkańców km 2,0 1,0
Udział wydatków gmin na drogi publiczne w wydatkach ogółem
ogółem % 9,9 7,4 13,6 6,1
Udział wydatków powiatów na drogi publiczne w wydatkach ogółem
ogółem % 11,0 12,9
ZASOBY NATURALNE
BIORÓŻNORODNOŚĆ
Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem
ogółem % 32,44 32,5 93,05 88,5
Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem
ogółem % 0,2 0,2 0,1 0,1
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
Intensywność zalesień
ogółem % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesistość
ogółem % 29,2 29,4 37,1 37,1
DOBRE RZĄDZENIE
OTWARTOŚĆ I UCZESTNICTWO
Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców
ogółem 27 32 21 26
Frekwencja w wyborach samorządowych
I tura % 47,32 45,38
II tura % 35,31 42,57
Udział radnych kobiet i radnych z wykształceniem wyższym w organach ustawodawczych gmin i powiatów
kobiety % 24,7 25,0 17,9 18,3
osoby z wykształceniem wyższym % 41,7 42,1 36,6 35,8
INSTRUMENTY EKONOMICZNE
Wpływy do budżetów gmin z tytułu opłat eksploatacyjnych na 1 mieszkańca
ogółem 5,9 7,1 1,5 1,4
Środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych pozyskane przez gminy i powiaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca
ogółem 30,6 19,8 50,0 75,0
Wydatki z budżetów gmin i powiatów na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów ogółem budżetów gmin i powiatów
ogółem (gminy i powiaty łącznie) 11,1 15,8 18,3 15,2
Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem
ogółem (gminy i powiaty łącznie) % 23,1 16,2 32,9 20,4
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem
ogółem % 26,5 28,6 71,7 68,8
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PRZESTĘPCZOŚĆ
Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców
ogółem 27,62 13,15
kryminalne 18,47 8,91
gospodarcze 4,01 1,48
drogowe 3,67 2,02
przeciwko życiu i zdrowiu 0,66 0,42
przeciwko mieniu 13,56 6,77
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych
ogółem % 0,0 67,0

 

 

 

Udostępnij

O autorze