Rdzawka

LV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 29 października 2014r. /środa/ o godz. 9:00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

LV  Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie LIV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2.      Przyjęcie porządku obrad. 

3.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014. 

4.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju: 

1)        w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój, 

2)        w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3)        w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka – Zdrój, 

4)        w sprawie: zgody na odstąpienie zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy, 

5)        w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, 

6)        w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

7)        w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

8)        w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025, 

9)        w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

5.      Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Gminy  Rabka – Zdrój w roku 2013. 

6.      Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w roku 2013. 

7.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

8.      Interpelacje radnych. 

9.      Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne wnioski. 

11.  Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

 

Udostępnij

O autorze