Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Po drugiej sesji Rady Miejskiej

Sprawozdanie Sesja

15 grudnia 2014 odbyła się druga sesja Rady Miejskiej.

Po rozpoczęciu sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Górnicka zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad, konkretnie punkt 5.  Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju.  Zgłosiła wniosek o wycofanie tego punktu z powodu nieomówienia na komisji problemowej. Projekt uchwały przewidywał pozostawienie wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie czyli maksymalnym jakie dopuszczają przepisy prawne.

Wszyscy wiedzieli, że na tej sesji zamierzaliśmy  złożyć wniosek o zmniejszenie  wynagrodzenia Burmistrz o 30%.  Zmianę porządku obrad poparło 10 radnych, na co wstrzymaliśmy się od głosu (5 radnych).

Następnie były przyjmowane protokoły obrad z sesji.  Protokół 56. z ubiegłej kadencji, za było 10, wstrzymaliśmy  się również, bo nie byliśmy wtedy radnymi. Następnie podejmowano uchwały na wniosek Burmistrza, dotyczące wyborów na sołtysa i rady sołeckiej w Ponicach, Rdzawce i Chabówce, Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w tych wyborach oraz w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli. Zostały one przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2025.

Radny Rafał Hajdyła zapytał o punkt zwiększenie wynagrodzeń. Okazało się, że dotyczy to zwiększenia kwoty na wynagrodzenia w szkołach dla nauczycieli.

Radny zadał kolejne pytanie dotyczącego inwestycji kina ” Śnieżka” w Rabce .W odpowiedzi dowiedzieliśmy się,że kino ma być gotowe w marcu 2015 r, a otwarcie 1-3 maj 2015. 

Z odpowiedzi wynikało, że data otwarcia 12 grudnia 2014, nie była realna już w październiku 2014.

Na kwestie związane z finansami Burmistrz Ewa Przybyło odpowiadała, w naszej opinii, wymijająco.

W dalszej części obrad głos zabrał Pan Edward Żurek, pytał o kanalizację do Rdzawki i Ponic i sygnalizował zagrażający zdrowiu mieszkańców stan wód  gruntowych na Traczykówce.

Za wieloletnią prognozą było 10 radnych, 5 się wstrzymało. Taki sam wynik był podczas głosowania przy zmianie budżetu Rabki w 2014 roku. Dokumentów tych nie chcemy poprzeć, ani głosować przeciwko, bez dodatkowych informacji, o które zapytano w dalszej części. Byłaby to z naszej strony nieodpowiedzialną postawą.

Poruszono też problem drogi przy Rabkolandzie, gdzie nowy właściciel chce utrudnić przejazd drogą prowadzącą do posesji. Wedle słów burmistrz teren ewidencyjny nie pokrywa się z istniejącą drogą i być może trzeba będzie zrobić drogę w jej przebiegu ewidencyjnym ( jeśli Rada zabezpieczy środki na wykonanie wjazdu z drogi powiatowej). Burmistrz poinformowała, że Konserwator Zabytków zgodził się na rozbiórkę zabytkowego muru, aby ten dojazd powstał.

Radny Rafał Hajdyła zabrał głos i stwierdził, że problem dojazdu w tamtym rejonie znany był od dawna, zapytał dlaczego wcześniej ten problem nie został rozwiązany przez Gminę kiedy jeszcze byli inni właściciele? Zaproponował stosunkowo proste rozwiązanie tego problemu –  podjąć rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w kwestii uzyskania tzw. deklaratoryjnego prawa własności drogi powiatowej przebiegającej po terenie prywatnym (na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), zamiast wydawać dodatkowe środki z budżetu gminy na wyburzenie muru i nowy przebieg drogi. Burmistrz przyznała, że jest to dobry pomysł.

W punkcie interpelacje,  Radny Rafał Hajdyła poinformował o powstaniu klubu radnych „Nasze Miasto”. Klub złożył interpelację pisemną o informację do władz miasta w sprawie stanu finansowego szpitala, zakładów komunalnych i wodociągów. Podkreślił, że trwają prace nad budżetem Rabki na 2015 i powyższe dokumenty  mają na ten dokument istotny wpływ.

W zapytaniach i wnioskach Radnych m.in. Radny Marek Ciepliński zapytał o kwestie remontu drogi Kasprowicza i włączenia w sprawę lokalnego przedsiębiorcy (ew. obniżenie podatków przedsiębiorcy i jego partycypację w inwestycji). Burmistrz Przybyło stwierdziła, że podatki nie są duże i że przedsiębiorca nie jest zainteresowany. Ze swojej strony radni postanowili sprawę kontynuować – informacje niebawem.

Radny Rafał Hajdyła pytał o wykonanie kanalizacji w drodze na ulicy Ruchu Oporu. Dlaczego nie dopilnowano, aby droga była doprowadzona do stanu pierwotnego? – zgoda Urzędu zawierała taką klauzulę .

Radny Rafał Wójtowicz i Janusz Wójciak pytali o teren przy budynku  Bagateli  na Słonym, a konkretnie o pozostawiony nieporządek przy potoku – sterty gałęzi.

Obecni na sesji mieszkańcy ulicy Ruchu Oporu pytali o skandaliczny stan kanalizacji i sposób reakcji na zgłaszane uwagi przez odpowiedzialnych za to pracowników spółki wodociągów i kanalizacji w Rabce – Zdroju – radny z tego terenu Rafał Hajdyła zadeklarował zainteresowanie sygnalizowanymi nieprawidłowościami.

Ze szczegółowym przebiegiem sesji, w tym wszystkimi wnioskami i dyskusją radnych będzie się można zapoznać po naszej publikacji materiału filmowego z sesji.

Aktualizacja 18.12.2014 

W naszą wcześniejszą relację wkradł się mały błąd. Kwestię ulicy Kasprowicza podniósł radny Czesław Sadłowski. Radny Marek Ciepliński włączył się tylko do dyskusji. Natomiast radny Ciepliński temat będzie kontynuował.

Aktualizacja 20.12.2014

Wyniki Głosowań:

UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka – Zdrój.    Wszyscy Za.

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka.    Wszyscy Za

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok .  10-Za, Klub Nasze Miasto- wstrzymał się z powodu bowiem  nie chcemy poprzeć, ani głosować przeciwko, bez dodatkowych informacji, o które zapytaliśmy  w dalszej części sesji.  Byłaby to z naszej strony nieodpowiedzialną postawą.

Udostępnij

O autorze