Rdzawka

Oddaj na mnie głos- wybory do rady sołeckiej 22 luty 7:00-20:00

Drodzy Mieszkańcy Rdzawki,

22 lutego 2015 w godzinach 7:00-20:00, odbywają się wybory na sołtysa i do rady sołeckiej w szkole we Rdzawce.

Kandyduję do rady sołeckiej naszej wsi, bowiem uważam ,że warto przypilnować realizację planu rozwoju naszej wsi. 

Dziękuję wam za oddane na mnie głosy w listopadowych wyborach.

Proszę was o oddanie na mnie głosu i poparcie mojej kandydatury do rady sołeckiej.

 

Jak oddać głos ?

We Rdzawce do Rady Sołeckiej mamy 8 kandydatów na 7 miejsc.

Proszę o postawianie jednego ” X”  z siedmiu przy przy Wójtowicz Mateusz

 

Czym się zajmuje Rada Sołecka ?

§ 35

1. Rada Sołecka składa się z 7 osób.

2. Pracami Rady Sołeckiej kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym zebraniu przez Radę Sołecką spośród jej członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący Rady Sołeckiej może wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków Rady Sołeckiej.

4. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii,

2) pomoc w przygotowaniu Zebrania,

3) zbieranie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach sołectwa,

4) występowanie wobec Zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy,

5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

6) składanie na Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.

§ 36

1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje przewodniczący Rady Sołeckiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej prowadzi przewodniczący Rady Sołeckiej lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Na posiedzenia Rady Sołeckiej przewodniczący Rady Sołeckiej może zaprosić inne osoby w celu omówienia określonych zagadnień.

5. Rada Sołecka wydaje opinie w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 37 Rada dokonuje oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej na podstawie złożonych sprawozdań.

Za : Statut Sołectwa Rdzawka

rada-solecka

Udostępnij

O autorze