Rdzawka

X Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+Materiały na sesję

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 29 czerwca 2015r. /poniedziałek/ o godz. 13:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
X Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie X sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VI, VII, VIII oraz IX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2014:
1) przedstawienie przez Burmistrza Rabki – Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
2) przedstawienie przez Burmistrza Rabki – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3) przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2014 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2014,
4) przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2014,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2014,
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Poniatowskiego, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
3) w spawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju,
4) w sprawie: akceptacji projektu zmiany umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
5) w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
6) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
7) w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój,
8) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
9) w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/27/15 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
10) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
11) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025
12) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) Teresy Kościelniak, Witolda Kościelniak na Uchwałę Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Garncarska zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
8. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wnioski radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały na sesję.

Materiały cz1- X SESJA

Materiały cz2- X SESJA

Materiały cz3- X SESJA

Materiały cz4- X SESJA

Materiały cz5- X SESJA

 

Udostępnij

O autorze